Asset Publisher Asset Publisher

Dzień różnorodności biologicznej

 

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony w 1994 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, w celu podniesienia wiedzy i uświadomienia wagi różnorodności biologicznej.

Dotąd zbadano i opisano ok. 2 mln gatunków, żyjących na Ziemi. Jak szacują naukowcy, nadal 86% czeka na odkrycie. Polskie badania naukowe mówią o ok. 72-76 tys. organizmów występujących w naszym kraju, z czego 57-60 tys. zostało opisanych. 60-65 % z nich występuje w polskich lasach. Różnorodność organizmów i niezliczone powiązania między nimi zapewniają równowagę biosfery i jej prawidłowe funkcjonowanie.

Czym jest różnorodność biologiczna? To zróżnicowanie genetyczne, gatunkowe i ekosystemowe wszystkich żywych organizmów występujących na ziemi.Aby ochronić życie na lądzie należy:

  • chronić i w zrównoważony sposób użytkować ekosystemy leśne, mokradła i tereny górskie;
  • zahamować tempo wymierania rzadkich gatunków zwierząt i roślin;
  • zwalczać kłusownictwo i handel chronionymi gatunkami;
  • zapobiegać rozprzestrzenianiu się obcych gatunków, zagrażających miejscowej faunie i florze;
  • zahamować globalny proces wylesiania;
  • przeciwdziałać pustynnieniu i degradacji gleb.

Należy przypomnieć, że leśnicy w Europie, w tym w Polsce od wielu lat prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną, dzięki temu lasów stale przybywa.
Od zakończenia II wojny światowej powierzchnia lasów wzrosła z 21 do ok. 30 proc. kraju. Zmieniany jest także skład gatunkowy, tam, gdzie pozwalają na to warunki siedliskowe sadzone są bardziej wymagające gatunki liściaste. Ponadto Lasy Państwowe podejmują także działania mające na celu adaptację lasów do zmian klimatu, w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych. Budżet działań z zakresu ochrony gatunków i siedlisk
(w perspektywie finansowej 2014-2020) wyniósł ponad 32 mln zł, z czego ok. 19 mln zł stanowiły środki unijne, a ok. 13 mln zł środki własne Lasów Państwowych. Projekty te otrzymały wsparcie ze środków unijnych.