Projekty dotowane przez WFOŚiGW w Poznaniu

Lista projektów realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu dotowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

2019 rok

Upowszechnienie wiedzy przyrodniczo-leśnej oraz kształtowanie postaw ekologicznych poprzez wydruk publikacji o tematyce ekologicznej oraz wydanie aplikacji mobilnej na terenie RDLP w Poznaniu

Umowa dotacji NR 1756/U/400/315/2019, z dnia 11.09.2019 r.

Zadanie rozpoczęto: 12.11.2019 r.
Zadanie zakończono: 29.11.2019 r.

CEL: podniesienie wiedzy społeczeństwa o ekosystemach leśnych i roli lasów w życiu społeczeństw. Kształtowanie prawidłowych postaw w relacji człowiek-środowisko. Wyjaśnienie podstaw prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Podniesienie świadomości ekologicznej w rozumieniu lokalnym oraz globalnym.

W ramach dotacji zrealizowano dwa zadania:

I. OPRACOWANIE I WDRUK PUBLIKACJI O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ- Frygaj z Gzubami w las

Przewodnik turystyczny pt. „Frygaj z Gzubami w Las” ma na celu zachęcić rodziny z dziećmi do aktywnego wypoczynku w lesie oraz poznawania walorów przyrodniczych Wielkopolski. W przewodniku zawarto cztery propozycje na weekend, które obejmują zbiór atrakcji turystycznych z terenu 25 nadleśnictw. Każdy weekend jest poprzedzony wyrysowaną mapą przez Justynę Kierat uzupełnioną o symbole- atrakcje nadleśnictwa. Każda wycieczka kończy się „kartą pracy”, która jest zbiorem praktycznych zadań. Działanie to ma na celu podsumowanie zdobytych informacji w terenie. Na końcu publikacji znajduje się arkusz czerpanego papieru, w który wplotowano nasiona sosny rychtalskiej. Arkusz papieru ozdobiony jest instrukcją sadzenia kartki, z której
w przyszłości wyrośnie drzewo.

II. OPRACOWANIE I WYDRUK KALENDARZA EDUKACYJNEGO

Ścienny kalendarz edukacyjny jest corocznie wydawany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i ściśle nawiązuje do osobliwości przyrodniczych Wielkopolski. Z okazji przypadającego w 2020 roku jubileuszu 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, treści zawarte w kalendarzu związane są z tematem- praca leśnika. Dzięki zestawieniu fotografii teraźniejszych z archiwalnymi zdjęciami możliwe jest przeanalizowanie jak zmieniało się polskie leśnictwo na przestrzeni 100 lat.

 

2018 rok

I. Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim” zgodnie z umową umowy dotacji numer 416/U/400/412/2018 z dnia 14.09.2018 r.

1. Prace wykonane zostały w rezerwacie „Goździk Siny w Grzybnie” znajdującym się w Nadleśnictwie Konstantynowo. Polegały one na usunięciu czeremchy amerykańskiej w miejscach występowania goździka sinego. Starsze osobniki czeremchy zostały wycięte, natomiast młodsze osobniki wyrywano. Usunięte pędy czeremchy zostały wyniesione poza obszar objęty zabiegiem. Rozrzedzono drzewostan sosnowy poprzez wycięcie drzew wyznaczonych wcześniej przez leśniczego. Drewno wywieziono poza obszar występowania goździka sinego i pozostawiono do naturalnego rozkładu na terenie rezerwatu. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zadaniami ochronnymi dla rezerwatu przyrody „Goździk Siny w Grzybnie" (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dn. 28.12.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Goździk Siny w Grzybnie").

2. W ramach realizowanego przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn w Rezerwacie Przyrody Dąbrowa Smoszew została wycięta i usunięta  poza teren rezerwatu robinia akacjowa. Zadanie zrealizowano zgodnie z zapisami zadań ochronnych w Planie Ochrony Rezerwatu Dąbrowa Smoszew.

3. Działania ochrony czynnej w rezerwacie Świetlista Dąbrowa na terenie Nadleśnictwa Oborniki objęły założenie w części wschodniej wydzielenia 1078g dwóch powierzchni dębowych (gniazd) o łącznej powierzchni 40 arów, które odnowione zostały sadzonkami dębu bezszypułkowego. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu objęło zakup materiału sadzeniowego – 3 tys. sztuk sadzonek dębu. Przebudowa drzewostanu zmierza do zmiany składu gatunkowego z litego sosnowego na różnowiekowy drzewostan dębowy jest zgodna ze zbiorowiskiem świetlistej dąbrowy.

4. W Nadleśnictwie Pniewy prace objęły stopniowe usuwanie sosny pospolitej z drzewostanu w rezerwacie „Bytyńskie Brzęki", zgodnie z Zarządzeniem nr 12/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 października 2009 r., w sprawie rezerwatu przyrody „Bytyńskie Brzęki" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 203, poz. 3477. Wycięte drzewa pozostawiono na miejscu, w rezerwacie do naturalnego rozpadu.

