Projekty dotowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

2019 rok
Projekt: „Upowszechnienie wiedzy przyrodniczo-leśnej oraz kształtowanie postaw ekologicznych poprzez wydruk publikacji o tematyce ekologicznej oraz wydanie aplikacji mobilnej na terenie RDLP w Poznaniu”

Termin realizacji: 12.11.2019 r. – 29.11.2019 r.

Wartość projektu: 58 203,60 zł

Dofinansowanie: 34 443,30 zł

 

Cel ogólny przedsięwzięcia: podniesienie wiedzy społeczeństwa o ekosystemach leśnych i roli lasów w życiu społeczeństw. Kształtowanie prawidłowych postaw w relacji człowiek-środowisko. Wyjaśnienie podstaw prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Podniesienie świadomości ekologicznej w rozumieniu lokalnym oraz globalnym. Promocja zrównoważonego rozwoju.

W ramach dotacji wykonano dwa zadania:

 

I. OPRACOWANIE I WDRUK PUBLIKACJI O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ- Frygaj z gzubami w las - w ilości 1000 szt.

Przewodnik turystyczny pt. „Frygaj z Gzubami w Las” ma na celu zachęcić rodziny
z dziećmi do aktywnego wypoczynku w lesie oraz poznawania walorów przyrodniczych Wielkopolski. W przewodniku zawarto cztery propozycje na weekend, które obejmują zbiór atrakcji turystycznych z terenu 25 nadleśnictw. Każdy weekend jest poprzedzony wyrysowaną mapą przez Justynę Kierat uzupełnioną o symbole- atrakcje nadleśnictwa. Każda wycieczka kończy się „kartą pracy”, która jest zbiorem praktycznych zadań. Działanie to ma na celu podsumowanie zdobytych informacji w terenie. Na końcu publikacji znajduje się arkusz czerpanego papieru, w który wplotowano nasiona sosny rychtalskiej. Arkusz papieru ozdobiony jest instrukcją sadzenia kartki, z której w przyszłości wyrośnie drzewo

II. OPRACOWANIE I WDRUK KALENDARZA EDUKACYJNEGO- w ilości 1000 szt.

Ścienny kalendarz edukacyjny jest corocznie wydawany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i ściśle nawiązuje do osobliwości przyrodniczych Wielkopolski. Z okazji przypadającego w 2020 roku jubileuszu 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, treści zawarte w kalendarzu związane są z tematem- praca leśnika. Dzięki zestawieniu fotografii teraźniejszych z archiwalnymi zdjęciami możliwe jest przeanalizowanie jak zmieniało się polskie leśnictwo na przestrzeni 100 lat.

2018 rok

1. Projekt: „Edukacja leśna dla zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic-konkursy”

Termin realizacji: 15.09.2018 r.- 30.11.2018 r.

Cel ogólny przedsięwzięcia: podniesienie wiedzy społeczeństwa o ekosystemach leśnych, pracy leśnika i roli lasów w życiu społeczeństw. Kształtowanie prawidłowych postaw w relacji człowiek-środowisko. Wyjaśnienie podstaw prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Podniesienie świadomości ekologicznej w rozumieniu lokalnym oraz globalnym. Promocja zrównoważonego rozwoju.

W ramach dotacji zrealizowano sześć zadań:

I. Nagrody rzeczowe - wydawnictwa

Zakupiono publikacje wzbogacające ofertę edukacyjną biura RDLP w Poznaniu: tj. zeszyty edukacyjne, encyklopedie przyrodnicze, leksykony do rozpoznawania fauny i flory lasów, książki o tematyce przyrodniczej dla dzieci, albumy przyrodnicze.

II. Nagrody rzeczowe – gry dydaktyczne

Zakupiono drewniane puzzle edukacyjne Stuka - Puka, rozwijające i kształtujące postawy przyrodnicze, podnoszące świadomość o zjawiskach i procesach przyrodniczych, tj. „Nauka poszła w las” (składane drzewo biocenotyczne); „Co z drzewa spadło” (dopasowanie liści i nasion polskich drzew iglastych i liściastych); „Co za łoś” (dopasowanie struktury gatunkowej i płciowej ssaków leśnych); „Jesteś na tropie” (dopasowanie śladów zwierząt); gry dydaktyczne o tematyce biologicznej (m.in. „Fotosynteza”, „Fauna”).

