Web Content Display Web Content Display

Rekultywacja poligonów

Projekt "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu.

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 Projekt jest realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (www.pois.gov.pl) w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Koszt całkowity projektu wynosi 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar ok. 24 tys. ha.
Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
•    wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
•    ocena przyrodnicza terenów,
•    ocena geośrodowiskowa terenów,
•    usuwanie zanieczyszczeń gruntowych,
•    rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu,
•    przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego,
•    działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk,
•    odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.