Wydawca treści Wydawca treści

Struktura organizacyjna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu jest jedną z 17 dyrekcji wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Obecnie w skład RDLP w Poznaniu wchodzi 27 jednostek organizacyjnych, tj.

-25 nadleśnictw (w tym 296 leśnictw);

-zakład o zasięgu regionalnym - Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie

- oraz biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Biurem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu kieruje dyrektor przy pomocy swoich zastępców - ds. gospodarki leśnej oraz ds. ekonomicznych. Zarówno dyrektor jak i jego zastępcy kierują poszczególnymi pionami, w których zgrupowane są wydziały - komórki organizacyjne biura Dyrekcji.

Szczegółową strukturę biura przedstawia poniższy schemat.

 

 Grafika przedstawia schemat organizacyjny biura RDLP w Poznaniu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.