5. W ramach realizowanego przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Jarocin przeprowadzono planowane prace na obszarze rezerwatu „Czeszewski Las”, o którym mowa w Rozporządzeniu nr 53/2004 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2004 r.w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Czeszewski Las” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 181, poz. 4006). Zadanie polegało na jednokrotnym koszeniu łąk w celu ich zachowania, z pozostawieniem nieskoszonych fragmentów zabagnionych i zarośniętych szuwarami oraz usunięciu nalotów i krzewów.

II. Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie nadleśnictw:Przedborów, Krotoszyn, Kalisz, Grodzisk oraz Łopuchówko.

Umowa dotacji Nr 733/U/400/804/2018, z dnia 29.11.2018 r.

Zadanie rozpoczęto: 17.09.2018 r.
Zadanie zakończono: 30.11.2018
r.

W ramach dotacji zrealizowano trzy zadania:

- Zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych lub innych elementów edukacyjnych umieszczanych na ścieżkach dydaktycznych wraz z montażem.

W realizacji tego zakresu wzięły udział trzy nadleśnictwa: Krotoszyn, Łopuchówko i Kalisz, które wzbogaciły dotychczasowe ścieżki edukacyjne o nowe elementy infrastruktury w postaci tablic edukacyjnych. Nadleśnictwo Krotoszyn zakupiło na swoją ścieżkę 2 tablice typu Światowid o tematyce: owady zapylające i łańcuch pokarmowy, które mają pomóc uczestnikom zajęć w zgłębianiu tajników przyrody.

Nadleśnictwa Kalisz i Łopuchówko wymieniło kolejno 15 i 20 tablic edukacyjnych przybliżających tematykę pracy leśnika i roli lasów w środowisku. Odbiorcami przedsięwzięcia są osoby z różnych grup wiekowych – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, a także całe rodziny. W ramach prowadzonej oferty edukacyjnej, ścieżki w obu nadleśnictwach są odwiedzane przez ok. 3 tysiące osób rocznie. Odnowienie ścieżek przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności zajęć edukacyjnych, a także wpłynęło na wzrost liczby indywidualnych odbiorców ścieżki.

- Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem, przygotowanie i druk materiałów

Przedborów, Grodzisk i Łopuchówko na potrzeby promocji i edukacji wydały łącznie 15 000 szt. folderów edukacyjnych za łączną kwotę 27 723,00 zł. Foldery ośrodek „Dziewicza Góra” i ścieżka „Dziewcza Góra” są udostępniane w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” i w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”, a także na licznych stoiskach edukacyjnych przygotowywanych przez pracowników Nadleśnictwa Łopuchówko. Foldery umożliwiły promocję Nadleśnictwa
i realizowanej w nim oferty edukacyjnej, a także promocję Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” jako miejsca aktywnego wypoczynku.

Nadleśnictwo Grodzisk wydrukowało folder w formie mapy turystyczno-edukacyjnej, promujący naturalne walory przyrodnicze jednostki. Folder jest przeznaczony dla rodzin z dziećmi, chcących aktywnie spędzać czas na łonie przyrody.

- Zakup infrastruktury szkoleniowo-warsztatowej, służącej edukacji ekologicznej

Zielona Klasa to jeden z przystanków ścieżki edukacyjnej „Dziewcza Góra”
w Nadleśnictwie Łopuchówko, położona w otoczeniu starodrzewia. Zanim powstał ośrodek edukacji leśnej Dziewicza Góra, zielona klasa pełniła funkcję edukacyjną, gdzie odbywały się zajęcia z leśnikiem. Dotychczasowa infrastruktura uległa zniszczeniu i stwarzała zagrożenie dla przebywających tam osób. Stare elementy ławek i stołów usunięto, ustawiając 2 ławostoły drewniane, przeznaczone łącznie dla 12 osób. Zakupione ławki pozwolą na odpoczynek osobom, które zdecydują się na pokonanie całej długości ścieżki przyrodniczo- leśnej Dziewcza Góra (5 km).

W zielonej klasie poza ławostołami zostały umieszczone 4 tablice edukacyjne omawiające tematykę kleszczy, zasad zachowania w lesie.

 

III. Edukacja leśna dla zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic- konkursy

Umowa dotacji Nr 733/U/400/806/2018, z dnia 29.11.2018 r.

Zadanie rozpoczęto: 07.09.2018 r.
Zadanie zakończono: 30.11.2018
r.

W ramach dotacji zrealizowano sześć zadań:

- Nagrody rzeczowe - wydawnictwa w ilości 1065 szt.

Zakupiono publikacje wzbogacające ofertę edukacyjną biura RDLP w Poznaniu:
tj. zeszyty edukacyjne, encyklopedie przyrodnicze, leksykony do rozpoznawania fauny i flory lasów, książki o tematyce przyrodniczej dla dzieci, albumy przyrodnicze.

