ZWIĘKSZAMY POWIERZCHNIĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH

Codzienna praca leśników wykonywana jest w duchu zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że wszystkie prace gospodarcze prowadzone są z poszanowaniem przyrody, z zachowaniem ciągłości i trwałości lasów. Lasy Państwowe realizują ponadto zadania polegające na stałym zwiększaniu zasobów leśnych. Tylko w tym roku powierzchnia lasów, zarządzanych przez leśników z Nadleśnictwa Babki powiększyła się o dodatkowe 40 hektarów.

W kończącym się 2020 roku Nadleśnictwo Babki nabyło od osób fizycznych blisko 40 hektarów gruntów we wsiach Luciny (gm. Śrem), Babki i wiórek (gm. Mosina).Wszystkie położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lasów do tej pory zarządzanych przez Nadleśnictwo i stanowią z nimi spójną całość. Wykonywanie zadań gospodarczych w większych kompleksach leśnych jest łatwiejsze i bardziej opłacalne. Ponadto włączenie gruntów leśnych do zasobów, którymi gospodaruje Nadleśnictwo, daje gwarancję, że nie będą wykorzystane na inne – niż prowadzenie gospodarki leśnej – cele, natomiast sama gospodarka prowadzona będzie wg wysokich standardów, których przestrzeganie jest potwierdzone posiadaniem przez jednostki Lasów Państwowych certyfikatów FSC i PEFC. Ten czynnik stabilizujący ma szczególne znaczenie w związku z obserwowanymi niekorzystnymi zmianami klimatu, którym można zapobiegać, ograniczając deforestację.

Spośród nabytych przez Nadleśnictwo 40 hektarów gruntów 32,5 jest już porośniętych drzewostanami w różnym wieku i kondycji, natomiast 3,5 hektara będzie mogło być zalesione dzięki odpowiednim ustaleniom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na 4 hektarach utrzymane zostaną tzw. nieużytki – nadwarciańskie rozlewiska, których bogactwo biologiczne i funkcja retencyjna są nie do przecenienia.

Część gruntów została nabyta poprzez wykonanie przez Nadleśniczego prawa pierwokupu. Prawo to polega na możliwości wstąpienia Skarbu Państwa w miejsce nabywającego do każdej umowy, której przedmiotem są lasy lub grunty do zalesienia. Jest ono wykonywanie niezmiernie rzadko i tylko, gdy lasy będące w obrocie spełniają określone kryteria, w szczególności wypełniają enklawy obcej własności wśród gruntów PGL LP lub zmniejszają ich powierzchnię, przylegają do większych kompleksów leśnych w sposób niekomplikujący przebiegu granic, są przeznaczone na cele gospodarki leśnej lub przeznaczone do zalesienia.

W kończącym się 2020 roku Nadleśnictwo Babki nabyło od osób fizycznych blisko 40 hektarów takich gruntów we wsiach Luciny (gm. Śrem), Babki i Wiórek (gm. Mosina).Dla osób fizycznych będących właścicielami lasu gospodarowanie w nim bywa trudne m.in. ze względu na odległą perspektywę zysku – często odsuniętą w przyszłość o dwa lub trzy ludzkie pokolenia. Dlatego nie rzadko prywatni właściciele lasów szukają nabywców, którzy kupiliby od nich grunty leśne (wraz z pakietem obowiązków, który ciąży na każdym właścicielu lasów), natomiast jednostki Lasów Państwowych w swoich planach finansowych przeznaczają część środków na nabywanie gruntów leśnych i do zalesienia.

Należy zauważyć, że lasy państwowe w odróżnieniu od lasów prywatnych, do których właściciel może zakazać wstępu co do zasady są zawsze dostępne dla każdego.

Czy wiesz, że:

Polskę obowiązuje Krajowy Program Zwiększania Lesistości, który został opracowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do zwiększenia lesistości Polski do 30% w 2020 roku i 33% w 2050,  a także zapewnienie optymalnego przestrzenno-czasowego rozmieszczenia zalesień oraz ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz preferencji zalesieniowych gmin.