III.  Nagrody rzeczowe – sprzęt sportowo-turystyczny

Zakupiono sprzęt turystyczny, wzbogacający atrakcyjność kampanii „Zapraszamy do lasu”, mającej na celu wzbudzenie u odbiorcy świadomego przekonania o zdrowotnym oddziaływaniu lasu, zachęcając do uprawiania różnych aktywności na specjalnie do tego celu przygotowanych trasach.

IV. Nagrody rzeczowe - sprzęt entomologiczny młodego obserwatora przyrody

Zakupiono dla placówek oświatowych hodowlarki na owady i gablotki entomologiczne w ramach prac warsztatowych, prowadzonych dla dzieci i młodzieży w projekcie „Noc młodego entomologa”. Zakup hodowlarek umożliwi bezpośrednią obserwację stadiów i procesów zachodzących w różnych porach fenologicznych u owadów.

V. Nagrody rzeczowe - budki dla owadów i ptaków 

Zakupiono budki lęgowe dla ptaków, karmniki dla ptaków i hotele dla owadów. W tym część do samodzielnego składania, jako nagrody dla szkół i przedszkoli oraz w konkursach indywidualnych, organizowanych podczas wydarzeń promocyjno-edukacyjnych.

VI. Nagrody rzeczowe - materiały promocyjne wykonane z drewna 

Zakupiono drewniane kształty zwierząt i roślin, drewniane spinki, kolczyki, okulary i inne przedmioty codziennego użytku jako element promocji drewna podczas kampanii „Z drewna - Festiwal doświadczeń”.

2. Projekt:"Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie nadleśnictw Przedborów, Krotoszyn, Kalisz, Grodzisk oraz Łopuchówko"

Termin realizacji: 17.09.2018 r.- 30.11.2018 r.

W ramach dotacji zrealizowano trzy zadania:

I. Zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych lub innych elementów edukacyjnych umieszczanych na ścieżkach dydaktycznych wraz z montażem.
W realizacji tego zakresu wzięły udział trzy nadleśnictwa: Krotoszyn, Łopuchówko i Kalisz, które wzbogaciły dotychczasowe ścieżki edukacyjne o nowe elementy infrastruktury w postaci tablic edukacyjnych. Nadleśnictwo Krotoszyn zakupiło na swoją ścieżkę 2 tablice typu Światowid o tematyce: owady zapylające i łańcuch pokarmowy, które mają pomóc uczestnikom zajęć w zgłębianiu tajników przyrody.

Nadleśnictwa Kalisz i Łopuchówko wymieniło kolejno 15 i 20 tablic edukacyjnych przybliżających tematykę pracy leśnika i roli lasów w środowisku. Odbiorcami przedsięwzięcia są osoby z różnych grup wiekowych – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, a także całe rodziny. W ramach prowadzonej oferty edukacyjnej, ścieżki w obu nadleśnictwach są odwiedzane przez ok. 3 tysiące osób rocznie. Odnowienie ścieżek przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności zajęć edukacyjnych, a także wpłynęło na wzrost liczby indywidualnych odbiorców ścieżki.

II.Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem, przygotowanie i druk materiałów

Przedborów, Grodzisk i Łopuchówko na potrzeby promocji i edukacji wydały łącznie 15 000 szt. folderów edukacyjnych za łączną kwotę 27 723,00 zł. Foldery ośrodek „Dziewicza Góra” i ścieżka „Dziewcza Góra” są udostępniane w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” i w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”, a także na licznych stoiskach edukacyjnych przygotowywanych przez pracowników Nadleśnictwa Łopuchówko. Foldery umożliwiły promocję Nadleśnictwa i realizowanej w nim oferty edukacyjnej, a także promocję Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” jako miejsca aktywnego wypoczynku.

