Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Czym jest Plan Urządzenia Lasu?

W Konstantynowie odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) wieńcząca prace urządzania lasu na kolejne dziesięciolecie. Czym jest Plan Urządzenia Lasu i jakie ma znaczenie dla nadleśnictw tłumaczą leśnicy z nadleśnictwa Konstantynowo.

Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) zwoływana jest przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych nie później niż w pierwszym kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu. Podstawowym zadaniem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu", akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000", a także analiza i akceptacja zadań w minionym okresie obowiązywania planu urządzenia lasu – tłumaczy Mateusz Giełda-Pinas, rzecznik prasowy nadleśnictwa Konstantynowo.

Powstający dokument będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, wyznaczając kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej w nadleśnictwie Konstantynowo.

Naradzie przewodniczy dyrektor regionalnej dyrekcji lub upoważniony przez niego zastępca, a ustalenia NTG ujmowane są w protokole. Bardzo istotnym elementem narady jest to, że każdy uczestnik może zgłosić swoje uwagi do projektu Planu i wziąć udział w dyskusji. Dlatego ważny jest udział wszystkich podmiotów, od przedstawicieli samorządów, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska po lokalne grupy działania i organizacje pozarządowe, np. ekologiczne.

W naradzie uczestniczą także przedstawiciele wykonawcy projektu planu, czyli Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu, którzy przedstawiają referat, zawierający w syntetycznej formie plan gospodarki leśnej na przyszłe dziesięciolecie 2018-2027. Oprócz planu nadleśniczy przedstawia również analizę gospodarki przeszłej za ubiegłe 10-lecie 2008-2017, podsumowującą działalność nadleśnictwa w tym okresie.

Czy wiesz, że:
Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny czy warunki glebowo-siedliskowe. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie, również te edukacyjne i turystyczne. Bardzo ważnym elementem Planu Urządzania Lasu jest uwzględnienie zadań zawartych w Planach Zadań Ochronnych (PZO), sporządzanych dla obszarów N2000. Dostosowanie projektu planu do funkcji przyrodniczych jest podstawą zrównoważonego leśnictwa, uzwględniającego wszystkie funkcje lasu.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
•    opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
•    analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
•    program ochrony przyrody,
•    określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych Instrukcji Urządzania Lasu.

Obecnie trwają prace nad nowymi planami aż dla 10 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Oprócz Konstantynowa Plany Urządzenia Lasu na kolejne 10-lecie przygotowywane są dla Łopuchówka, Babek, Gniezna, Grodźca, Grodziska, Jarocina, Krotoszyna, Czerniejewa i Piasek.