- Nagrody rzeczowe – gry dydaktyczne (121 sztuk).

Zakupiono drewniane puzzle edukacyjne Stuka - Puka, rozwijające i kształtujące postawy przyrodnicze, podnoszące świadomość o zjawiskach i procesach przyrodniczych, tj. „Nauka poszła w las” (składane drzewo biocenotyczne);
„Co z drzewa spadło” (dopasowanie liści i nasion polskich drzew iglastych
i liściastych); „Co za łoś” (dopasowanie struktury gatunkowej i płciowej ssaków leśnych); „Jesteś na tropie” (dopasowanie śladów zwierząt); gry dydaktyczne
o tematyce biologicznej (m.in. „Fotosynteza”, „Fauna”).

- Nagrody rzeczowe – sprzęt sportowo-turystyczny (116 sztuk);

Zakupiono sprzęt turystyczny, wzbogacający atrakcyjność kampanii „Zapraszamy do lasu”, mającej na celu wzbudzenie u odbiorcy świadomego przekonania o zdrowotnym oddziaływaniu lasu, zachęcając do uprawiania różnych aktywności na specjalnie do tego celu przygotowanych trasach. Tj. termosy ekologicznej, szwajcarskiej firmy SIGG „Leaf Green” wraz z niezbędnikiem surwiwalowym do lasu jako nagrody wspierające  leśny trend activ promowany przez RDLP w Poznaniu (maratony, biegi na orientację, zawody MTB); przyrodnicze lornetki dziecięce marki Kowa dla najlepszych młodych obserwatorów ptaków w ramach konkursów prowadzonych wspólnie z leśnymi placówkami dydaktycznymi (leśne przedszkola i szkoły).

- Nagrody rzeczowe - sprzęt entomologiczny młodego obserwatora przyrody (31 sztuk).

Zakupiono dla placówek oświatowych hodowlarki na owady i gablotki entomologiczne w ramach prac warsztatowych, prowadzonych dla dzieci i młodzieży w projekcie „Noc młodego entomologa”. Zakup hodowlarek umożliwi bezpośrednią obserwację stadiów
i procesów zachodzących w różnych porach fenologicznych u owadów.

- Nagrody rzeczowe - budki dla owadów i ptaków (157 sztuk).

Zakupiono budki lęgowe dla ptaków, karmniki dla ptaków i hotele dla owadów. W tym część do samodzielnego składania, jako nagrody dla szkół i przedszkoli oraz
w konkursach indywidualnych, organizowanych podczas wydarzeń promocyjno-edukacyjnych. Samodzielnie zbijanie budek lęgowych na wiosnę to jedna z ulubionych aktywności warsztatowych aktywizująca nie tylko dzieci ale i rodziców do wspólnego dbania o dobro dziuplaków. Z kolei domki dla owadów dotyczą projektów podnoszących świadomość ekologiczną na temat roli zapylaczy w życiu człowieka.

- Nagrody rzeczowe - materiały promocyjne wykonane z drewna (752 sztuki).

Zakupiono drewniane kształty zwierząt i roślin, drewniane spinki, kolczyki, okulary
i inne przedmioty codziennego użytku jako element promocji drewna podczas kampanii „Z drewna - Festiwal doświadczeń”. Celem kampanii jest całoroczna aktywna edukacja o sektorze leśno-drzewnym, promocja drewna i zrównoważonej gospodarki leśnej. Odbywa się poprzez wprowadzenie różnych form aktywnej dydaktyki, polegającej na warsztatach, doświadczeniach naukowych oraz pokazach, prezentujących najrozmaitsze zastosowania i właściwości drewna.

 

IV. Edukacja leśna dla zrównoważonego rozwoju na terenie nadleśnictw Babki oraz Koło- konkursy i warsztaty ekologiczne

Umowa dotacji Nr 733/U/400/809/2018, z dnia 29.11.2018 r.

Zadanie rozpoczęto: 25.05.2018 r.
Zadanie zakończono: 30.11.2018
r.

CEL: upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej
i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego
i odpowiedzialnego  korzystania z wszystkich funkcji lasu oraz budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.

W ramach dotacji zrealizowano cztery zadania:

- Nagrody rzeczowe wydawnictwa,

- zakup materiałów promocyjnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem,

- materiały plastyczne, dekoracyjne i fotograficzne oraz usługi związane z realizowanym    przedsięwzięciem,

- nagrody rzeczowe- gry dydaktyczne.

Wykorzystanie zakupów, realizacja warsztatów Nadleśnictwa Babki dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Wszystkie zakupione materiały promocyjne i nagrody rzeczowe zostały wykorzystane podczas konkursów i warsztatów ekologicznych. Podczas tych przedsięwzięć będzie poruszana tematyka ekologiczna, szczególnie dotycząca zagadnień z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska, zrównoważonej gospodarki leśnej oraz interakcji pomiędzy elementami ekosystemów leśnych.

