Web Content Display Web Content Display

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja i przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Okres realizacji: 2016 -2022

Beneficjent: nadleśnictwa

Nadleśnictwa uczestniczące: Antonin, Gniezno, Jarocin, Konstantynowo, Krotoszyn, Oborniki, Pniewy, Przedborów, Syców, Taczanów, Kalisz, Sieraków.

Zaplanowane koszty: 12.,7 mln zł (wydatki kwalifikowane)

Poziom dofinansowania: 85 %

Cele: wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych i górskich ekosystemach leśnych. Działania ukierunkowane na zapobieganiu powstawania lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych (niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susze i pożary).

Cele uzupełniające: odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej; ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.

Planowane działania: budowa zbiorników retencyjnych, podtrzymywanie mokradeł, retencja korytowa, działania opóźniające odpływ.

Efekt: powstają obiekty służące polepszeniu warunków wilgotnościowych i spowalniające odpływ (zbiorniki, mokradła, budowle piętrzące na ciekach i rowach).

Więcej informacji o projektach realizowanych przez Lasy Państwowe znajdziecie na stronie.