Projekty dotowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

2020 rok 

1. „Noc CIEMna” organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu w izbach edukacyjnych Nadleśnictw: Łopuchówko, Antonin i Kalisz”

Termin realizacji: 08.07.2020 r. – 25.09.2020 r.

Wartość projektu: 39 342,17 zł

Dofinansowanie: 19 514,41  zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: uatrakcyjnienie i zwiększenie liczby prowadzonych zajęć, dostosowanie ich do potrzeb odbiorców w różnym wieku, poprawienie efektywności rozpoznawania rożnych gatunków zwierząt w tym przedstawicieli owadów a także podniesienie poziomu wiedzy u odbiorców działań edukacyjnych.

W ramach szkolenia noc CIEMna zorganizowano trzy spotkania:

- 24-25.07.2020 r. Dziewicza Góra (Nadleśnictwo Łopuchówko);

- 30- 31.07.2020 r. Ośrodek Edukacji Leśnej Ogrodówka (Nadleśnictwo Antonin);

- 7-8.08.2020 r. Leśne Centrum Edukacyjne Las Winiarski (Nadleśnictwo Kalisz).

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakupiono min. lampę lepi led do obserwacji motyli nocnych, pudełka do obserwacji owadów, lupy, książki i atlasy. Uczestnicy szkoleń brali udział w warsztatach plastycznych, na które zakupiono niezbędne materiały. Podczas warsztatów dzieki zakupiony okluarom 3D, uczestnicy mogli sprawdzić jak widzą owady. Każdy uczestnik otrzymał pakiet szkoleniowy, na który składała się książka o owadach, notes, ołówek oraz pamiątkowy kubek.Dofinansowanie obejmowało również wynagrodzenie prelegentów, którzy prowadzili część teoretyczną a także warsztaty przy ekranie. Na potrzeby wydarzenia opracowano logotyp, który używany był przy promocji wydarzenia. 

2. „Rozwój edukacji ekologicznej poprzez podnoszenie świadomości na terenie Miasta Poznania i Nadleśnictw Łopuchówko, Krotoszyn, Syców i Taczanów”

Termin realizacji: 03.08.2020- 20.11.2020 r.

Wartość projektu: 82 863,15 zł

Dofinansowanie: 41 323,67 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie i zwiększenie liczby prowadzonych zajęć, dostosowanie ich do potrzeb odbiorców w różnym wieku, poprawienie efektywności rozpoznawania rożnych gatunków zwierząt w tym przedstawicieli owadów, ptaków, ssaków a także podniesienie poziomu wiedzy u odbiorców działań edukacyjnych. Każdego roku na terenie miasta Poznania i Nadleśnictw Łopuchówko, Krotoszyn, Syców

i Taczanów w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych bierze udział 32 400 osób w różnym wieku. (sprawozdanie z edukacji leśnej 2019r.). Przeważającą część odbiorców stanowią dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

W ramach wniosku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zrealizowano następujące zadania:

Pozycja II. 1 zakup pomocy edukacyjnych pokazy dydaktyczne. 

Nadleśnictwo Krotoszyn 

Nadleśnictwo Krotoszyn zakupiło przestrzenną, drewnianą makietę do rozpoznawania rodzimych gatunków drzew. Tablica o nazwie lekcja dendrologii, pokazuje różnorodność gatunków drzew przez pryzmat cech morfologicznych, takich jak kora, liść, owoc. Na wyposażeniu Nadleśnictwa w ramach zakupów znalazła się również skrzynia z tropami. Zestaw składa się z 10 tropów ręcznie rzeźbionych w litym drewnie, malowanych i impregnowanych. Tropy są, zapakowane w drewnianą skrzynię. Dodatkowo do w skrzyni znajduje się pakiet edukacyjny- jednostronnie zadrukowane tablice na nośniku PCV definiujące poszczególne gatunki ssaków. Dzięki zestawowi możliwe jest przybliżenie odwiedzającym tropów: jelenia, dzika, łosia, sarny, daniela, zająca, bobra, borsuka, lisa i wilka.

Nadleśnictwo Łopuchówko 

Nadleśnictwo Łopuchówko prowadząc wiele akcji edukacyjnych o ptakach zakupiło 20 małych  lornetek oraz 20 dużych lornetek do obserwacji ptaków podczas akcji zimowego ptakoliczenia a także wiosennych obserwacji w ramach akcji springe alive. Nadleśnictwo poza uczestnictwem w topowych akcjach przez cały rok prowadzi zajęcia edukacyjne uświadamiające społeczeństwo o potrzebie ochrony ptaków. Znalezione podczas spacerów po lesie pióra, uczestnicy będą mogli dokładnie obejrzeć z pomocą lup (40 szt. ) Poznawanie ptaków umożliwią zakupione książki tematyczne o ptakach. Łącznie zakupiono 30 książek, które zasilą biblioteczkę ośrodków. Dla najmłodszych zakupiono puzzle i gry przyrodnicze (14szt.) dzięki którym będzie możliwe poznanie przedstawicieli awifauny. Poznawanie ptaków mają ułatwić również pluszowe maskotki z dźwiękiem (10 szt.), takich gatunków jak zięba, bogatka, puszczyk, dzięcioł, drozd.  Chusty Klanzy (2 szt.) mają pomóc w części warsztatowej zajęć. Dzięki nim i odrobinie ruchu w łatwy i przystępny sposób można przedstawić wybrane zagadnienia z ekologii ptaków.

Linijki (200 szt.), wykonane z najbardziej ekologicznego materiału jakim jest drewno, pokazują jedno z 30 tys. zastosowań drewna, a przedstawione na nich sylwetki zwierząt zapoznają odbiorców z przedstawicielami rodzimej fauny.

