Asset Publisher Asset Publisher

Klauzula obowiązku informacyjnego - ochrony danych osobowych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, mieszcząca się przy ul. Gajowej 10, 60-659 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji i zatrudnienia na stanowiska pracownicze, staże oraz praktyki. Kolejnym obszarem w którym pozyskujemy i wykorzystujemy Państwa dane, to działania edukacyjne i promocyjne, kierowane również do osób poniżej 18 roku życia.

Przetwarzanie danych osobowych jest również niezbędne do obsługi organizowanych polowań oraz udzielania odpowiedzi i informacji, w tym w trybie dostępu do informacji publicznej. Państwa dane osobowe wykorzystujmy również do prowadzenia działań z związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, ochrony lasu jak też zarządzania zasobami leśnymi oraz infrastrukturą, znajdująca się na obszarze nam podlegającym. Prowadzimy również działania skierowane do środowiska kombatantów.

Kategorie osób, których dane przetwarzamy to: pracownicy, stażyści, praktykanci, kombatanci, właściciele gruntów leśnych, dzieci i młodzież do lat 18, osoby występujące w trybie dostępu do informacji publicznych, pracownicy instytucji publicznych, samorządowych oraz firm. Przetwarzamy również dane osobowe myśliwych oraz osób uczestniczących w akcjach społecznych, organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Odbiorcami Państwa danych są właściwe organy państwowe, instytucje publiczne, samorządowe, firmy współpracujące z administratorem danych osobowych.

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Poznaniu:

  • dane osobowe związane z zatrudnieniem i BHP,
  • dane kontaktowe do osób w różnego rodzaju instytucjach i firmach,
  • dane wymagane przez przepisy prawa a związane z gospodarką, produkcją oraz zarządzaniem lasami.
  • dane osób uczestniczących w akacjach społecznych,
  • dane osobowe myśliwych, kombatantów oraz właścicieli gruntów leśnych.

Informujemy, że posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania tych danych, złożenia wniosku o usunięcie danych bądź też ograniczenia ich przetwarzania.

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w każdej chwili. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu – pocztowy bądź mailowy.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Informujemy, że dane osobowe w jakich jesteśmy posiadaniu są przetwarzane wyłącznie w celach w których zostali Państwo zapoznani. W razie ewentualnego przetwarzania o którym wcześniej nie poinformowaliśmy, jesteśmy zobowiązani najpierw uzyskać od Państwa kolejną zgodę. Państwa dane będą przez nas przetrzymywane tak długo, jak wskazują obowiązujące przepisy prawne, w tym wynikające z Kodeksu Pracy. Pozostałe informacje usuwamy zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednak przetwarzamy je nie dłużej niż jest to niezbędne. Państwa dane osobowe nie są wysyłane poza obszar EOG.

Aby Państwa dane osobowe były odpowiednio chronione stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i działają w ramach wydanych im upoważnień do przetwarzania danych. Informujemy, że wstęp na teren siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu jest nadzorowany. Stosujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe oraz przeciwzalaniowe. Techniczne zabezpieczenia jakie posiadamy to blokady komputerów, silne hasła dostępowe, itp. Pracownicy pracują w programach tylko w ramach udzielonych uprawnień, które są dostosowane do zakresu pełnionych obowiązków. Sieć informatyczna oraz systemy znajdują się pod bezpośrednim nadzorem administratora danych osobowych. Wykonujemy również kopie zapasowe przetwarzanych danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu jest p. Cezary Sadowski (adres e-mail cezary.sadowski@rodo.pl).