Skąd się bierze drewno?

Drewno jako materiał o wszechstronnym zastosowaniu, od tysięcy lat było i jest niezbędne w wielu dziedzinach naszego życia. Czy wiecie jednak skąd się bierze? Jak wygląda pozyskanie i odtwarzanie tego surowca. Kto dba, by lasów i drewna nigdy nie zabrakło, chroniąc jednocześnie zasoby przyrodnicze i zachowując je dla przyszłych pokoleń?

SKĄD SIĘ BIERZE DREWNO?
 • Gospodarzami naszych lasów są leśnicy. To oni odpowiadają za umiejętne gospodarowanie zasobami i dbają, aby las dobrze spełnił swoje funkcje. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Leśnicy w miejsce usuniętych drzew sadzą nowe.
   
 • Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne. Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77% polskich lasów.
   
 • Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi.
   
 • Każdego roku leśnicy sadzą 500 mln drzew. 1000 drzew na 1 minutę.
   
 • Corocznie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu leśnicy sadzą blisko 35 mln drzewek. Tym samym zostaje zalesiona powierzchnię blisko 3 300 ha, a to prawie tyle co 4 900 boisk piłkarskich.
   
 • W Polsce co roku przybywa lasów, dzięki intensywnym zalesieniom oraz odnawianiu miejsc wycinki.

 • Dzięki działaniom leśników lasy zachowują naturalne funkcje, jednocześnie zaopatrując nas w drewno. Jest to możliwe dzięki wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, w ramach której leśnicy dbają zarówno o ochronę zasobów przyrody, jak i o produkcję drewna.
   
 • Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie, ponieważ polscy leśnicy pozyskują drewno zgodnie ze standardami ekologicznej gospodarki, wykorzystując badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu.
   
 • Pieniądze ze sprzedaży drewna przeznaczane są na potrzeby lasów, nie tylko gospodarcze ale i społeczne: rekreacyjne, turystyczne, edukacyjne czy związane z ochroną przyrody.
   
 • Przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).
   
 • Polscy leśnicy działają według zasady „nie ciąć więcej niż rośnie", która w praktyce oznacza, że lasy mają przetrwać do przyszłych pokoleń, służąc przyrodzie, pochłaniając węgiel z atmosfery i dostarczając człowiekowi potrzebnych produktów i wypoczynku.
   
 • Sednem pracy leśników jest wyważenie potrzeb ochrony zasobów przyrody i produkcji drewna oraz kształtowanie takiego lasu, który przetrwa pokolenia w stale zmieniającym się świecie.

ILE MAMY DREWNA?

 • Jednym ze wskaźników powiększającej się powierzchni leśnej jest wzrost zasobności, wyrażonej w m³ grubizny, opisującej objętościowo rosnące drzewa o średnicy powyżej 7 cm.  Polskie lasy zalicza się do ścisłej czołówki pod tym względem ze wskaźnikiem ponad dwukrotnie wyższym od przeciętnej dla całej Europy. W roku 1991 zasobność wynosiła 190 m³/ha do obecnych 269 m³/ha.
   
 • Pozyskanie w Lasach Państwowych wynosi średnio do 56% drewna, które przyrasta w lesie. Cała reszta zwiększa tzw. zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,5 mld m³, w tym w Lasach Państwowych – ponad 1,95 mld m³, co czyni je piątymi co do wielkości w Europie.
   
 • Z każdym rokiem zasoby drzewne polskich lasów zwiększają się o 31 mln m³ drewna, co oznacza, że nie tylko powierzchnia lasów się powiększa, ale dzięki prowadzeniu zrównoważonej gospodarki więcej drzew się starzeje, zwiększając swoją masę.
   
 • Zasoby drewna w Lasach Państwowych w ciągu ostatnich 20 lat zwiększyły się o prawie 540 mln m³ grubizny brutto.
   
 • Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
   
 • Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 38 mln m³. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 45 mln m³ w połowie stulecia, zaspokajając podaż drewna na rynek bez szkody dla przyrody.