Nadleśnictwo Syców 

W ramach wniosku, nadleśnictwo zaplanowało doposażenie stoiska edukacyjno- promocyjnego Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Zakupiono 3 postery typu roll-up promujących lasy a także 10 tablic magnetycznych z drewnianą sztalugą. Tematyka rzeczowych produktów związana jest z segregacją odpadów, ptakami leśnymi i wodnymi, drzewami, zwierzętami ich tropamia, grzybami, owocami leśnymi, budową warstwową lasu
a także płazami i gadami polskiej fauny. Zakupione materiały wykorzystano już w bieżącym roku podczas akcji pn. „Dereniobranie”, dożynek w Bralinie a także na stoisku Lasów Państwowych podczas ogólnopolskiej akcji #sadziMy zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Nadleśnictwo Taczanów

Do uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych, odbywających się zarówno w terenie jak i w pomieszczeniach zamkniętych zostały zakupione gry edukacyjne: dendrofon wewnętrzny (1 szt.), dający możliwość usłyszenia różnych gatunków drewna oraz poznania po dźwiękach jak rożni się drewno gatunków twardych od miękkich. Dodatkowo zakupiono drewniane łamigłówki (2 szt.), poświęcone doskonaleniu wiedzy z zakresu segregacji odpadów oraz grę poświęconą ssakom parzystokopytnym. Specjalnie dla młodszych zakupiono łamigłówki umożliwiające rozpoznawanie ptaków i ssaków żyjących w naszych lasach (2 szt.)

Chcąc uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne zakupiono budki lęgowe do samodzielnego montażu (100szt.). Budki będą wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych, podczas których będzie przybliżany temat lęgów ptaków. W ramach wniosku zakupiono również domki dla pszczół murarek i innych owadów błonkoskrzydłych. Domki zostaną ustawione w pobliży łąki kwietnej, która dostarczy owadom niezbędnego pożywienia. Obecność domków ma skłonić osoby odwiedzające ścieżkę do poznawania świata dzikich zapylaczy. Poznawanie świata owadów błonkoskrzydłych umożliwia szerzenie wiedzy na temat konieczności ochrony tych cennych owadów.

Pozycja II. 2 zakup pomocy dydaktycznych- programy edukacyjne. 

Zajęcia warsztatowe to najbardziej atrakcyjna forma zajęć. Z wykorzystaniem zakupionych materiałów plastycznych (20 kpl), min. farb, plasteliny, kleju i nożyczek a także różnorodnych materiałów recyklingowych będzie możliwe utrwalenie zdobytej podczas zajęć wiedzy. Podczas zajęć praktycznych będą wykorzystywane również zeszyty edukacyjne „Poznajemy ptaki naszych lasów” a także kolorowanki „Ptaki. Poznaj i pokoloruj”. Łącznie zakupiono 50 kompletów.

Szalki oraz pęsety będą wykorzystywane podczas zajęć o sowach. Dzięki sprzętowi laboratoryjnemu (20 kpl) oraz lupom będzie można badać wylinki tych drapieżników.

Pozycja II. 3  zakup sprzętu elektronicznego. 

Nadleśnictwo Łopuchówko jest unikatowym miejscem na skali naszej poznańskiej dyrekcji a to za sprawą dwóch dużych ośrodków edukacyjnych. W każdym roku w zorganizowanych zajęciach uczestniczy ok. 8200 osób. Zakup mikroskopów diagnostycznych (2 szt.), oraz mikroskopów stereoskopowych (2 szt.) pozwoli na prowadzenie zajęć w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo Leśnej Dziewicza Góra w zakresie budowy owadów, mikroorganizmów żyjących w wodzie i ściółce leśnej. Mikroskopy diagnostyczne będą wykorzystywane podczas zajęć noc sów czy noc ciem.

W ramach wniosku zakupiono 2 głośniki bezprzewodowe, które pomogą w nocnych nasłuchach sów, które od kilku lat są prowadzone w ramach nocy sów.

Pozycja II. 4  opracowanie kalendarza edukacyjnego. W ramach wniosku zlecono opracowanie kalendarza, na które składało się wykonanie 12 opisów roślin zielarskich wraz z ich przeznaczeniem, korekta językowa oraz opracowanie graficzne. W kalendarzu wykorzystano miedzioryty ze zbiorów RDLP autorstwa Adama Półtoraka.

Pozycja II.5 wydruk kalendarza edukacyjnego

Ścienny kalendarz edukacyjny jest corocznie wydawany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i ściśle nawiązuje do osobliwości przyrodniczych Wielkopolski. W tym roku kalendarz obejmuje rośliny zielne pospolicie występujące w naszym otoczeniu a także ich właściwości lecznicze. W opisach znalazły się również przepisy na praktyczne wykorzystanie roślin. W kalendarium zaznaczono poza świętami kalendarzowymi również wiele świąt ekologicznych, które mają przypominać każdemu człowiekowi o konieczności ochrony przyrody.

3. Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup tablic edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych na terenie Nadleśnictw Grodzisk, Jarocin, Karczma Borowa, Koło, Piaski, Włoszakowice

Termin realizacji: 18.08.2020- 09.11.2020 r.

Wartość projektu: 79 020,95 zł

Dofinansowanie: 37 783,95 zł 

Cel ogólny przedsięwzięcia: upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, funkcjach lasu i zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych.

Jedną z podstawowych pozaprodukcyjnych funkcji, które spełnia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prócz działań związanych z ochroną przyrody jest edukacja leśna wraz z aktywnym udostępnianiem lasu społeczeństwu. Lasy stanowią ważny element rozwoju społeczeństwa, zaspakajając liczne potrzeby, promując wiedzę ekologiczną i zachowania proekologiczne w społeczeństwie. Środkiem do ich osiągnięcia jest edukacja leśna przejawiająca się w różnych formach aktywności, od prowadzenia zajęć w szkołach po zajęcia w terenie, na ścieżkach edukacyjnych czy specjalnie przystosowanych do tego celu izbach
i ośrodkach edukacji przyrodniczo-leśnej.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znajduje się 9 ośrodków edukacji leśnej, 20 izb edukacyjnych i ponad 60 ścieżek edukacyjnych. Corocznie z zajęć z leśnikami korzysta ok. 150 tys. osób

Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup tablic edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych na terenie Nadleśnictw Grodzisk, Jarocin, Karczma Borowa, Koło, Piaski, Włoszakowice

wspiera działania terenowych edukatorów poprzez lepsze przygotowanie oferty  edukacyjnej każdego z nadleśnictw”.