Nadleśnictwo Grodzisk wydrukowało folder w formie mapy turystyczno-edukacyjnej, promujący naturalne walory przyrodnicze jednostki. Folder jest przeznaczony dla rodzin z dziećmi, chcących aktywnie spędzać czas na łonie przyrody.

III. Zakup infrastruktury szkoleniowo-warsztatowej, służącej edukacji ekologicznej

Zielona Klasa to jeden z przystanków ścieżki edukacyjnej „Dziewcza Góra” w Nadleśnictwie Łopuchówko, położona w otoczeniu starodrzewia. Zanim powstał ośrodek edukacji leśnej Dziewicza Góra, zielona klasa pełniła funkcję edukacyjną, gdzie odbywały się zajęcia z leśnikiem. Dotychczasowa infrastruktura uległa zniszczeniu i stwarzała zagrożenie dla przebywających tam osób. Stare elementy ławek i stołów usunięto, ustawiając 2 ławostoły drewniane, przeznaczone łącznie dla 12 osób.

Zakupione ławki pozwolą na odpoczynek osobom, które zdecydują się na pokonanie całej długości ścieżki przyrodniczo- leśnej Dziewcza Góra (5 km).

W zielonej klasie poza ławostołami zostały umieszczone 4 tablice edukacyjne omawiające tematykę kleszczy, zasad zachowania w lesie.

 

3. Projekt: "Edukacja leśna dla zrównoważonego rozwoju na terenie nadleśnictw Babki oraz Koło- konkursy i warsztaty edukacyjne”

Termin realizacji: 25.05.2018-30.11.2018 r.

Wartość projektu: 18 167, 17 zł

Dofinansowanie: 12 707,02 zł

Cel przedsięwzięcia: upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego  korzystania z wszystkich funkcji lasu oraz budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.

W ramach dotacji wykonano cztery zadania:

I. Zakup nagród rzeczowych- wydawnictwa

II. Zakup materiałów promocyjnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem

III. Zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych oraz usługi fotograficzne związane z realizowanym przedsięwzięciem

IV. Zakup nagród rzeczowych- gry dydaktyczne

 
2017 rok

Projekt: „Edukacja leśna w wydarzeniach promocyjnych na terenie miasta Poznania i okolic-publikacje”.

Termin realizacji: od 08.05.2017 r. do 29.09.2017 r.

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Wartość projektu: 18 900,00 zł

Dofinansowanie: 95% (17 955,00 zł) 

Cel przedsięwzięcia: przedstawienie podstaw retencjonowania wody w lasach oraz roli ekosystemów leśnych w gospodarowaniu wodą na obszarze Wielkopolski.

Opis działań: Druk wydawnictw ekologicznych (tj. Planowanie małej retencji w lasach na przykładzie Puszczy Noteckiej"). Wydruk publikacji (500 szt.), pozwoli przekazywać i wyjaśniać zasady gospodarki leśnej w zachowaniu zasobów wodnych mieszkańcom miasta Poznania i okolic. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane m.in. podczas Targów Edukacyjnych oraz okolicznościowych akcji na terenie miasta, takich jak Drzewko za makulaturę, Festyny na terenie RDLP w Poznaniu, Konferencje naukowe.

 

Projekt: „Rozwój Ośrodków Edukacji Leśnej na terenie Nadleśnictw Koło, Karczma Borowa, Kalisz oraz Grodziec”

Termin realizacji: od 22.03.2017 r. do 29.09.2017 r.

Jednostki realizujące przedsiewzięcie: Nadleśnictwa Koło, Karczma Borowa, Kalisz oraz Grodziec

Wartość projektu: 56 500,48 zł

Dofinansowanie: 70,8% (40 000,00 zł)

Cel przedsięwzięcia: Upowszechnanie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i  zasadach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego wykorzystania funkcji lasów, zbudowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników.

