Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Jednostki organizacyjne skupione w RDLP w Poznaniu były i są nadal beneficjentami wielu programów pomocowych. Dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz zrealizowano wiele różnorodnych i interesujących przedsięwzięć, służących poprawie i odtworzeniu naturalnych zbiorowisk roślinnych.

Wzniesiono wiele nowych obiektów infrastruktury, takich jak drogi, budynki i budowle dla celów turystyki oraz edukacji. Dzięki środkom pozyskanym przez RDLP, powstało wiele cennych ośrodków edukacyjnych służących przekazywaniu wiedzy, uwrażliwianiu młodzieży na potrzeby ochrony naturalnego środowiska oraz  kształtowaniu właściwych postaw.

Fundusze zewnętrzne przyczyniły się również do budowy około 400 obiektów tzw. małej retencji, służącej poprawie stosunków wodnych i ochronie jej zasobów co w Wielkopolsce jest szczególnie istotne z uwagi na pogłębiający się deficyt wód. Środki zewnętrzne były i nadal są wykorzystywane do niwelowania oraz przeciwdziałania zniszczeniom spowodowanym klęskami żywiołowymi, takimi jak porywiste wiatry oraz pożary. 

Tekst. Marek Dominikowski

Poniższy materiał przedstawia projekty w których uczestniczyły jednostki organizacyjne RDLP w Poznaniu w ostatnich latach.