Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną w oparciu o Plany Urządzania Lasu, sporządzane na okres 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzania po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, zatwierdzane są decyzją Ministra Środowiska.

Jak planujemy działania gospodarcze w lasach?

Sporządzanie planów urządzenia lasu, rozpoczyna się na ok. 3 lata przed wygaśnięciem „starego” planu. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) zwołuje Komisję Założeń Planu (KZP), która ma charakter debaty publicznej. W posiedzeniu KZP mogą brać udział wszyscy chętni, którzy chcą mieć wpływ na kształt przyszłego Planu Urządzenia Lasu (PUL). W trakcie jej trwania ustalane są założenia do PUL, m.in. wiek, w którym drzewa będą gotowe do wycinki, składy gatunkowe nowych drzewostanów, a także które drzewostany wymagają przebudowy bądź wykonania zabiegów pielęgnacyjnych itp. Uzgadnia się również ewentualne zapotrzebowanie na wykonanie dodatkowych specjalistycznych opracowań dotyczących np. roślinności czy siedlisk.

Fotografia przedstawia urządzeniowe prace terenowe. Fot. Katarzyna Giełda-Pinas (RDLP w Poznaniu).

Założenia do planu, w formie protokołu KZP, do którego można zgłaszać wnioski i uwagi, są udostępniane do publicznego wglądu. Znaleźć je można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, stronach internetowych nadleśnictw oraz w prasie lokalnej.

Wykonawca projektu PUL zostaje wyłoniony na podstawie przetargu i rozpoczyna inwentaryzację lasu najpóźniej 15 miesięcy przed upływem obowiązywania dotychczasowego planu. W jej trakcie zbiera się dane dotyczące struktury, wieku, składu gatunkowego, stanu zdrowotnego drzewostanów i siedliska, na którym rosną.

Przedstawienie projektu nowego PUL odbywa się podczas Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG). Tak samo jako poprzednia, jest ona zwoływana przez dyrektora RDLP i ma charakter debaty publicznej. Po NTG projekt PUL zostaje udostępniony do publicznej wiadomości na co najmniej 21 dni (BIP), a następnie wysyłany do Ministra Środowiska do zatwierdzenia.

Jakie elementy zawierają plany?

Plany urządzania lasu składają się przede wszystkim z:

  • Operatu – opisu ogólnego nadleśnictwa;
  • Programu Ochrony Przyrody;
  • Opisu taksacyjnego – szczegółowej charakterystyki drzewostanów;
  • Map.

Mapa przedstawia zróżnicowanie terenów leśnych. Fragment mapy drzewostanowej Archiwum Nadleśnictwa Konstantynowo.

 

Wszystkie nadleśnictwa RDLP w Poznaniu udostępniają ww. materiały wraz z Prognozą oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 na swojej stronie BIP.

W planach zawarte są wytyczne, które mają zapewniać prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w danym nadleśnictwie. Dla każdego fragmentu lasu sporządzony jest szczegółowy opis. Jeśli drzewostan wymaga konkretnych zabiegów dodawana, jest wskazówka gospodarcza lub działania ochronne, związane z obecnością cennych siedlisk przyrodniczych lub stanowisk chronionych gatunków.

Planowane zabiegi dzieli się na:

  • odnowienia i zalesienia – wprowadzanie nowego pokolenia lasu;
  • czyszczenia i trzebieże – cięcia pielęgnacyjne, które wykonuje się w młodszych drzewostanach;
  • rębnie – zabiegi mające na celu stopniową przemianę pokoleń drzew lub przebudowę lasu.

Plan urządzania lasu obowiązuje 10 lat. W szczególnych przypadkach m.in. klęski żywiołowej plany mogą być opracowane na krótszy okres lub zmienione i ponownie zatwierdzone przez Ministra Środowiska.