Opis działań: Nadleśnictwo Koło: zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia, w tym zestawu tablic – Świat Leśnych zwierząt oraz Gospodarka Leśna. Figury Zwierząt Leśnych. Druk wydawnictw ekologicznych tj. przygotowanie i wydruk folderu Nadleśnictwa Koło. Nadleśnictwo Karczma Borowa: zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia, w tym tropy zwierząt, ABC Przyrody w pytaniach i odpowiedziach, Zestaw małego drwala. Nagrody rzeczowe tj. książki o tematyce przyrodniczej pt.  „Ptaki. Przewodnik na wycieczki”, „O rety zabawy młodych przyrodników”, „Z tata w przyrodę”, „ Tato, a dlaczego”, Tato, a po co to?” „Młody ornitolog. Encyklopedia dla całej rodziny”,  „Andrzej Kruszewicz opowiada o zwierzętach”, „Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach”, „Młody obserwator przyrody .Encyklopedia”. Zakup sprzętu audio-video tj. Komputer Notebook. Nadleśnictwo Kalisz: zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia w tym, gra przyrodnicze koło wiedzy, labirynty wiedzy. Nadleśnictwo Grodziec: zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych,  w tym m.in. tablica dźwiękowa-odgłosy lasu, tablica dźwiękowa-odgłosy ptaków, tablica interaktywna jaki to owoc?, Tajemniczy Świat roślin leczniczych, Ptaki drapieżne.

Projekt: „Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów”

Termin realizacji: od 09.05.2017 r. do 29.09.2017 r.

Jednostki realizujące przedsiewzięcie: Nadleśnictwa Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy, Przedborów.

Wartość projektu: 54626,16 zł

Dofinansowanie: 91,53% (50 000,00 zł)

Cel przedsięwzięcia: Upowszechnanie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym
i  zasadach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, poprzez rozwój ścieżek edukacyjnych.

Opis działań: Nadleśnictwo Przedborów: zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia, w tym przyrodnicze koło wiedzy, labirynty wiedzy, ul edukacyjny. Nadleśnictwo Konstantynowo: druk wydawnictw ekologicznych tj. przygotowanie i wydruk folderu- informator terenowy z QR kodami dla Nadleśnictwa Konstantynowo, Zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami, w tym tablice kierunkowe
oraz brama witacz. Nadleśnictwo Grodzisk: zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami „Piętrowa budowa lasu”, „Główne gatunki drzew leśnych występujących w Polsce” , „Polskie ssaki leśne”. Nadleśnictwo Jarocin: Zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami „Tropem leśnych zwierząt”. Nadleśnictwo Krotoszyn:  zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami „Leśne pary”, „Co ze mnie wyrośnie?”. Nadleśnictwo Pniewy: zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami pn. „Dolina Samy”.

2016 rok

Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna w wydarzeniach promocyjnych na terenie miasta Poznania i okolic" ,dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 59 999,76 zł.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ośrodków edukacji leśnej;
 2. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 3. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 4. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 5. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.
2015 rok

Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu", dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 178 992,99 zł, w tym:

 • 53 138,54 zł – N. Łopuchówko;
 • 9974,30 zł - N. Oborniki;
 • 15 163,43 zł – N. Pniewy;
 • 34 616,72 zł – N. Jarocin;
 • 14 900,00 zł – N. Kalisz;
 • 15 700,00 zł – N. Kościan;
 • 11 500,00 zł – N. Gniezno;
 • 14 000,00 zł – N. Konin;
 • 10 000,00 zł – N. Konstantynowo

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 2. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 3. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych
  i telewizyjnych;
 4. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 5. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 6. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic", dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 130 000,00 zł.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ośrodków edukacji leśnej;
 2. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych
  i telewizyjnych;
 3. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 4. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 5. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

 

Przedsięwzięcie pn. Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim. Beneficjenci: RDLP w Poznaniu. Całkowita wartość projektu: 36 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Główne działania realizowane w ramach projektu:

Wykonanie prac w 6 rezerwatach posiadających aktualne Plany Ochronne bądź Zadania Ochronne dla rezerwatu:

