Komunikaty

Poniżej będą prezentowane najważniejsze informacje dotyczące submisji cennego drewna dębowego.

Komunikat z dnia 22.01.2021 

Zgodnie z regulaminem submisji publikujemy link do transmisji webex z otwarcia ofert. Kliknij i przejdź do transmisji

Komunikat z dnia 19.01.2021 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, co do interpretacji § 4 Zasad submisji w zakresie obowiązku dołączania Karty ofertowej w pliku Excel do oferty informujemy, że w zakładkach „Informacje o submisji” pojawił się nowy dokument pod nazwą „Zasady submisji _wyjaśnienie”.

Brak tego pliku nie będzie podstawą do odrzucenia oferty.  

 

Bekanntmachung 19.01.2021- DE

Wir nehmen Bezug auf die auftauchenden Zweifel, wie man den Wortlaut des § 4 der Submissionsordnung im Bereich der Pflicht, die Angebotskarte im System Excel dem Angebot beizulegen, verstehen soll und teilen mit, daß in der Anlage unter dem Namen „Submissionsinformation” ein neues Dokument unter dem Namen „Submissionsordnung – Erläuterungen” erschienen ist.

Der Mangel des Excelsystems wird keine Grundlage schaffen, das Angebot abzuweisen.

 

Statement 19.01.2021- EN

Due to the emerging doubts as to the interpretation of § 4 of the Submission Principles regarding the obligation to attach the Offer Card in an Excel file to the offer, we would like to inform you that in the "Information about the submissions" tabs a new document has appeared under the name "Submission rules - explanation".

The lack of this file will not be the basis for rejection of the offer.

Komunikat z dnia 12.01.2021 

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne, uprzejmie prosimy przed udaniem się na place ekspozycyjne o kontakt z Panem Markiem Szymańskim z Nadleśnictwa Krotoszyn tel. 608 346 785 oraz Remigiuszem Krzyżagórskim z Nadleśnictwa Pniewy tel. 505 581 702, w celu uzyskania niezbędnych informacji i pomocy przy dojeździe.

Surowiec na placach będzie odśnieżany.

Fotografia przedstawia przygotowania do submisji cennego drewna dębowego. Archiwum RDLP w Poznaniu.

Bekanntmachung 12.01.2021- DE

Wegen der Epidemie-Bedrohung werden alle an der Submission teilnehmenden Personen gebeten, vor der Reise zu Ausstellungsplätzen einen Kontakt mit Herrn Marek Szymański, Oberförsterei Korotoszyn, Telefon: + 48 608 346 785 und Herrn Remigiusz Krzyżagorski, Oberförsterei Pniewy, Telefon: + 48 505 581 702 aufzunehmen. Notwendige Informationen werden erteilt und Hilfe bei der Zufahrt geleistet.

Der Ausstellungsstoff wird vom Schnee befreit.

Fotografia przedstawia plac ekspozycyjny, z drewnem dębowym. Archiwum RDLP w Poznaniu.

 

Statement 12.01.2021- EN

Due to epidemiological restrictions in force, we kindly ask you to contact Marek Szymański from the Krotoszyn Forest District, tel +48 608 346 785 and Remigiusz Krzyżagórski from the Pniewy Forest District, tel + 48 505 581 702, in order to obtain the necessary information and assistance with the arrival.

The snow on oak logs placed on the squares will be cleared. 

Fotografia przedstawia surowiec dębowy. Archiwum RDLP w Poznaniu.

 

Komunikat z dnia 07.01.2021

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o zmianie formy sprzedaży cennego drewna dębowego z aukcji na submisję.

Zmiana spowodowana jest dostosowaniem się do panującej obecnie w Europie sytuacji epidemiologicznej.

Materiały niezbędne do uczestnictwa w submisji dostępne będą od 12 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.01.2021 o godz.15:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25.01.2021.

Szczegółowe informacje publikujemy na stronie https://www.poznan.lasy.gov.pl/aukcja-cennego-drewna-debowego1.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej submisji.

 

Bekanntmachung 07.01.2021- DE

Die Regionale Direktion für Staatsforst in Poznań teilt über die Änderung der Verkaufsform des Eichenwertholzes mit und zwar von der Auktionsform zur Submissionsform. Die Änderung ist durch die Notwendigkeit begründet, sich an die zur Zeit in Europa herrschende Pandemiesituation anzupassen.

Die zur Teilnahme an der Submission zulassenden Materialien werden ab 12. Januar 2021 an der Internetseite der Regionalen Direktion für Staatsforst in Poznań zugänglich sein.

Die Frist, Angebote zu unterbreiten, ist der 21.01.2021 15:00 Uhr.

Die Ergebnisverkündung erfolgt am 25.01.2021.

Ausführliche Daten sind unter https://www.poznan.lasy.gov.pl/aukcja-cennego-drewna-debowego1 zu finden.

Wir laden Sie zur Teilnahme an der Submission herzlich ein.

 
Statement 07.01.2021- EN
 

The Regional Directorate of State Forests in Poznań informs about the change in the form of sale of precious oak wood from auction to submission. This change is caused by the adaptation to the current epidemiological situation prevailing in Europe.

The materials necessary to taking part in the submissions will be available from 12th January 2021 on the website of the Regional Directorate of State Forests in Poznań

The deadline for submitting offers is set for 21 January 2021 at 15:00 (2pm CET).  

The results will be announced on 25th January 2021.

We have published detailed information on the website https://www.poznan.lasy.gov.pl/aukcja-cennego-drewna-debowego1.

We cordially invite you to take part in the submissions.