Nadleśnictwo Grodzisk 

W dniach 5-9.11.2020 r. na terenie Nadleśnictwa Grodzisk, na położonej w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Porażyn, ścieżce edukacyjnej posadzono 75 szt. roślin wieloletnich rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych: Dęba szypułkowego, Klona pospolitego, Klona Jawora, Klona polnego, Lipy drobnolistnej, Jarzębu pospolitego, Czereśni ptasiej, Czeremchy pospolitej, Derenia jadalnego, i Śliwy tarniny. Rocznie ścieżkę edukacyjną w OSW Porażyn odwiedza około 2500 osób. Posadzone drzewa i krzewy mają być wspomóc realizcję zajęć z zakresu rozpoznawania rodzimych drzew i krzewów. Jest to dziedzina wiedzy, której dzieci i młodzież nie mogą zdobyć w sposób dostateczny podczas zajęć w szkołach.

Usytuowanie tych roślin przy ścieżce i w jej najbliższym sąsiedztwie stwarza też możliwości dalszego jej rozwoju poprzez rozbudowę tematyczną, np.: przy drzewach i krzewach owocodajnych będzie można usytuować tablice i obiekty związane z zapylaczami. Usytuowanie poszczególnych gatunków pozwoli kreować wiele wariantów przeprowadzania ćwiczeń i wzbogacać je o dodatkowe elementy np. konkursy w rozpoznawaniu drzew o podobnej morfologii jak Klon Jawor, Klon Pospolity i Klon polny. Dodatkowym aspektem jest wzbogacenie różnorodności gatunkowej drzew i krzewów na ternie OSW Porażyn.

Nadleśnictwo Jarocin 

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia Nadleśnictwo Jarocin wykonało
i zamontowało w terenie na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Cielcza cztery tablice informacyjne na drewnianych stelażach. Tablice o wymiarach 50x80cm (orientacja pionowa) wykonane z litego PCV #5mm zostały wykonane w technologii nadruku UV. Tablice zostały osadzone na konstrukcji drewnianych stelaży posiadających daszek. Słupy zostały osadzone na stalowych kotwach wbetonowanych na stałe w grunt.

Tematyka tablic jest następująca:

- „Wycieczka do lasu” – infografika prezentująca poprawne przygotowanie ubioru na spacer lub dłuższą wędrówkę w lesie w różnych porach roku oraz co powinien zawierać plecak podróżnika.

- „Trenuj w lesie” – zestaw ćwiczeń nie tylko dla mężczyzn to graficzne przedstawienie wybranych ośmiu ćwiczeń z wykorzystaniem naturalnej infrastruktury dostępnej w lesie.

-  „Leśny savoir-vivre” – grafika przedstawiająca zasady prawidłowego zachowania się w lesie oraz wskazówki korzystania z dóbr i darów lasu.

- „Trenuj w lesie” – zestaw ćwiczeń nie tylko dla kobiet – prezentuje osiem wybranych ćwiczeń z wykorzystaniem naturalnej infrastruktury leśnej tj. pnie drzew lub kłody.

Nadleśnictwo Karczma Borowa 

Nadleśnictwo Karczma Borowa dysponuje obiektami, służącymi do prowadzenia działalności edukacyjnych przez cały rok. Są to m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, Punkt turystyczno-edukacyjny „Uroczysko Nadolnik” oraz „Kącik edukacyjny”. Społeczeństwo chętnie korzysta z oferty edukacyjnej nadleśnictwa, która jest bezpłatna i dostępna dla każdego zainteresowanego. Corocznie ponad 2 tys. osób bierze udział w zajęciach edukacyjnych. Zakupione tablice zostały posadowione w „Kąciku Edukacyjnym” znajdującym się przy siedzibie Nadleśnictwa. Kącik jest ogólnodostępny
w dniach i w godzinach otwarcia nadleśnictwa. Tablice „Zegar przyrody – 100 lat w życiu lasu” oraz „Ptasie mieszkania – budki lęgowe” poszerzyły zakres tematyczny zamontowanych wcześniej już plansz. Informacje na temat faz rozwojowych drzewostanu, a także określonych gatunków ptaków, które zamieszkują wybrane budki lęgowe z pewnością zaciekawią każdego odwiedzającego to miejsce, a edukatorom dadzą szersze pole wyboru tematyki prowadzonych  zajęć. Ruchome elementy „Zegara” zachęcają do nauki poprzez zabawę. Natomiast pełnowymiarowe budki lęgowe namacalnie przybliżają do ich mieszkańców.

Nadleśnictwo Koło: 

W ramach dofinansowania nadleśnictwo zakupiło 4 tablice edukacyjne  o tematyce: budki lęgowe, drzewo tętniące życiem, różnorodność leśnych organizmów oraz wszystko o drzewie. Tablice zawierają najistotniejsze informacje o rodzimych gatunkach drzew, ptaków, ssaków oraz owadów. Tablice zamontowano na drewnianych stelażach. W ramach zadania zamówiono ponadto 4 tablice typu światowid, które poprzez zabawę pozwalają poznać rodzime gatunki drzew, roślin runa leśnego, ptaków oraz ssaków. 

Nadleśnictwo Piaski 

Nadleśnictwo Piaski w ramach zadania posadowiło 7 tablic na drewnianych stelażach oraz jedną tablicę typu kostki wiedzy. Tablice edukacyjne zawierają niezwykle istotne dla przyrodników tematy. Po przejściu ścieżki uczestnik dowie się jak należy zachowywać się w lesie oraz pozna fazy rozwojowe drzewostanu. Ponadto
w Leśnictwie Zawory, w którym znajdują się tablice poruszono tematykę roli wody
w przyrodzie oraz zasadności zachowania mokradeł. Kolejne tablice skupiają się wokół owadów związanych z drewnem w tym owadów ksylobiontycznych i mrówek. Ostatnie tablice nawiązują do gatunków grzybów jadalnych a także pracy leśnika w kontekście zrównoważonego rozwoju. Gra kostki wiedzy pomaga w poznawaniu rodzimych gatunków drzew.         

