Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Plan Urządzenia Lasu (PUL) jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej, opracowywany dla danego Nadleśnictwa na okres 10 lat. Zawiera on opis i ocenę stanu lasu, a także cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Plan Urządzenia Lasu podlega konsultacjom społecznym, a następnie jest zatwierdzany przez Ministra właściwego ds. środowiska.

Jak planujemy działania gospodarcze w lasach?

Sporządzanie planów urządzenia lasu, rozpoczyna się na ok. 3 lata przed wygaśnięciem „starego” planu. W tym czasie dwukrotnie istnieje możliwość zapoznania się z nowymi planami i zgłoszenia swoich uwag. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) zwołuje Komisję Założeń Planu (KZP), która ma charakter debaty publicznej. W posiedzeniu KZP mogą brać udział wszyscy chętni, którzy chcą mieć wpływ na kształt przyszłego Planu Urządzenia Lasu (PUL). W trakcie jej trwania ustalane są założenia do PUL, m.in. składy gatunkowe nowych drzewostanów, a także które drzewostany wymagają przebudowy bądź wykonania zabiegów pielęgnacyjnych itp. Uzgadnia się również ewentualne zapotrzebowanie na wykonanie dodatkowych specjalistycznych opracowań dotyczących m.in. roślinności czy siedlisk.

Fotografia przedstawia urządzeniowe prace terenowe. Fot. Katarzyna Giełda-Pinas (RDLP w Poznaniu).

Założenia do planu, w formie protokołu KZP, do którego można zgłaszać wnioski i uwagi, są udostępniane do publicznego wglądu. Znaleźć je można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, stronach internetowych nadleśnictw oraz w prasie lokalnej.

Następnie wykonawca projektu PUL zostaje wyłoniony na podstawie przetargu i rozpoczyna inwentaryzację lasu najpóźniej 15 miesięcy przed upływem obowiązywania dotychczasowego planu. W jej trakcie zbiera się dane dotyczące struktury, wieku, składu gatunkowego, stanu zdrowotnego drzewostanów i siedliska, na którym rosną.

Przedstawienie projektu nowego PUL odbywa się podczas Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG). Narada zwoływana jest przez dyrektora RDLP i tak, jak w przypadku KZP ma charakter debaty publicznej. Po NTG projekt PUL zostaje udostępniony do publicznej wiadomości na co najmniej 21 dni (BIP), a następnie wysyłany do Ministra Środowiska do zatwierdzenia.

Jakie elementy zawierają plany?

Plany urządzenia lasu składają się przede wszystkim z:

  • Operatu – opisu ogólnego nadleśnictwa;
  • Programu Ochrony Przyrody;
  • Opisu taksacyjnego – szczegółowej charakterystyki drzewostanów;
  • Map.

Mapa przedstawia zróżnicowanie terenów leśnych. Fragment mapy drzewostanowej Archiwum Nadleśnictwa Konstantynowo.

 

Wszystkie nadleśnictwa RDLP w Poznaniu udostępniają ww. materiały wraz z Prognozą oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 na swojej stronie BIP.

W planach zawarte są wytyczne, które mają zapewniać prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w danym nadleśnictwie. Dla każdego fragmentu lasu sporządzony jest szczegółowy opis. Jeśli drzewostan wymaga konkretnych zabiegów dodawana, jest wskazówka gospodarcza lub działania ochronne, związane z obecnością cennych siedlisk przyrodniczych lub stanowisk chronionych gatunków.

Planowane zabiegi dzieli się na:

  • odnowienia i zalesienia – wprowadzanie nowego pokolenia lasu;
  • czyszczenia i trzebieże – cięcia pielęgnacyjne, które wykonuje się w młodszych drzewostanach;
  • rębnie – zabiegi mające na celu stopniową przemianę pokoleń drzew lub przebudowę lasu.

Plan urządzenia lasu obowiązuje 10 lat. W szczególnych przypadkach m.in. klęski żywiołowej plany mogą być opracowane na krótszy okres lub zmienione i ponownie zatwierdzone przez Ministra Środowiska.