Wydawca treści Wydawca treści

Zasady zachowania się w lasach

Zasady zachowanie się w lasach reguluje Ustawa o lasach z 28 września 1991 roku.

Zgodnie art. 29 ustawy:

1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast  drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
2. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.
3. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
4. Imprezy sportowe  oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.

Zgodnie z art. 30 ustawy w lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód
2) zaśmiecania
3) rozkopywania gruntu
4) niszczenia grzybów oraz grzybni
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych
8) rozgarniania i zbierania ściółki
9) wypasu zwierząt gospodarskich
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt
13) puszczania psów luzem
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu

Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł.

W lasach oraz na terenach śródleśnych jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać  niebezpieczeństwo, a w szczególności:
- rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi
- korzystania z otwartego płomienia
- wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych

Zgodnie z art. 26 ustawy, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

- uprawy leśne do 4m wysokości
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne
- ostoje zwierząt
- źródliska rzek i potoków
- obszary zagrożone erozją

Czasowy zakaz wstępu do lasu wprowadza Nadleśniczy, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego
2) występuje duże zagrożenie pożarowe
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.