Nadleśnictwo Włoszakowice 

Nadleśnictwo Włoszakowice dysponuje obiektami służącymi do prowadzenia działalności edukacyjnych przez cały rok. Są to min. Centrum Edukacji Ekologicznej ścieżki przyrodniczo- edukacyjne, punt edukacyjny „Arboretum” w leśnictwie Krzyżowiec. Corocznie ponad 8 tys. osób uczestniczy w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych. Zakupione tablice zostały posadowione na ścieżce edukacyjnej, znajdujące się w leśnictwie Papiernia. Tablice o tematyce przyrodniczej pozwolą na lepsze poznanie lasu, ich mieszkańców, a edukatorom dadzą szersze pole wyboru tematyki zajęć.

Tablice poruszają tematykę:  zwierząt leśnych, ptaków- budki lęgowe,  Budowy piętrowej lasu, Co daje nam las, orientacji w lesie, funkcji lasu, ochrony lasu. Na ścieżce pojawiły się również tablice z opisem ścieżki oraz jej mapą, które zostały umieszczone przy wieży widokowej, w miejscu postoju pojazdów oraz przy letnisku.

                                          

2019 rok

1. Projekt: „Upowszechnienie wiedzy przyrodniczo-leśnej oraz kształtowanie postaw ekologicznych poprzez wydruk publikacji o tematyce ekologicznej oraz wydanie aplikacji mobilnej na terenie RDLP w Poznaniu”

Termin realizacji: 12.11.2019 r. – 29.11.2019 r.

Wartość projektu: 58 203,60 zł

Dofinansowanie: 34 443,30 zł

 

Cel ogólny przedsięwzięcia: podniesienie wiedzy społeczeństwa o ekosystemach leśnych i roli lasów w życiu społeczeństw. Kształtowanie prawidłowych postaw w relacji człowiek-środowisko. Wyjaśnienie podstaw prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Podniesienie świadomości ekologicznej w rozumieniu lokalnym oraz globalnym. Promocja zrównoważonego rozwoju.

W ramach dotacji wykonano dwa zadania:

 

I. OPRACOWANIE I WDRUK PUBLIKACJI O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ- Frygaj z gzubami w las - w ilości 1000 szt.

Przewodnik turystyczny pt. „Frygaj z Gzubami w Las” ma na celu zachęcić rodziny
z dziećmi do aktywnego wypoczynku w lesie oraz poznawania walorów przyrodniczych Wielkopolski. W przewodniku zawarto cztery propozycje na weekend, które obejmują zbiór atrakcji turystycznych z terenu 25 nadleśnictw. Każdy weekend jest poprzedzony wyrysowaną mapą przez Justynę Kierat uzupełnioną o symbole- atrakcje nadleśnictwa. Każda wycieczka kończy się „kartą pracy”, która jest zbiorem praktycznych zadań. Działanie to ma na celu podsumowanie zdobytych informacji w terenie. Na końcu publikacji znajduje się arkusz czerpanego papieru, w który wplotowano nasiona sosny rychtalskiej. Arkusz papieru ozdobiony jest instrukcją sadzenia kartki, z której w przyszłości wyrośnie drzewo

II. OPRACOWANIE I WDRUK KALENDARZA EDUKACYJNEGO- w ilości 1000 szt.

Ścienny kalendarz edukacyjny jest corocznie wydawany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i ściśle nawiązuje do osobliwości przyrodniczych Wielkopolski. Z okazji przypadającego w 2020 roku jubileuszu 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, treści zawarte w kalendarzu związane są z tematem- praca leśnika. Dzięki zestawieniu fotografii teraźniejszych z archiwalnymi zdjęciami możliwe jest przeanalizowanie jak zmieniało się polskie leśnictwo na przestrzeni 100 lat.

 

2. Nazwa przedsięwzięcia: Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Nadleśnictwa: Antonin, Koło, Kościan, Krotoszyn

Koszt  przedsięwzięcia: 29 842,37 zł

% dotacji z WFOŚ: 55,41%

Cel/cele: Utrzymanie we właściwym stanie przedmiotów ochrony 6 rezerwatów przyrody według zapisów zawartych w aktualnych Planach Ochrony i Planach Zadań Ochronnych.

Opis działań:

1. Rezerwat „Wydymacz” w Nadleśnictwie Antonin. W ramach zadania usunięto mechanicznie i zutylizowano rośliny inwazyjne znajdujące się w rozproszeniu na terenie całego rezerwatu. Zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew potencjalnie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. Usunięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu powszechnemu (drzewa z zawansowanymi oznakami zgnilizny, pochylone w kierunku ścieżki dydaktycznej, stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla odwiedzających rezerwat).

2. Rezerwat „Kawęczyńskie Brzęki” w Nadleśnictwie Koło. W ramach przedsięwzięcia usunięto 4 osobniki dębu czerwonego z pozostawieniem drewna w rezerwacie oraz wycięto z podszyt i warstwę drzew robinii akacjowej przed okresem kwitnienia. Usunięto z obrzeża rezerwatu fragmentów konarów i gałęzi drzew ocieniających sąsiednie uprawy rolne.
3. Rezerwat „Wyspa Konwaliowa” w Nadleśnictwie Kościan. Prace polegały na usuwaniu robinii akacjowej.
4. Rezerwat „Mszar Bogdaniec” w Nadleśnictwie Krotoszyn. Prace polegały na porządkowaniu pasa przy drogach publicznych z materiału łatwopalnego.
5. Rezerwat „Baszków” w Nadleśnictwie Krotoszyn. Prace polegały na wykaszanie szlaku turystycznego dla bezpieczeństwa ludzi.
6. Rezerwat „Dąbrowa Smoszew” w Nadleśnictwie Krotoszyn. Prace polegały na usuwaniu robinii akacjowej.

