O dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu swoim zasięgiem obejmuje środkową i południową część województwa wielkopolskiego oraz niewielkie obszary województw: dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.

Zasoby leśne

RDLP w Poznaniu swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje teren o powierzchni 23 795,09 km2. W zasięgu terytorialnym RDLP enklawę stanowi Wielkopolski Park Narodowy który obejmuje 7,6 tys. ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu, jako integralna część gospodarki leśnej, ukierunkowana jest na uzyskanie trwałego i wielofunkcyjnego lasu, spełniającego funkcje ekologiczne, produkcyjne i społeczne poprzez kształtowanie różnorodnych jego fragmentów – drzewostanów – od momentu powstania do wieku dojrzałości.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość

Urządzanie lasu

Plan Urządzenia Lasu (PUL) jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej, opracowywany dla danego Nadleśnictwa na okres 10 lat. Zawiera on opis i ocenę stanu lasu, a także cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Plan Urządzenia Lasu podlega konsultacjom społecznym, a następnie jest zatwierdzany przez Ministra właściwego ds. środowiska.

Łowiectwo

Od 1 kwietnia br. obowiązuje na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu III edycja WŁPH. Dokumenty zatwierdzono na okres 10-letni, do marca 2027 r. Plany sporządza dyrektor RDLP w Poznaniu w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa i Polskim Związkiem Łowieckim.

Ochrona przyrody

W lasach zarządzanych przez PGL LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa – to niektóre z nich

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat PEFC.

Geomatyka

Geomatyka (geoinformatyka) jest dziedziną wiedzy i technologii zajmująca się problemami pozyskiwania, zbierania, utrzymywania, analizy, interpretacji, udostępniania i wykorzystywania informacji geoprzestrzennej, czyli odniesionej do powierzchni Ziemi.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.