Wykorzystanie zakupów, realizacja warsztatów Nadleśnictwa Koło, dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Zakupione materiały promocyjne i wydawnictwa wykorzystano podczas, prowadzonych przez Nadleśnictwo Koło, zajęć edukacyjnych (38 spotkań), konkursów wiedzy przyrodniczo-leśnej
(10 konkursów) i warsztatów ekologicznych (3).

Łącznie wydano 1208 sztuk materiałów promocyjnych oraz 800 sztuk nagród rzeczowych (zeszyty edukacyjne i przewodniki).  Przeprowadzono również dwa warsztaty ekologiczne z tworzenia płaskorzeźb ptaków chronionych oraz warsztaty Drewno- ekosurowiec.

W zajęciach edukacyjnych, konkursach oraz warsztatach uczestniczyły dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.

2017 rok

1. „Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim” zgodnie z umową umowy dotacji numer 419/U/400/502/2017 z dnia 25.09.2017 r.

 • Rezerwat „Kawęczyńskie Brzęki” Nadleśnictwo Koło. Zadanie polegało na usunięciu  7 osobników dębu czerwonego z pozostawieniem drewna w rezerwacie realizowano w leśnych oddziałach 171h, 172a,c.arządzeniem  RDOŚ w Poznaniu z dnia 29.07.2015 r. (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego poz. 4774 z dnia 31 lipca 2015 r.).
   
 • Prace zostały wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w obowiązującym planie ochrony rezerwatu przyrody „Czmoń” (Dz. Urz. Woj.. Wlkp. Nr 1233 poz 2401) .  Wykonawca prac miał na uwadze ochronę roślin runa leśnego.

  Celem zabiegu była pielęgnacja, wyhodowanego z nasion pozyskanych z rezerwatu, młodego pokolenia dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej, grabu pospolitego, klonu jaworu oraz wprowadzonych podczas zabiegu czyszczenia wczesnego do składu gatunkowego grabu pospolitego, klonu jaworu i jesionu wyniosłego pochodzących z samosiewu.

  Czyszczenia późne wykonano na czterech gniazdach o powierzchni 0,30 ha każde. Łącznie zabieg był wykonany na powierzchni 1,2 ha. Gniazda zlokalizowane są po dwa w pododdziałach odpowiednio 92f i 92k. Zabieg był częścią działań ochronnych mających na celu przywrócenie zdegenerowanym postaciom grądu składu gatunkowego drzewostanu zbliżonego jak najbardziej do naturalnego.  
   
 • Rezerwat „Mszar Bogdaniec”. Prace zostały wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w obowiązującym planie ochrony rezerwatu przyrody (Rozporządzenie Woj. Wlkp. Z dnia 19 września 2005 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mszar Bogdaniec").Usunięto naloty i podrosty drzew i krzewów na powierzchni torfowiska w oddz. 142c na pow. 30 arów. Pozyskaną biomasę złożono w rowach opaskowych wokół torfowiska.
   
 • Rezerwat Dołęga Nadleśnictwie Oborniki. Prace podjęte polegały na wycięciu i usunięciu poza rezerwat wszystkich osobników leszczyny i bzu czarnego ocieniających stanowiska skrzypu olbrzymiego w oddziale 1115d, na powierzchni 1,17ha. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zadaniami ochronnymi ustanowionymi Zarządzeniem nr 20/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2014r.
   
 • Rezerwat „Wyspa Konwaliowa” Nadleśnictwo Kościan. Prace w rezerwacie wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Woj. Wlkp. nr 2/07 z dnia 10 stycznia 2007 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu "Wyspa Konwaliowa". Prace polegały na wycięciu odrośli robinii akacjowej. Zabieg wykonano w zachodniej części rezerwatu, w większości w oddz. 224 b. oraz pojedyncze egzemplarze w oddz. 224 d. Usunięte egzemplarze pozostawiono na gruncie do naturalnego rozkładu.

Więcej na temat projektów, dotowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).

2. „Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów”

Umowa dotacji NR 417/U/400/115/2017, z dnia 25.09.2017 r.

Zadanie rozpoczęto: 09.05.2017 r.
Zadanie zakończono: 29.09.2017 r.

Beneficjentami przedsięwzięcia były nadleśnictwa Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn
oraz Przedborów, które dzięki wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 50 000,00 zł doposażyły ścieżki edukacyjne na swoim terenie. Zestawy tablic dydaktycznych i gier terenowych zostały zakupione przez nadleśnictwa Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn oraz Konstantynowo.

Dzięki doposażeniu wspomnianych obiektów terenowych, w skuteczny i zrozumiały sposób przekazywana będzie wiedza z zakresu gospodarki leśnej, budowy piętrowej lasów, gatunków drzew i zwierząt leśnych występujących w lasach nadleśnictw RDLP w Poznaniu. Ponadto nadleśnictwo Konstantynowo wydało folder promujący walory ścieżki edukacyjnej, pozwalający na poszerzenie prezentowanej wiedzy, dzięki technologii kodów QR. Z kolei nadleśnictwo Przedborów zakupiło pomoce dydaktyczne, w postaci przyrodniczego koła wiedzy, labiryntu wiedzy, ula edukacyjnego, które służyć będą bezpośrednio realizacji zajęć z edukacji leśnej.