2018 rok

1. Projekt: „Edukacja leśna dla zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic-konkursy”

Termin realizacji: 15.09.2018 r.- 30.11.2018 r.

Wartość projektu: 77 840,47 zł

Dofinansowanie: 53 900,00 zł

 

Cel ogólny przedsięwzięcia: podniesienie wiedzy społeczeństwa o ekosystemach leśnych, pracy leśnika i roli lasów w życiu społeczeństw. Kształtowanie prawidłowych postaw w relacji człowiek-środowisko. Wyjaśnienie podstaw prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Podniesienie świadomości ekologicznej w rozumieniu lokalnym oraz globalnym. Promocja zrównoważonego rozwoju.

W ramach dotacji zrealizowano sześć zadań:

I. Nagrody rzeczowe - wydawnictwa

Zakupiono publikacje wzbogacające ofertę edukacyjną biura RDLP w Poznaniu: tj. zeszyty edukacyjne, encyklopedie przyrodnicze, leksykony do rozpoznawania fauny i flory lasów, książki o tematyce przyrodniczej dla dzieci, albumy przyrodnicze.

II. Nagrody rzeczowe – gry dydaktyczne

Zakupiono drewniane puzzle edukacyjne Stuka - Puka, rozwijające i kształtujące postawy przyrodnicze, podnoszące świadomość o zjawiskach i procesach przyrodniczych, tj. „Nauka poszła w las” (składane drzewo biocenotyczne); „Co z drzewa spadło” (dopasowanie liści i nasion polskich drzew iglastych i liściastych); „Co za łoś” (dopasowanie struktury gatunkowej i płciowej ssaków leśnych); „Jesteś na tropie” (dopasowanie śladów zwierząt); gry dydaktyczne o tematyce biologicznej (m.in. „Fotosynteza”, „Fauna”).

III.  Nagrody rzeczowe – sprzęt sportowo-turystyczny

Zakupiono sprzęt turystyczny, wzbogacający atrakcyjność kampanii „Zapraszamy do lasu”, mającej na celu wzbudzenie u odbiorcy świadomego przekonania o zdrowotnym oddziaływaniu lasu, zachęcając do uprawiania różnych aktywności na specjalnie do tego celu przygotowanych trasach.

IV. Nagrody rzeczowe - sprzęt entomologiczny młodego obserwatora przyrody

Zakupiono dla placówek oświatowych hodowlarki na owady i gablotki entomologiczne w ramach prac warsztatowych, prowadzonych dla dzieci i młodzieży w projekcie „Noc młodego entomologa”. Zakup hodowlarek umożliwi bezpośrednią obserwację stadiów i procesów zachodzących w różnych porach fenologicznych u owadów.

V. Nagrody rzeczowe - budki dla owadów i ptaków 

Zakupiono budki lęgowe dla ptaków, karmniki dla ptaków i hotele dla owadów. W tym część do samodzielnego składania, jako nagrody dla szkół i przedszkoli oraz w konkursach indywidualnych, organizowanych podczas wydarzeń promocyjno-edukacyjnych.

VI. Nagrody rzeczowe - materiały promocyjne wykonane z drewna 

Zakupiono drewniane kształty zwierząt i roślin, drewniane spinki, kolczyki, okulary i inne przedmioty codziennego użytku jako element promocji drewna podczas kampanii „Z drewna - Festiwal doświadczeń”.

2. Projekt:"Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie nadleśnictw Przedborów, Krotoszyn, Kalisz, Grodzisk oraz Łopuchówko"

Termin realizacji: 17.09.2018 r.- 30.11.2018 r.

Wartość projektu: 63 361,60 zł

Dofinansowanie: 57 025,00 zł

W ramach dotacji zrealizowano trzy zadania:

I. Zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych lub innych elementów edukacyjnych umieszczanych na ścieżkach dydaktycznych wraz z montażem.
W realizacji tego zakresu wzięły udział trzy nadleśnictwa: Krotoszyn, Łopuchówko i Kalisz, które wzbogaciły dotychczasowe ścieżki edukacyjne o nowe elementy infrastruktury w postaci tablic edukacyjnych. Nadleśnictwo Krotoszyn zakupiło na swoją ścieżkę 2 tablice typu Światowid o tematyce: owady zapylające i łańcuch pokarmowy, które mają pomóc uczestnikom zajęć w zgłębianiu tajników przyrody.

Nadleśnictwa Kalisz i Łopuchówko wymieniło kolejno 15 i 20 tablic edukacyjnych przybliżających tematykę pracy leśnika i roli lasów w środowisku. Odbiorcami przedsięwzięcia są osoby z różnych grup wiekowych – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, a także całe rodziny. W ramach prowadzonej oferty edukacyjnej, ścieżki w obu nadleśnictwach są odwiedzane przez ok. 3 tysiące osób rocznie. Odnowienie ścieżek przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności zajęć edukacyjnych, a także wpłynęło na wzrost liczby indywidualnych odbiorców ścieżki.

II.Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem, przygotowanie i druk materiałów

Przedborów, Grodzisk i Łopuchówko na potrzeby promocji i edukacji wydały łącznie 15 000 szt. folderów edukacyjnych za łączną kwotę 27 723,00 zł. Foldery ośrodek „Dziewicza Góra” i ścieżka „Dziewcza Góra” są udostępniane w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” i w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”, a także na licznych stoiskach edukacyjnych przygotowywanych przez pracowników Nadleśnictwa Łopuchówko. Foldery umożliwiły promocję Nadleśnictwa i realizowanej w nim oferty edukacyjnej, a także promocję Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” jako miejsca aktywnego wypoczynku.

Nadleśnictwo Grodzisk wydrukowało folder w formie mapy turystyczno-edukacyjnej, promujący naturalne walory przyrodnicze jednostki. Folder jest przeznaczony dla rodzin z dziećmi, chcących aktywnie spędzać czas na łonie przyrody.

