Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

RDLP w Poznaniu swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje teren o powierzchni 23 795,09 km2. W zasięgu terytorialnym RDLP enklawę stanowi Wielkopolski Park Narodowy który obejmuje 7,6 tys. ha.

Powierzchnia zarządzana przez RDLP  to 440 506,10 ha w  tym lasy 420 145,14 ha. Grunty leśne zalesione i niezalesione wynoszą 408 700,63 ha  a grunty związane z gospodarką leśną 11 523,09 ha. Lesistość w zasięgu terytorialnym RDLP wynosi 22 %.

Tabela 1. POWIERZCHNIA TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU

Powierzchnia leśna   

(zal+niezal.) tys, ha

Bs

Bśw

Bw

Bb

BMśw

BMw

BMb

LMśw

LMw

LMb

Lśw

Lw

Ol

OlJ

BMwyż

LMwyż

L

wyż

408, 37

1,43

79,27

1,66

0,05

104, 82

16, 51

0,25

97,49

19,96

0,26

50,1

17,73

3,44

4,17

7,19

1,4

2, 4

0,5

%      100

0,4

19,4

0,4

0,0

25,7

4,0

0,1

23,9

4,9

0,1

12,2

4,3

0,8

1,0

1,8

0,3

0,6

0,1

 

Dominującymi typami siedliskowymi lasu są: bór mieszany świeży (BMśw) i bór świeży (Bśw) zajmujące odpowiednio 25,7% (LP 24,0%) i 19,4% (LP 20,2%) powierzchni leśnej. Siedliska borowe zajmują ogółem 50,0% (LP 51,0%), lasowe 49,0% (LP 46,4%) , olsowe 2,8% (LP 2,6%) powierzchni leśnej. Udział siedlisk nizinnych wynosi 99,0% (LP 87,9%), wyżynnych 1,0 % (LP 5,2%).

Tabela 2. STRUKTURA POWIERZCHNIOWA WEDŁUG  KLAS WIEKU

 

 Powierzchnia w ha

 

 grunty leśne zalesione w klasach wieku

 

 

 grunty leśne niezales.   

 I   

 II   

 III   

 IV   

 V   

 VI   

 VII i st.   

 KO,KDO BP

 razem

 Ogółem grunty leśne

P:

8 661,93

50 430,34

62 737,80

80 886,14

82 693,30

63 533,19

18 609,26

16 964,52

23 853,70

399 708,25

408 370,18

%:

2,1

12,3

15,4

19,8

20,2

15,6

4,6

4,2

5,8

97,9

100,0

 

 

 

 

 

 

Grunty zalesione zajmują 97,9% (LP 98,5%) a grunty niezalesione 2,1% (LP 98,6%). Największy udział w powierzchni leśnej stanowią drzewostany w wieku od 41 do 60 lat – 20,2% (LP 23,5%).
Układ powierzchniowy w 40 letnich klasach wieku przedstawia się następująco:
•    Grunty leśne niezalesione       –   2,1% (LP   1,5%)
•    I i II klasa wieku (1-40 lat)        ¬   27,7% (LP 24,6%)
•    III i IV klasa wieku (41-80 lat)   -  40,0% (LP 42,8%)
•    V i starsze, KO,KDO,BP          -  30,2% (LP 31,1%)

Tabela 3. STRUKTURA POWIERZCHNIOWA WEDŁUG GATUNKÓW PANUJĄCYCH 

 

 Powierzchnia w ha

 gatunek panujący

 Ogółem

 SO, MD   

 ŚW   

 JD, DG   

 BK   

 DB, KL, JW WZ, JS  

 GB   

 BRZ   

 OL   

 TP, LP WB

 OS

P:

 314 927,47  

 2 770,47

 360,12

 3 317,14  

 51 429,58

 850,45  

 14 696,40  

 18 960,02 

 601,88

 456,65  

 408 370,18  

%:

 77,2

 0,7  

 0,1  

 0,8  

 12,6  

 0,2  

 3,6

 4,6

 0,1  

 0,1  

 100,0  

  

Głównym gatunkiem lasotwórczym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu jest sosna zwyczajna - Pinus silvestris. Na ubogich siedliskach sosna tworzy lite drzewostany, na żyźniejszych występuje w zmieszaniu z dębem, brzozą rzadziej z bukiem. Drzewostany z panującą  sosną oraz modrzewiem zajmują 77,2% powierzchni (LP 69,2%)  natomiast na siedliskach żyźniejszych drzewostany z panującym  dębem oraz klonem, jaworem, wiązem i jesionem zajmują 12,6% powierzchni ( LP 7,7%).Gatunki liściaste zajmują 21,2 % (LP 23,2%) powierzchni a gatunki iglaste 78,8% (LP 76,8%).

Tabela 4. STRUKTURA MIĄŻSZOŚCIOWA WEDŁUG GATUNKÓW PANUJĄCYCH

 

 Miąższość grubizny brutto w tys. m3

 gatunek panujący

 Ogółem

 SO, MD   

 ŚW   

 JD, DG   

 BK   

 DB, KL, JW WZ, JS  

 GB   

 BRZ   

 OL   

 TP, LP WB

 OS

M:

 81 857 371  

 486 179  

 117 806  

 606 668  

 13 417 181  

 222 997  

 3 100 287  

 4 356 944  

 154 408 

 112 404  

 104 432 245    

%:

 78,4

 0,5  

 0,1  

 0,6  

 12,8  

 0,2  

 3,0  

 4,2  

 0,1

 0,1  

 100,0  

  

Struktura miąższościowa gatunków panujących w przybliżeniu odpowiada strukturze powierzchniowej. Miąższość drzewostanów z panującą  sosną oraz modrzewiem stanowi 78,4% ogółem miąższości (LP 69,7%)  natomiast miąższość drzewostanów z panującym dębem oraz klonem, jaworem, wiązem i jesionem stanowi 12,8% ( LP 6,9%). Miąższość gatunków liściastych stanowi 20,4% (LP 21,6%) ogółem miąższości a gatunki iglaste 79,6% (LP 78,4%).

Tabela 5. PRZECIĘTNY WIEK I ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANÓW 

 Przeciętny wiek

 Przeciętna zasobność grubizny brutto

 

 lat

 m3/ha

 

 62 

 261

 
 

Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 62 lat ( LP 62 lata), przeciętna zasobność 261 m3 grubizny na ha ( LP 257 m3).

Tekst. Katarzyna Giełda-Pinas