Zajęcia na ścieżkach edukacyjnych są najpopularniejszą formą prowadzenia zajęć edukacyjnych przez edukatorów leśnych w nadleśnictwach, podlegających poznańskiej dyrekcji . W 2016 roku frekwencja podczas 1831 zajęć wyniosła 63 tys. osób. Wsparcie WFOŚiGW w Poznaniu pozwala na uatrakcyjnienie spotkań z leśnikami w terenie, a zakupione pomoce dydaktyczne pozwalają na łatwiejsze zapamiętanie leśnej wiedzy przez uczestników zajęć.

3. Przedsięwzięcie pn. „Rozwój Ośrodków Edukacji Leśnej na terenie Nadleśnictw Koło, Karczma Borowa, Kalisz oraz Grodziec”

Umowa dotacji NR 420/U/400/117/2017, z dnia 25.09.2017 r.

Zadanie rozpoczęto: 22.03.2017 r.
Zadanie zakończono: 29.09.2017 r.

Nadleśnictwo Koło, Karczma Borowa oraz Kalisz zrealizowały zadanie w formie zakupu pomocy dydaktycznych. Dzięki temu działaniu wzbogacone zostało wyposażenie ośrodków edukacyjnych w nadleśnictwach Kalisz i Karczma Borowa oraz izby edukacyjnej w nadleśnictwie Koło.

Pomoce dydaktyczne będą narzędziem w przekazywaniu wiedzy uczestnikom zajęć z zakresu gospodarki leśnej, ochrony przyrody, rozpoznawania fauny i flory lasów oraz pracy leśników.

Ponadto nadleśnictwo Karczma Borowa wyposażyło swą izbę w sprzęt komputerowy, który wykorzystywany bezpośrednio podczas zajęć do wyświetlania prezentacji, zdjęć, różnego rodzaju filmów i animacji, podniesie atrakcyjność przekazywanej wiedzy. Z kolei, nagrody rzeczowe, w postaci książek będą stanowiły cenne nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad z wiedzy o przyrodzie.

Nadleśnictwo Koło oprócz zakupu pomocy dydaktycznych sfinansowało również wydanie folderu o walorach przyrodniczych kolskich lasów, a nadleśnictwo Grodziec, zakupiło zestaw przenośnych interaktywnych tablic edukacyjnych.

Z roku na rok następuje wzrost zapotrzebowania na profesjonalną ofertę szkoleniową dotyczącą lasu a sam „Las” wykorzystuje się coraz częściej do celów edukacyjnych w długofalowym rozwoju człowieka. W 2016 roku w zajęciach organizowanych przez edukatorów leśnych z terenu RDLP w Poznaniu wzięło udział ponad 162 tys. osób, ok. 2,2 mln osób w skali całego kraju.

Wsparcie WFOŚiGW w Poznaniu wyniosło 40 000,00 zł i pozwoli na skuteczną realizację działań edukacyjnych w najbliższych latach przez leśników z terenu RDLP w Poznaniu.

4. Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna w wydarzeniach promocyjnych na terenie miasta Poznania i okolic-publikacje”.

Data rozpoczęcia:
08.05.2017 r.

Data zakończenia:
29.09.2017 r.

W ramach projektu  wydana została publikacja, w ilości 500 egzemplarzy. pt. „Planowanie małej retencji w lasach na przykładzie Puszczy Noteckiej”. Działanie zrealizowano na podstawie umowy dotacji nr 237/U/400/112/2017 z dnia 08.08.2017 r., przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 95%.

Łączne koszty wydania publikacji wyniosły 18 900,00 zł. Tematyka książki obejmuje przedstawienie podstaw retencjonowania wody w lasach oraz roli ekosystemów leśnych w gospodarowaniu wodą na obszarze Wielkopolski.

Puszcza Notecka to obszar ubogi w wodę, jest to największy kompleks wydm śródlądowych w Polsce, charakteryzujący się najniższymi opadami w skali kraju. Z tego względu zabezpieczenie wody na takim terenie jest jednym z ważniejszych celów i zadań gospodarki leśnej. Woda, jej życiodajne właściwości i zrównoważone gospodarowanie to jeden z najistotniejszych tematów z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa, natomiast wspominania publikacja stanowi narzędzie edukacyjne wspomagające prowadzenie zajęć. Wydawnictwo pozwoli przekazywaći wyjaśniać zasady gospodarki leśnej w zachowaniu zasobów wodnych mieszkańcom miasta Poznania i okolic.

2016 rok

„Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim” zgodnie z umową umowy dotacji numer 29/U/400/85/2016 z dnia 06.06.2016 r."