 1. Usuwanie gatunków obcych (czeremcha amerykańska wokół miejsc występowania goździka sinego) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo).
 2. Usunięcie poza rezerwat wszystkich osobników niecierpka drobnokwiatowego Imatiens parviflora w okresie przed jego kwitnieniem w Rezerwacie Wielki Las (Nadleśnictwo Pniewy).
 3. Koszenie łąk w celu ich zachowania z pozostawieniem  niekoszonych fragmentów zabagnionych, zarośniętych szuwarami, usunięcie nalotów drzew i krzewów z łąk w Rezerwacie Czeszewski Las (Nadleśnictwo Jarocin).
 4. Renaturalizacja drzewostanów (czyszczenie wczesne) w Rezerwacie Czmoń (Nadleśnictwo Babki).
 5. Przygotowanie gleby pod odnowienie naturalne w Rezerwacie Majówka (Nadleśnictwo Taczanów).
 6. Zabezpieczenie odnowienia przed zwierzyną. Wykonanie nowego ogrodzenia
  i usunięcie starego w Rezerwacie Majówka (Nadleśnictwo Taczanów).
 7. Wycięcie i usunięcie poza rezerwat bzu czarnego i leszczyny w Rezerwacie Dołęga (Nadleśnictwo Oborniki).
lata 2014 - 2015

Przedsięwzięcie pn. Wykonanie Projektu zadań ochronnych w planie urządzania lasu na lata 2016 – 2025 dla obszarów Natura 2000 nie posiadających Planu Zadań Ochronnych na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Sieraków. Beneficjenci: RDLP Poznań. Całkowita wartość projektu: 63 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Wykonanie oceny stanu siedlisk i gatunków;
 2. Sporządzenie projektu zadań dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Ostoja Międzychodzko – Sierakowska PLH300032 i Jezioro Mnich PLH300029 (łączna powierzchnia: 2.468,90 ha).
2014 rok

Przedsięwzięcie pn. Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim. Beneficjenci: RDLP w Poznaniu. Całkowita wartość projektu: 22 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

Główne działania realizowane w ramach projektu:

Wykonano prace w 5 rezerwatach posiadających aktualne Plany Ochronne bądź Zadania Ochronne dla rezerwatu:

 1. Usuwanie gatunków obcych (czeremcha amerykańska wokół miejsc występowania goździka sinego, 42g, 43n) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo).
 2. Renaturalizacja drzewostanów (usunięcie 30% drzew sosny wokół miejsc występowania goździka sinego, 42g, 43n) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo).
 3. Renaturalizacja drzewostanów (czyszczenie wczesne, oddz. 92f, 92k)
  w Rezerwacie Czmoń (Nadleśnictwo Babki).
 4. Usuwanie gatunków obcych (powstrzymanie procesów neofityzacji) w Rezerwacie Bytyńskie Brzęki (Nadleśnictwo Pniewy).
 5. Renaturalizacja drzewostanów (stopniowe usuwanie z drzewostanu sosny przy jednoczesnym popieraniu naturalnych odnowień gatunków liściastych, dostosowanie składu gatunkowego do stosunków właściwych dla potencjalnego naturalnego zespołu leśnego) w Rezerwacie Bytyńskie Brzęki (Nadleśnictwo Pniewy).
 6. Usuwanie gatunków obcych (eliminacja robinii akacjowej z warstwy zielnej
  i krzewów, czeremchy amerykańskiej) w Rezerwacie Dębno nad Wartą (Nadleśnictwo Jarocin).

Przedsięwzięcie pn, Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic. Beneficjenci: Nadleśnictwo Konstantynowo. Całkowita wartość projektu: 70 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 2. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 3. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych
  i telewizyjnych;
 4. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 5. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 6. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

Przedsięwzięcie pn. Rozwój edukacji leśnej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Beneficjenci: nadleśnictwa Oborniki, Grodziec, Pniewy. Całkowita wartość projektu: 40 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 2. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 3. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych
  i telewizyjnych;
 4. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 5. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 6. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

Projekty dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu