Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

RDLP w Poznaniu swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje teren o powierzchni 2 380,9 tys. ha. W zasięgu terytorialnym RDLP enklawę stanowi Wielkopolski Park Narodowy który obejmuje 7,6 tys. ha.

Powierzchnia zarządzana przez RDLP  to 440,8 tys. ha w  tym lasy 419,6 tys ha. Grunty leśne zalesione i niezalesione wynoszą 407,8 tys. ha  a grunty związane z gospodarką leśną 11,8 tys. ha. Lesistość w zasięgu terytorialnym RDLP wynosi 21 %.

Powierzchnia leśna   

(zal+niezal.) tys, ha

Bs

Bśw

Bw

Bb

BMśw

BMw

BMb

LMśw

LMw

LMb

Lśw

Lw

Ol

OlJ

BMwyż

LMwyż

L

wyż

407, 8

1,7

89,3

2,9

0,0

110, 7

17, 5

0,2

87,0

18,1

0,2

47,1

14,0

3,3

5,0

6,5

1,4

2, 4

0,5

%      100

0,4

21,9

0,7

0,0

27,2

4,3

0,0

21,4

4,4

0,1

11,6

3,4

0,8

1,2

1,6

0,3

0,6

0,1


Tabela 1. POWIERZCHNIA TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU.

Dominującymi typami siedliskowymi lasu są: bór mieszany świeży (BMśw) i bór świeży (Bśw) zajmujące odpowiednio 27,2% (LP 24,0%) i 21,9% (LP 20,2%) powierzchni leśnej. Siedliska borowe zajmują ogółem 54,8% (LP 51,0%), lasowe 42,4% (LP 46,4%) , olsowe 2,8% (LP 2,6%) powierzchni leśnej. Udział siedlisk nizinnych wynosi 99,0% (LP 87,9%), wyżynnych 1,0 % (LP 5,2%).

Struktura  powierzchniowa zasobów leśnych.

 

 Powierzchnia w ha

 

 grunty leśne zalesione w klasach wieku

 

 

 grunty leśne niezales.   

 I   

 II   

 III   

 IV   

 V   

 VI   

 VII i st.   

 KO,KDO BP

 razem

 Ogółem grunty leśne

P:

5 809

50 105

62 666

97 228

81 953

56 426

21 633

15 396

16 627

402 034

407 843

%:

1,4

12,3

15,4

23,8

20,1

13,8

5,3

3,8

4,1

98,6

100,0


Tabela 2. STRUKTURA POWIERZCHNIOWA WEDŁUG  KLAS WIEKU

Grunty zalesione zajmują 98,6% (LP 98,5%) a grunty niezalesione 1,4% (LP 98,6%).Największy udział w powierzchni leśnej stanowią drzewostany w wieku od 41 do 60 lat – 23,8% (LP 23,5%).
Układ powierzchniowy w 40 letnich klasach wieku przedstawia się następująco:
•    Grunty leśne niezalesione       –   1,4% (LP   1,5%)
•    I i II klasa wieku (1-40 lat)        ¬   27,7% (LP 24,6%)
•    III i IV klasa wieku (41-80 lat)   -  43,9% (LP 42,8%)
•    V i starsze, KO,KDO,BP          -  27,0% (LP 31,1%)

 

 Powierzchnia w ha

 gatunek panujący

 Ogółem

 SO, MD   

 ŚW   

 JD, DG   

 BK   

 DB, KL, JW WZ, JS  

 GB   

 BRZ   

 OL   

 TP, LP WB

 OS

P:

 317 800  

 2 942

 362  

 2 660  

 48 704

 703  

 15 417  

 17 902

 956

 397  

 407 843  

%:

 77,9

 0,7  

 0,1  

 0,7  

 11,9  

 0,2  

 3,8

 4,4

 0,2  

 0,1  

 100,0  


Tabela 3. STRUKTURA POWIERZCHNIOWA WEDŁUG GATUNKÓW PANUJĄCYCH 

Głównym gatunkiem lasotwórczym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu jest sosna zwyczajna - Pinus silvestris. Na ubogich siedliskach sosna tworzy lite drzewostany, na żyźniejszych występuje w zmieszaniu z dębem, brzozą rzadziej z bukiem. Drzewostany z panującą  sosną oraz modrzewiem zajmują 77,9% powierzchni (LP 69,2%)  natomiast na siedliskach żyźniejszych drzewostany z panującym  dębem oraz klonem, jaworem, wiązem i jesionem zajmują 11,9% powierzchni ( LP 7,7%).Gatunki liściaste zajmują 21,3 % (LP 23,2%) powierzchni a gatunki iglaste 78,7% (LP 76,8%).

 

 Miąższość grubizny brutto w tys. m3

 gatunek panujący

 Ogółem

 SO, MD   

 ŚW   

 JD, DG   

 BK   

 DB, KL, JW WZ, JS  

 GB   

 BRZ   

 OL   

 TP, LP WB

 OS

M:

 77 808,2  

 472,9  

 104,3  

 531,9  

 12 394,1  

 177,9  

 2 967,4  

 3 725,0  

 218,2  

 94,1  

 98 459,4    

%:

 79,0

 0,5  

 0,1  

 0,5  

 12,6  

 0,2  

 3,0  

 3,8  

 0,2  

 0,1  

 100,0  


Tabela 4. STRUKTURA MIĄŻSZOŚCIOWA WEDŁUG GATUNKÓW PANUJĄCYCH

Struktura miąższościowa gatunków panujących w przybliżeniu odpowiada strukturze powierzchniowej. Miąższość drzewostanów z panującą  sosną oraz modrzewiem stanowi 79,0% ogółem miąższości (LP 69,7%)  natomiast miąższość drzewostanów z panującym dębem oraz klonem, jaworem, wiązem i jesionem stanowi 12,6% ( LP 6,9%) Miąższość gatunków liściastych stanowi 20,4% (LP 21,6%) ogółem miąższości a gatunki iglaste 79,6% (LP 78,4%).

 Przeciętny wiek

 Przeciętna zasobność grubizny brutto

 

 lat

 m3/ha

 

 60  

 245

 

Tabela 5. PRZECIĘTNY WIEK I ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANÓW 

Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 60 lat ( LP 62 lata), przeciętna zasobność 245 m3 grubizny na ha ( LP 257 m3).

Tekst. Jędrzej Górski