III. Zakup infrastruktury szkoleniowo-warsztatowej, służącej edukacji ekologicznej

Zielona Klasa to jeden z przystanków ścieżki edukacyjnej „Dziewcza Góra” w Nadleśnictwie Łopuchówko, położona w otoczeniu starodrzewia. Zanim powstał ośrodek edukacji leśnej Dziewicza Góra, zielona klasa pełniła funkcję edukacyjną, gdzie odbywały się zajęcia z leśnikiem. Dotychczasowa infrastruktura uległa zniszczeniu i stwarzała zagrożenie dla przebywających tam osób. Stare elementy ławek i stołów usunięto, ustawiając 2 ławostoły drewniane, przeznaczone łącznie dla 12 osób.

Zakupione ławki pozwolą na odpoczynek osobom, które zdecydują się na pokonanie całej długości ścieżki przyrodniczo- leśnej Dziewcza Góra (5 km).

W zielonej klasie poza ławostołami zostały umieszczone 4 tablice edukacyjne omawiające tematykę kleszczy, zasad zachowania w lesie.

 

3. Projekt: "Edukacja leśna dla zrównoważonego rozwoju na terenie nadleśnictw Babki oraz Koło- konkursy i warsztaty edukacyjne”

Termin realizacji: 25.05.2018-30.11.2018 r.

Wartość projektu: 18 167, 17 zł

Dofinansowanie: 12 707,02 zł

Cel przedsięwzięcia: upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego  korzystania z wszystkich funkcji lasu oraz budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.

W ramach dotacji wykonano cztery zadania:

I. Zakup nagród rzeczowych- wydawnictwa

II. Zakup materiałów promocyjnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem

III. Zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych oraz usługi fotograficzne związane z realizowanym przedsięwzięciem

IV. Zakup nagród rzeczowych- gry dydaktyczne

 

4. Nazwa przedsięwzięcia: Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Nadleśnictwa: Jarocin, Konstantynowo, Krotoszyn, Oborniki, Pniewy

Koszt  przedsięwzięcia: 14 713,18 zł

% dotacji z WFOŚ: 78,04%

Cel/cele: Utrzymanie we właściwym stanie przedmiotów ochrony 5 rezerwatów przyrody według zapisów zawartych w aktualnych Planach Ochrony i Planach Zadań Ochronnych.

Opis działań:

1. Rezerwat „Goździk Siny w Grzybnie” w Nadleśnictwie Konstantynowo. Prace polegały na usunięciu czeremchy amerykańskiej w miejscach występowania goździka sinego.
2. Rezerwat „Dąbrowa Smoszew” w Nadleśnictwie Krotoszyn. Prace polegały na wycięciu i usunięciu poza teren rezerwatu robinii akacjowej.
3. Rezerwat „Świetlista Dąbrowa” w Nadleśnictwie Oborniki. Prace polegały na założeniu dwóch powierzchni dębowych (gniazd) o łącznej powierzchni 40 arów, które odnowione zostały sadzonkami dębu bezszypułkowego.
4. Rezerwat „Bytyńskie Brzęki” w Nadleśnictwie Pniewy. Prace polegały na usuwaniu okazów sosny ocieniającej rodzime gatunki drzew i krzewów.
5. Rezerwat „Czeszewski Las” w Nadleśnictwie Jarocin. Zadanie polegało na jednokrotnym koszeniu łąk w celu ich zachowania, z pozostawieniem nieskoszonych fragmentów zabagnionych i zarośniętych szuwarami oraz usunięciu nalotów i krzewów.

 

2017 rok

1. Projekt: „Edukacja leśna w wydarzeniach promocyjnych na terenie miasta Poznania i okolic-publikacje”.

Termin realizacji: od 08.05.2017 r. do 29.09.2017 r.

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Wartość projektu: 18 900,00 zł

Dofinansowanie: 95% (17 955,00 zł) 

Cel przedsięwzięcia: przedstawienie podstaw retencjonowania wody w lasach oraz roli ekosystemów leśnych w gospodarowaniu wodą na obszarze Wielkopolski.

Opis działań: Druk wydawnictw ekologicznych (tj. Planowanie małej retencji w lasach na przykładzie Puszczy Noteckiej"). Wydruk publikacji (500 szt.), pozwoli przekazywać i wyjaśniać zasady gospodarki leśnej w zachowaniu zasobów wodnych mieszkańcom miasta Poznania i okolic. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane m.in. podczas Targów Edukacyjnych oraz okolicznościowych akcji na terenie miasta, takich jak Drzewko za makulaturę, Festyny na terenie RDLP w Poznaniu, Konferencje naukowe.

 

2. Projekt: „Rozwój Ośrodków Edukacji Leśnej na terenie Nadleśnictw Koło, Karczma Borowa, Kalisz oraz Grodziec”

Termin realizacji: od 22.03.2017 r. do 29.09.2017 r.

Jednostki realizujące przedsiewzięcie: Nadleśnictwa Koło, Karczma Borowa, Kalisz oraz Grodziec

Wartość projektu: 56 500,48 zł

Dofinansowanie: 70,8% (40 000,00 zł)

Cel przedsięwzięcia: Upowszechnanie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i  zasadach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego wykorzystania funkcji lasów, zbudowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników.

Opis działań: Nadleśnictwo Koło: zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia, w tym zestawu tablic – Świat Leśnych zwierząt oraz Gospodarka Leśna. Figury Zwierząt Leśnych. Druk wydawnictw ekologicznych tj. przygotowanie i wydruk folderu Nadleśnictwa Koło. Nadleśnictwo Karczma Borowa: zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia, w tym tropy zwierząt, ABC Przyrody w pytaniach i odpowiedziach, Zestaw małego drwala. Nagrody rzeczowe tj. książki o tematyce przyrodniczej pt.  „Ptaki. Przewodnik na wycieczki”, „O rety zabawy młodych przyrodników”, „Z tata w przyrodę”, „ Tato, a dlaczego”, Tato, a po co to?” „Młody ornitolog. Encyklopedia dla całej rodziny”,  „Andrzej Kruszewicz opowiada o zwierzętach”, „Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach”, „Młody obserwator przyrody .Encyklopedia”. Zakup sprzętu audio-video tj. Komputer Notebook. Nadleśnictwo Kalisz: zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia w tym, gra przyrodnicze koło wiedzy, labirynty wiedzy. Nadleśnictwo Grodziec: zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych,  w tym m.in. tablica dźwiękowa-odgłosy lasu, tablica dźwiękowa-odgłosy ptaków, tablica interaktywna jaki to owoc?, Tajemniczy Świat roślin leczniczych, Ptaki drapieżne.

