O dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu swoim zasięgiem obejmuje środkową i południową część województwa wielkopolskiego oraz niewielkie obszary województw: dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.

Zasoby leśne

RDLP w Poznaniu swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje teren o powierzchni 23 795,09 km2. W zasięgu terytorialnym RDLP enklawę stanowi Wielkopolski Park Narodowy który obejmuje 7,6 tys. ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu, jako integralna część gospodarki leśnej, ukierunkowana jest na uzyskanie trwałego i wielofunkcyjnego lasu, spełniającego funkcje ekologiczne, produkcyjne i społeczne poprzez kształtowanie różnorodnych jego fragmentów – drzewostanów – od momentu powstania do wieku dojrzałości.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarki leśnej , której głównym celem jest zapewnienie ciągłości ( trwałości ) lasu.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Od 1 kwietnia br. obowiązuje na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu III edycja WŁPH. Dokumenty zatwierdzono na okres 10-letni, do marca 2027 r. Plany sporządza dyrektor RDLP w Poznaniu w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa i Polskim Związkiem Łowieckim.

Ochrona przyrody

W lasach zarządzanych przez PGL LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa – to niektóre z nich

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej.

Geomatyka

Geomatyka (geoinformatyka) jest dziedziną wiedzy i technologii zajmująca się problemami pozyskiwania, zbierania, utrzymywania, analizy, interpretacji, udostępniania i wykorzystywania informacji geoprzestrzennej, czyli odniesionej do powierzchni Ziemi.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.