•    Rezerwat „Goździk Siny w Grzybnie” Nadleśnictwo Konstantynowo. Prace polegały na usunięciu czeremchy amerykańskiej w miejscach występowania goździka sinego, na powierzchni 0,70 ha. Starsze osobniki czeremchy zostały wycięte, natomiast młodsze osobniki wyrywano. Grubsze osobniki wycinano przy gruncie, starając się uszkodzić szyje korzeniową. Usunięte pędy czeremchy zostały wywiezione z rezerwatu. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zadaniami ochronnymi dla rezerwatu przyrody „Goździk Siny w Grzybnie” (Zarządzenie nr 26/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 4 listopada 2013).

•    Rezerwat „Dębno nad Wartą” Nadleśnictwo Jarocin. Zadanie polegało na eliminacji gatunków obcego pochodzenia ( na powierzchni: 10,65 ha czeremchy amerykańskiej- Prunus serotina i robinii akacjowej- Robinia pseudoacacia z warstwy zielnej).Duże krzewy i odrosty korzeniowe usuwano poprzez wycięcie, niewielkie siewki i krzewy poprzez wyrwanie. Biomasę usuniętych drzew i krzewów pozostawiono w rezerwacie. Prace wykonano zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 2015/2006 z dnia 19 października 2006 r.

•    Rezerwat „Kawęczyńskie Brzęki” Nadleśnictwo Koło. Realizacja zadania w rezerwacie była podzielona na trzy etapy. W pierwszym wycięto z podszytu i warstwy drzew robinii akacjowej przed okresem kwitnienia na powierzchni 0,7 ha z usunięciem drewna poza teren rezerwatu. W drugim usunięto jednego osobnika dęba czerwonego z pozostawieniem drewna w rezerwacie. Trzeci etap polegał na usunięciu z podszytu dwóch kęp klonu jesionolistnego o powierzchni po 100 m2 z pozostawieniem drewna w rezerwacie. Zadanie wykonano zgodnie z zarządzeniem  RDOŚ w Poznaniu z dnia 29.07.2015 r. (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego poz. 4774 z dnia 31 lipca 2015 r.).

•    Rezerwat „Studnica” Nadleśnictwo Syców. Prace polegały na przejściu przez teren rezerwatu  (powierzchnia 5,78 ha) i wyznaczenie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Następnie wycięto wszystkie obce gatunki drzew i krzewów: dębu czerwonego (Quercus rubra) oraz czeremchy amerykańskiej (Padus serotina). Po tym zabiegu usunięto je  poza teren rezerwatu. Wykonane czynności są zgodne z zadaniami ochrony czynnej zawartymi w Planie ochrony rezerwatu  przyrody „Studnica” wprowadzonego w życie na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Studnica”.

    Rezerwat „Olbina” Nadleśnictwo Kalisz. W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące czynności: przejście tyralierą przez teren całego rezerwatu (16,99 ha) w celu wyszukania i usunięcia wszystkich obcych osobników gatunków drzew i krzewów : dębu czerwonego (Quercus rubra) oraz czeremchy amerykańskiej (Padus serotina), robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia). Wykonane czynności są zgodne z zadaniami ochrony czynnej zawartymi w Planie ochrony rezerwatu  przyrody „Olbina” wprowadzonego w życie na podstawie Rozporządzenia nr 11/08 Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody  „Olbina”.

•    Rezerwat „Świetlista Dąbrowa” Nadleśnictwo Oborniki. Prace polegały na usunięciu czeremchy amerykańskiej (Padus serotina) na powierzchni 3,07 ha. Starsze osobniki czeremchy zostały wycięte, natomiast młodsze osobniki wyrywano. Grubsze osobniki wycinano przy gruncie, starając się uszkodzić szyje korzeniową.

•    Rezerwat „Świetlista Dąbrowa” Nadleśnictwo Oborniki.
Prace wykonano po szczegółowej analizie założeń planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie PLH300003 (Zarządzenie nr 13/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 września 2012r.),  planu ochrony rezerwatu Świetlista Dąbrowa (Rozporządzenie nr 9/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2007r.), oraz zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Prace polegały na usunięciu podszytów i podrostów na płatach siedliska świetlistej dąbrowy ( pkt. harmonogramu  rzeczowo – finansowego II.3  pow. działania  - 15,26 ha). Wycięte zostały również  wszystkie osobniki sosny zwyczajnej (Pinus sivestris), świerka pospolitego (Picea abies), modrzewi (Larix), robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) oraz częściowo egzemplarze brzozy brodawkowatej (Betula pendula) i buka zwyczajnego (Fagus silvatica) o łącznej masie 20 m3 (pkt. harmonogramu  rzeczowo – finansowego II.7). Cała pozyskana biomasa z powierzchni 15,26 ha została usunięta poza teren rezerwatu (pkt. harmonogramu  rzeczowo – finansowego II.8).

•    Rezerwat „Kawęczyńskie Brzęki” Nadleśnictwo Koło.
W ww. terminie zostały wykonane prace na obszarze rezerwatu, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29.07.2015 r.  w sprawie  ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Kawęczyńskie Brzęki”. Zadanie polegało na poprawie warunków wzrostu młodego pokolenia jarzębu brekini Sorbus torminalis.  Zamierzony efekt osiągnięto poprzez umiarkowane odsłanianie młodego pokolenia wykaszając lub wyrywając naloty innych gatunków drzew przygłuszających brekinie. Zadanie wykonano na 81 poletkach o promieniu 1 metra każde.

•    Rezerwat „Bytyńskie Brzęki” Nadleśnictwo Pniewy.
Prace zostały wykonane zgodnie z Zarządzeniem  nr 12/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 05 października 2009r  w sprawie rezerwatu przyrody „Bytyńskie Brzęki”. Polegały one na stopniowym usuwaniu z drzewostanu sosny przy jednoczesnym popieraniu naturalnych odnowień gatunków liściastych. Przed przystąpieniem do prac, przeprowadzono wizję terenową, w trakcie której wyznaczono i  oznakowano drzewa do wycięcia. Drzewa oznakowano w czytelny sposób farbą. Zadanie obejmowało oddział 285, wydzielenia b,d,h Leśnictwa Bytyń. Na łącznej powierzchni 10,88 ha, usunięto 110 m3 sosny. Wycięte drzewa pozostawiono na miejscu do naturalnego rozkładu drewna.

•    Rezerwat „Jakubowo” Nadleśnictwo Pniewy.
Prace wykonano zgodnie z Zarządzeniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2015r  w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jakubowo”. Polegały one na usuwaniu drzew ocieniających jarzęby brekinie Sorbus torminalis. Przed przystąpieniem do prac, przeprowadzono wizję terenową, w trakcie której wyznaczono i oznakowano drzewa – graby i jawory, do wycięcia. Zadanie obejmowało oddział 377a, Leśnictwa Mielno w część wydzielenia ( o pow. 0,08 ha). Usunięto 4 m3 gatunków liściastych ( grab, jawor). Wycięte drzewa pozostawiono na miejscu do naturalnego rozkładu drewna.

Lata 2015-2016

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie Projektu zadań ochronnych w planie urządzania lasu na lata 2017 – 2026 dla obszarów Natura 2000 nie posiadających Planu Zadań Ochronnych na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy".


1.    Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia:    19.05.2015 r.
2.    Termin zakończenia przedsięwzięcia:    30.11.2016 r.
3.    Opis zrealizowanego przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięcia wykonano ocenę stanu siedlisk i gatunków oraz projekt zadań ochronnych dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Ostoja Międzychodzko – Sierakowska PLH300032, Zamorze Pniewskie PLH300036 oraz Grądy Bytyńskie PLH300051 (łączna powierzchnia 2198,66 ha  Dla planu urządzenia lasu, oddzielnie dla każdego obszaru Natura 2000 wykonano  następujące elementy:

1.    Ocena stanu siedlisk i gatunków (prace terenowe)
•    weryfikacja granic obszaru i przedstawienie mapy obszaru Natura 2000;
•    weryfikacja zasięgów i lokalizacji siedlisk naturowych występujących w obszarze;
•    ocenę stanu siedlisk stanowiących przedmioty ochrony wg parametrów monitoringu GIOŚ
•    weryfikacja terenowa reprezentatywnej liczby stanowisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony ostoi – stanowiącą podstawę do oceny jakości istniejących danych;
•    zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, biorąc pod uwagę zagrożenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne – mające źródło poza obszarem;

2.    Sporządzenie projektu zadań ochronnych (prace kameralne)
•    określono cele działań ochronnych:
- konieczność likwidacji lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń,
- konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony, jeżeli został oceniony jako niezadowalający lub zły,
- konieczność osiągnięcia właściwego stanu ochrony, jeżeli został oceniony jako niezadowalający lub zły,
- możliwość ich osiągnięcia w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych tj. 10 lat,
- istniejących i potencjalnych uwarunkowań (w tym społecznych i gospodarczych) oraz ograniczeniami (w tym: technicznymi, finansowymi, organizacyjnymi i wynikającymi z braku wiedzy);
•    zaplanowano konieczne działania ochronne (z podziałem na obligatoryjne i fakultatywne) :  
- ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły,
- utrzymanie określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 został oceniony jako właściwy,
- działania polegające na uzupełnieniu stanu wiedzy o przedmiocie ochrony,
•    zaplanowano monitoring stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych;
•    wykonano projekt zmian granic obszarów;
•    zaproponowano wskazania do zmian w obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierzą, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;
•    analiza wskazania konieczności sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru.

2016 rok

1. Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna w wydarzeniach promocyjnych na terenie miasta Poznania i okolic", dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 59 999,76 zł.

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Rozwój ośrodków edukacji leśnej;
 • Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 • Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 • Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 • Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.
2015 rok

1. Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu", dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 178 992,99 zł, w tym:

 • 53 138,54 zł – N. Łopuchówko;
 • 9974,30 zł - N. Oborniki;
 • 15 163,43 zł – N. Pniewy;
 • 34 616,72 zł – N. Jarocin;
 • 14 900,00 zł – N. Kalisz;
 • 15 700,00 zł – N. Kościan;
 • 11 500,00 zł – N. Gniezno;
 • 14 000,00 zł – N. Konin;
 • 10 000,00 zł – N. Konstantynowo

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 • Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 • Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 • Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 • Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 • Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

2. Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic", dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 130 000,00 zł.


Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Rozwój ośrodków edukacji leśnej;
 • Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 • Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 • Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 • Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

3. Przedsięwzięcie pn. Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim. Beneficjenci: RDLP w Poznaniu. Całkowita wartość projektu: 36 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Wykonanie prac w 6 rezerwatach posiadających aktualne Plany Ochronne bądź Zadania Ochronne dla rezerwatu:
 • Usuwanie gatunków obcych (czeremcha amerykańska wokół miejsc występowania goździka sinego) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo);
 • Usunięcie poza rezerwat wszystkich osobników niecierpka drobnokwiatowego Imatiens parviflora w okresie przed jego kwitnieniem w Rezerwacie Wielki Las (Nadleśnictwo Pniewy);
 • Koszenie łąk w celu ich zachowania z pozostawieniem  niekoszonych fragmentów zabagnionych, zarośniętych szuwarami, usunięcie nalotów drzew i krzewów z łąk w Rezerwacie Czeszewski Las (Nadleśnictwo Jarocin);
 • Renaturalizacja drzewostanów (czyszczenie wczesne) w Rezerwacie Czmoń (Nadleśnictwo Babki);
 • Przygotowanie gleby pod odnowienie naturalne w Rezerwacie Majówka (Nadleśnictwo Taczanów);
 • Zabezpieczenie odnowienia przed zwierzyną. Wykonanie nowego ogrodzenia i usunięcie starego w Rezerwacie Majówka (Nadleśnictwo Taczanów);
 • Wycięcie i usunięcie poza rezerwat bzu czarnego i leszczyny w Rezerwacie Dołęga (Nadleśnictwo Oborniki).
Lata 2014 - 2015

1. Przedsięwzięcie pn. Wykonanie Projektu zadań ochronnych w planie urządzania lasu na lata 2016 – 2025 dla obszarów Natura 2000 nie posiadających Planu Zadań Ochronnych na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Sieraków. Beneficjenci: RDLP Poznań. Całkowita wartość projektu: 63 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Wykonanie oceny stanu siedlisk i gatunków;
 • Sporządzenie projektu zadań dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Ostoja Międzychodzko – Sierakowska PLH300032 i Jezioro Mnich PLH300029 (łączna powierzchnia: 2.468,90 ha).
2014 rok

1. Przedsięwzięcie pn. Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim. Beneficjenci: RDLP w Poznaniu. Całkowita wartość projektu: 22 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Wykonano prace w 5 rezerwatach posiadających aktualne Plany Ochronne bądź Zadania Ochronne dla rezerwatu:
 • Usuwanie gatunków obcych (czeremcha amerykańska wokół miejsc występowania goździka sinego, 42g, 43n) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo);
 • Renaturalizacja drzewostanów (usunięcie 30% drzew sosny wokół miejsc występowania goździka sinego, 42g, 43n) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo);
 • Renaturalizacja drzewostanów (czyszczenie wczesne, oddz. 92f, 92k) w Rezerwacie Czmoń (Nadleśnictwo Babki);
 • Usuwanie gatunków obcych (powstrzymanie procesów neofityzacji) w Rezerwacie Bytyńskie Brzęki (Nadleśnictwo Pniewy);
 • Renaturalizacja drzewostanów (stopniowe usuwanie z drzewostanu sosny przy jednoczesnym popieraniu naturalnych odnowień gatunków liściastych, dostosowanie składu gatunkowego do stosunków właściwych dla potencjalnego naturalnego zespołu leśnego) w Rezerwacie Bytyńskie Brzęki (Nadleśnictwo Pniewy);
 • Usuwanie gatunków obcych (eliminacja robinii akacjowej z warstwy zielnej i krzewów, czeremchy amerykańskiej) w Rezerwacie Dębno nad Wartą (Nadleśnictwo Jarocin).

2. Przedsięwzięcie pn, Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic. Beneficjenci: Nadleśnictwo Konstantynowo. Całkowita wartość projektu: 70 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.


Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 • Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 • Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 • Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 • Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 • Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

3. Przedsięwzięcie pn. Rozwój edukacji leśnej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Beneficjenci: nadleśnictwa Oborniki, Grodziec, Pniewy. Całkowita wartość projektu: 40 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 • Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 • Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 • Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 • Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 • Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.