Aktualności Aktualności

Powrót

Pierwszy Polak w historii członkiem Biura Forum o Lasach ONZ

Pierwszy Polak w historii członkiem Biura Forum o Lasach ONZ

Jego pierwszą miłością jest LAS. Ekolog oddany ochronie lasu, wielbiciel przyrody, leśnik - Tomasz Markiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko (RDLP w Poznaniu), został wybrany do Biura Forum o Lasach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFF). Jest pierwszym Polakiem i piętnastym Europejczykiem w historii, który będzie pracował na rzecz międzynarodowej polityki leśnej i wdrażania strategii zrównoważonej gospodarki leśnej ONZ.

Zdjęcie przedstawia oficjalne pismo powołujące Tomasza Markiewicza do Biura UNFF. Archiwum Tomasza Markiewicza.

Forum o Lasach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFF) zostało ustanowione przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ w październiku 2000 r. Jest ono organem pomocniczym ONZ, którego głównym celem jest promowanie zarządzania, ochrony i zrównoważony rozwój wszystkich lasów i wzmocnienie długoterminowego zaangażowania politycznego w tym celu, w oparciu o Deklarację z Rio, Agendę 21, wyniki procesów politycznych oraz założenia zrównoważonej strategii leśnej Narodów Zjednoczonych 2030.

Forum ma powszechne członkostwo i składa się ze wszystkich państw członkowskich ONZ oraz wyspecjalizowanych agencji.

Więcej o strategii leśnej UNFF 2030 można znaleźć na stronie internetowej UNFF.

Tomasz Markiewicz od 24 lat związany jest z lasami. W latach 2016-2020 pełnił funkcję dyrektora RDLP w Poznaniu. Od 2013 jest wiceprezydentem Union of European Foresters (UEF) –  największej i najstarszej organizacji skupiającej 80 tysięcy leśników z 25 krajów Europy. Od 2014 roku uczestnik procesu Forest Europe. Ponadto członek grupy doradczej Forestry and Cork działającej przy Komisji Europejskiej.
Tomasz Markiewicz jest też członkiem rad naukowych Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przewodniczy Radzie Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Biuro Forum wspomagane w pracy przez Sekretariat, ma pięcioosobowy skład.
Jego zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie kolejnych corocznych sesji Forum o Lasach. Tomasz Markiewicz został wybrany na dwuletnią kadencję, do pięcioosobowego zespołu, w którym, swoje członkostwo mają również przedstawiciele m.in. Australii, Iranu, Republiki Surinam. Zespół będzie przygotowywał sesje XVI i XVII Forum Leśnego ONZ. 

Więcej o pracach forum znajdziecie pod poniższym linkiem: www.un.org/esa/forests/forum/about-unff/index.html

„Lasy są ważnym elementem globalnych porozumień i agend politycznych ONZ. Dostrzegamy korzyści związane z promocją funkcji społecznych, ochronnych czy gospodarczych, które w skali globalnej stanowią o życiu i środkach utrzymania dla miliardów osób. To bardzo ważny etap, kiedy trzeba znaleźć rozwiązania, które pozwolą na realizację międzynarodowych zobowiązań w praktyce. Przyjęty w ramach ONZ Strategiczny Plan dla Lasów na lata 2017-2030 definiuje globalne cele leśne, między innymi wzrost światowej powierzchni lasów o 3 proc., co oznacza dodatkowe 120 milionów hektarów lasu - obszar ponad dwukrotnie większy od Francji.” – mówi Tomasz Markiewicz. Fotografia przedstawia Tomasza Markiewicza z obrączkowaną gęsią. Archiwum Tomasza Markiewicza.

Panu Nadleśniczemu życzymy owocnej pracy na rzecz polskiego i międzynarodowego leśnictwa!