3. Projekt: „Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów”

Termin realizacji: od 09.05.2017 r. do 29.09.2017 r.

Jednostki realizujące przedsiewzięcie: Nadleśnictwa Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy, Przedborów.

Wartość projektu: 54626,16 zł

Dofinansowanie: 91,53% (50 000,00 zł)

Cel przedsięwzięcia: Upowszechnanie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym
i  zasadach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, poprzez rozwój ścieżek edukacyjnych.

Opis działań: Nadleśnictwo Przedborów: zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia, w tym przyrodnicze koło wiedzy, labirynty wiedzy, ul edukacyjny. Nadleśnictwo Konstantynowo: druk wydawnictw ekologicznych tj. przygotowanie i wydruk folderu- informator terenowy z QR kodami dla Nadleśnictwa Konstantynowo, Zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami, w tym tablice kierunkowe
oraz brama witacz. Nadleśnictwo Grodzisk: zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami „Piętrowa budowa lasu”, „Główne gatunki drzew leśnych występujących w Polsce” , „Polskie ssaki leśne”. Nadleśnictwo Jarocin: Zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami „Tropem leśnych zwierząt”. Nadleśnictwo Krotoszyn:  zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami „Leśne pary”, „Co ze mnie wyrośnie?”. Nadleśnictwo Pniewy: zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami pn. „Dolina Samy”.

 

4. Nazwa przedsięwzięcia: Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Nadleśnictwa: Babki, Kościan, Koło, Krotoszyn, Oborniki

Koszt  przedsięwzięcia: 7 962,67 zł

% dotacji z WFOŚ: 95%

Cel/cele: Utrzymanie we właściwym stanie przedmiotów ochrony 5 rezerwatów przyrody według zapisów zawartych w aktualnych Planach Ochrony i Planach Zadań Ochronnych.

Opis działań:

1. Rezerwat „Kawęczyńskie Brzęki” w Nadleśnictwie Koło. Zadanie polegało na usunięciu  7 osobników dębu czerwonego z pozostawieniem drewna w rezerwacie.
2. Rezerwat „Dołęga” w Nadleśnictwie Oborniki. Prace polegały na wycięciu i usunięciu poza rezerwat wszystkich osobników leszczyny i bzu czarnego ocieniających stanowiska skrzypu olbrzymiego.
3. Rezerwat „Wyspa Konwaliowa” w Nadleśnictwie Kościan. Prace polegały na usuwaniu odrośli robinii akacjowej.
4. Rezerwat „Czmoń” w Nadleśnictwie Babki. Zadanie polegało na realizacji prac pielęgnacyjnych, mających na celu przywrócenie zdegenerowanym postaciom grądu składu gatunkowego drzewostanu zbliżonego jak najbardziej do naturalnego.
5. Rezerwat „Mszar Bogdaniec” w Nadleśnictwie Krotoszyn. Zadania polegało na usunięciu nalotów i podrostów drzew i krzewów na powierzchni torfowiska.

2016 rok

1. Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna w wydarzeniach promocyjnych na terenie miasta Poznania i okolic" ,dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 59 999,76 zł.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ośrodków edukacji leśnej;
 2. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 3. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 4. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 5. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

 

2. Nazwa przedsięwzięcia: Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Nadleśnictwa: Kalisz, Konstantynowo, Jarocin, Oborniki, Pniewy, Kościan, Koło, Syców

Koszt  przedsięwzięcia: 65 793,45 zł

% dotacji z WFOŚ: 100%

Cel/cele: Utrzymanie we właściwym stanie przedmiotów ochrony 9 rezerwatów przyrody według zapisów zawartych w aktualnych Planach Ochrony i Planach Zadań Ochronnych.

Opis działań:

1. Rezerwat „Olbina” w zarządzie Nadleśnictwa Kalisz. Prace polegały na powstrzymaniu procesów neofityzacji flory rezerwatu.
2. Rezerwat „Wyspa Konwaliowa” w zarządzie Nadleśnictwa Kościan. Prace polegały na pielęgnacji podsadzeń dębowo-bukowych.
3. Rezerwat „Świetlista Dąbrowa” w zarządzie Nadleśnictwa Oborniki. Prace polegały na usuwaniu podszytu i podrostu, usunięciu czeremchy amerykańskiej, wykonaniu i ustawieniu rogatek zabezpieczających wjazd do rezerwatu.
4. Rezerwat  „Mszar Bogdaniec” w zarządzie Nadleśnictwa Krotoszyn. Prace polegały na porządkowaniu z drzew nadłamanych, wywrotów, złomów i drzew suchych w  pasie szerokości 30m, wzdłuż drogi ze względu na ochronę przeciwpożarową.
5. Rezerwat „Kaweczyńskie Brzęki” w zarządzie Nadleśnictwa Koło: Prace polegały na poprawie warunków wzrostu młodego pokolenia jarzębu brekini Sorbus torminalis, usunięciu gatunków obcych.
6. Rezerwat „Goździk Siny” w zarządzie Nadleśnictwa Konstantynowo (gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Goździk siny Dianthus gratianopolitanus). Prace polegały na usunięciu czeremchy amerykańskiej wokół miejsc występowania goździka sinego.
7. Rezerwat „Bytyńskie Brzęki” w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy. Prace polegały na stopniowym usuwaniu z drzewostanu sosny przy jednoczesnym popieraniu naturalnych odnowień gatunków liściastych. Prace miały na celu stopniową renaturalizację drzewostanów i dostosowanie ich składu gatunkowego do stosunków właściwych dla potencjalnego naturalnego zespołu roślinnego.
8. Rezerwat „Jakubowo” w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy. Prace miały na celu poprawę warunków wzrostu młodego pokolenia jarzębu brekini Sorbus torminalis.
9. Rezerwat „Dębno nad Wartą” w zarządzie Nadleśnictwa Jarocin (gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi – Poczwarówka zwężona, Vertigo angustior). Prace polegały na eliminacji gatunków obcego pochodzenia na obszarze całego rezerwatu, z pozostawieniem biomasy usuniętych drzew i krzewów: usunięcie robinii akacjowej z warstwy zielnej i krzewów poprzez wycięcie bądź wyrwanie, z pozostawieniem starszych osobników do ich naturalnego obumarcia; czeremchy amerykańskiej – usunięcie siewek i niewielkich krzewów przez wyrwanie, dużych krzewów i odrostów korzeniowych poprzez wycinanie tak, aby pojawiające się osobniki usunąć przed osiągnięciem przez nie wieku kwitnienia i owocowania.

