"Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

Okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przy wsparciu Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako jednoski realizującej projekt (JRP);

Nadleśnictwa uczestniczące: Babki, Czerniejewo, Konstantynowo, Łopuchówko, Oborniki, Piaski, Sieraków

Zaplanowane koszty: 1,18 mln zł (wydatki kwalifikowane)

Poziom dofinansowania: 85 %

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

 

Katalog wykonanych prac:

  • dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska,

  • zabiegi czynnej ochrony siedlisk (w tym np. ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe łąk, budowa zastawek, przegród, blokowanie rowów melioracyjnych w celu utrzymania określonego uwilgotnienia),

  • zabiegi czynnej ochrony gatunków (w tym: wieszanie budek lęgowych, budowa platform lęgowych, zabezpieczanie miejsc rozrodu, lęgowisk, zimowisk, sadzenie roślin żywicielskich dla motyli i in.),

  • zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych (np. czeremchy amerykańskiej, rdestowców),

  • monitorowanie występowania gatunków chronionych,

  • kanalizacja ruchu turystycznego (np. tworzenie i wyposażenie ścieżek edukacyjnych, tras nordic walking),

  • ograniczenie drapieżnictwa (duże zagrożenie dla chronionych gatunków ptaków stanowią drapieżniki, których presję ograniczano w różny sposób, np. przez odstrzał, odłów i wywiezienie w dalsze rejony, zastosowanie odstraszających preparatów).

Zdjęcie przedstawia mapę Polski z zaznaczonymi na zielono nadleśnictwami, które wzięły udział w projekcie. Źródło: CKPŚ

Więcej informacji o projektach realizowanych przez Lasy Państwowe znajdziecie na stronie CKPŚ.