Wydawca treści Wydawca treści

Leśne Kompleksy Promocyjne

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu istnieją dwa Leśne Kompleksy Promocyjne. LKP "Lasy Rychtalskie" utworzony w 1996 roku oraz LKP "Puszcza Notecka", który powstał w 2004 roku.

Leśne Kompleksy Promocyjne, a co to takiego?

    Aby dzieciom, młodzieży i dorosłym przybliżyć ideę godzenia nowoczesnej gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe od połowy lat dziewięćdziesiątych powstają Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP). Stanowią one swoiste „poligony doświadczalne", na których wdraża się nowe metodyki i technologie związane z gospodarką leśną, hodowlą lasu, ochroną lasu i ochroną przyrody. Wszystko po to, by wciąż udoskonalać metody gospodarowania lasami, przy jednoczesnym zaspakajaniu potrzeb społeczeństwa. Przy każdym Leśnym Kompleksie Promocyjnym organem opiniodawczym i doradczym jest tzw. Rada Naukowo Społeczna, wybierana na 6-letnie kadencje. Rada składa się z przedstawicieli lokalnych środowisk, samorządów, instytucji naukowych i uczelni wyższych oraz osób prywatnych czynnie zaangażowanych dla regionu i działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ciągu roku na posiedzeniach Rady omawia się tematy nowych badań naukowych związanych z różnymi dziedzinami leśnictwa i ochrony przyrody oraz tematy związane z rozwojem infrastruktury turystyczno-edukacyjnej. Za każdym razem uwzględnia się bieżące problemy i potrzeby społeczeństwa w regionie.

LKP „Lasy Rychtalskie" utworzony w 1996 r., w południowej części Wielkopolski, obejmuje lasy o powierzchni 47 tys. ha. Reprezentują go dwa nadleśnictwa: Syców oraz Antonin a także Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, LZD Siemianice. Na jego terenie w obrębie leśnym Rychtal (stąd nazwa całego kompleksu) rośnie wartościowy lokalny ekotyp sosny pospolitej, z której pozyskuje się cenny materiał nasienny.


LKP „Puszcza Notecka" powstały w 2004 r., w północnej części Wielkopolski. Jest największym Leśnym Kompleksem Promocyjnym w Polsce, objętym w całości Naturą 2000 jako obszar ptasi mający znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej. Jego powierzchnia wynosi 137 tys. ha. To obszar transgraniczny, w skład którego wchodzą nadleśnictwa 3 regionalnych dyrekcji, w Poznaniu, Szczecinie i Pile. Po stronie poznańskiej reprezentują je Nadleśnictwo Sieraków oraz Nadleśnictwo Oborniki.

Tekst. Rafał Śniegocki