2015 rok

Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu", dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 178 992,99 zł, w tym:

 • 53 138,54 zł – N. Łopuchówko;
 • 9974,30 zł - N. Oborniki;
 • 15 163,43 zł – N. Pniewy;
 • 34 616,72 zł – N. Jarocin;
 • 14 900,00 zł – N. Kalisz;
 • 15 700,00 zł – N. Kościan;
 • 11 500,00 zł – N. Gniezno;
 • 14 000,00 zł – N. Konin;
 • 10 000,00 zł – N. Konstantynowo

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 2. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 3. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych
  i telewizyjnych;
 4. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 5. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 6. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic", dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 130 000,00 zł.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ośrodków edukacji leśnej;
 2. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych
  i telewizyjnych;
 3. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 4. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 5. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

 

Przedsięwzięcie pn. Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim. Beneficjenci: RDLP w Poznaniu. Całkowita wartość projektu: 36 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Główne działania realizowane w ramach projektu:

Wykonanie prac w 6 rezerwatach posiadających aktualne Plany Ochronne bądź Zadania Ochronne dla rezerwatu:

 1. Usuwanie gatunków obcych (czeremcha amerykańska wokół miejsc występowania goździka sinego) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo).
 2. Usunięcie poza rezerwat wszystkich osobników niecierpka drobnokwiatowego Imatiens parviflora w okresie przed jego kwitnieniem w Rezerwacie Wielki Las (Nadleśnictwo Pniewy).
 3. Koszenie łąk w celu ich zachowania z pozostawieniem  niekoszonych fragmentów zabagnionych, zarośniętych szuwarami, usunięcie nalotów drzew i krzewów z łąk w Rezerwacie Czeszewski Las (Nadleśnictwo Jarocin).
 4. Renaturalizacja drzewostanów (czyszczenie wczesne) w Rezerwacie Czmoń (Nadleśnictwo Babki).
 5. Przygotowanie gleby pod odnowienie naturalne w Rezerwacie Majówka (Nadleśnictwo Taczanów).
 6. Zabezpieczenie odnowienia przed zwierzyną. Wykonanie nowego ogrodzenia
  i usunięcie starego w Rezerwacie Majówka (Nadleśnictwo Taczanów).
 7. Wycięcie i usunięcie poza rezerwat bzu czarnego i leszczyny w Rezerwacie Dołęga (Nadleśnictwo Oborniki).
lata 2014 - 2015

Przedsięwzięcie pn. Wykonanie Projektu zadań ochronnych w planie urządzania lasu na lata 2016 – 2025 dla obszarów Natura 2000 nie posiadających Planu Zadań Ochronnych na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Sieraków. Beneficjenci: RDLP Poznań. Całkowita wartość projektu: 63 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Wykonanie oceny stanu siedlisk i gatunków;
 2. Sporządzenie projektu zadań dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Ostoja Międzychodzko – Sierakowska PLH300032 i Jezioro Mnich PLH300029 (łączna powierzchnia: 2.468,90 ha).
2014 rok

Przedsięwzięcie pn. Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim. Beneficjenci: RDLP w Poznaniu. Całkowita wartość projektu: 22 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

Główne działania realizowane w ramach projektu:

Wykonano prace w 5 rezerwatach posiadających aktualne Plany Ochronne bądź Zadania Ochronne dla rezerwatu:

 1. Usuwanie gatunków obcych (czeremcha amerykańska wokół miejsc występowania goździka sinego, 42g, 43n) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo).
 2. Renaturalizacja drzewostanów (usunięcie 30% drzew sosny wokół miejsc występowania goździka sinego, 42g, 43n) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo).
 3. Renaturalizacja drzewostanów (czyszczenie wczesne, oddz. 92f, 92k)
  w Rezerwacie Czmoń (Nadleśnictwo Babki).
 4. Usuwanie gatunków obcych (powstrzymanie procesów neofityzacji) w Rezerwacie Bytyńskie Brzęki (Nadleśnictwo Pniewy).
 5. Renaturalizacja drzewostanów (stopniowe usuwanie z drzewostanu sosny przy jednoczesnym popieraniu naturalnych odnowień gatunków liściastych, dostosowanie składu gatunkowego do stosunków właściwych dla potencjalnego naturalnego zespołu leśnego) w Rezerwacie Bytyńskie Brzęki (Nadleśnictwo Pniewy).
 6. Usuwanie gatunków obcych (eliminacja robinii akacjowej z warstwy zielnej
  i krzewów, czeremchy amerykańskiej) w Rezerwacie Dębno nad Wartą (Nadleśnictwo Jarocin).

Przedsięwzięcie pn, Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic. Beneficjenci: Nadleśnictwo Konstantynowo. Całkowita wartość projektu: 70 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 2. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 3. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych
  i telewizyjnych;
 4. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 5. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 6. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

Przedsięwzięcie pn. Rozwój edukacji leśnej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Beneficjenci: nadleśnictwa Oborniki, Grodziec, Pniewy. Całkowita wartość projektu: 40 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 2. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 3. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych
  i telewizyjnych;
 4. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 5. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 6. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

Projekty dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu