Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kwestie wyłączenia gruntów z produkcji reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z tą ustawą właściwym w sprawie ochrony gruntów leśnych (bez względu na formę własności), w tym do wydawania decyzji w sprawach wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (z wyjątkiem obszarów parków narodowych) jest dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Przeznaczenie gruntu wskazane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Osoba ubiegająca się o wydanie w/w decyzji musi posiadać prawo do dysponowania gruntem.

Wniosek o wyłączenie gruntu leśnego z produkcji wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną do:

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu          

ul. Gajowa 10 , 60-959 Poznań

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji jest zobowiązana uiścić należność i opłaty roczne oraz jednorazowe odszkodowanie w przypadku dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu (nie dotyczy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni wyłączenia do 500 m² lub wielorodzinnego do 200 m² na każdy lokal).

Decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji należy uzyskać przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę.