Aktualności Aktualności

Powrót

Projekt Bałtycki Krajobraz dobiega końca

Projekt Bałtycki Krajobraz dobiega końca

Kluczowe pytanie jakie nasuwa się po zakończeniu realizacji projektu to... perspektywy jego kontynuacji?

Dobiega końca realizacja projektu Bałtycki Krajobraz. Spotkanie podsumowujące wraz z prezentacją wyników miało miejsce 17 marca br. w siedzibie Nadleśnictwa Oborniki. Głównym punktem programu była analiza sytuacji na rzece Flincie oraz Wełnie w powiecie obornickim.
Na podstawie wnikliwie przeprowadzonej przez zespół ekspertów analizy profilu podłużnego koryta rzeki na odcinku od jej ujścia do 18 km ustalono, że najcenniejszy leśny odcinek rzeki może pozostać bez ingerencji człowieka. Należy objąć go monitoringiem pod kątem drożności i sprawności przepływu wód i dzięki temu zachować górski charakter rzeki. W uzgodnieniu z ichtiologami i WZMiUW ustalono miejsca, w których zostanie przygotowany odpowiedni substrat tarłowy dla ryb. Ponadto należy dążyć by odcinek rzeki powyżej 11 km miał pełną drożność. Odpowiednie zabiegi konserwacyjne powinny być wykonywane i dodatkowo należałoby odtworzyć system melioracji szczegółowej odwadniającej tereny rolnicze. Przy okazji należy pomyśleć w jaki sposób retencjonować te wody , które zostaną odprowadzone z wyżej położonych terenów rolniczych. Warto pomyśleć nad rozwiązaniem kwestii jazu zlokalizowanego w km 1+775. To urządzenie, które dziś stanowi barierę dla ryb, powoduje nagrzewanie wód rzeki Flinty przez zaporą, ale jednocześnie ma wpływ na zasilenie zbiornika wodnego zlokalizowanego przy nieczynnym ośrodku wypoczynkowym „Piłka Młyn" – zbiornika pełniącego funkcję retencyjną.

Dr Maciej Gąbka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz dr Janusz Golski z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania przedstawili szczegółowo stan środowiska ożywionego rzeki Wełny i Flinty. W odniesieniu do rzeki Wełny stwierdzili, że niezbędne jest podjęcie działań, które przywrócą zdolność tej rzeki do samooczyszczania się poprzez np.: stosowanie oczyszczalni biologicznych zwłaszcza w odcinkach rzeki o zwolnionych przepływach.

dr Maciej Gąbka prezentuje wyniki uzyskane przez UAM

Podczas spotkania zaprezentowano również wyniki ekspertyzy pod nazwą Analiza barier we wdrażaniu i zarządzaniu siecią Natura 2000 oraz w implementacji europejskiej konwencji krajobrazowej w Polsce. Wnioski z niej płynące to przede wszystkim fatalny stan świadomości społecznej w tym zakresie i niechęć do programów wdrażanych z pominięciem konsultacji społecznych. Poza tym implementacja konwencji krajobrazowej to chyba najtrudniejsze zadanie jakie stoi przed państwem Polskim jeśli chodzi o dostosowanie prawa polskiego do wymogów UE. Od 10 lat po podpisaniu Konwencji Krajobrazowej przez Polskę wciąż jesteśmy w punkcie wyjścia.
 

Oznacza to, że korzystając z potencjału jakim dysponują Lasy Państwowe podejmiemy dalsze kroki, aby przy współpracy na poziomie lokalnym wspólnymi siłami stawić czoła problemom ekologicznym rzeki Wełny i Flinty, ale również innym kwestiom związanym z krajobrazem ziemi obornickiej.
Nadleśnictwo Oborniki realizuje międzynarodowy projekt pod nazwą "Bałtycki Krajobraz - innowacyjne podejście do zrównoważonych krajobrazów leśnych" do końca marca. W tym przedsięwzięciu uczestniczy aż 15 partnerów z 7 państw, którzy zamierzają włączyć się do Międzynarodowej Sieci Lasów Modelowych. Każdy las modelowy to określony fragment przestrzeni, określony plan działania zwany planem strategicznym a także grupa ludzi będących spiritus movens całe. Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć również na stronie internetowej tygodnika obornickiego.

Analiza hydromorfologiczna rzeki Flinty.