Znaki w lesie

Każdy z nas spacerując po lesie, wie, że spotykamy w nim mnóstwo znaków natury, które pozwalają nam odczytać bardzo dużo informacji. Podpowiadają nam jak się nie zgubić, jakie zwierzęta mieszkają w tym miejscu, albo jakie mamy zanieczyszczenia. Jednak oprócz takich naturalnych wskazówek, mamy też w lasach dużo znaków i tablic informacyjnych.

Piktogramy i napisy na znakach przekazują informacje na temat lasu, informują o miejscach wartych odwiedzenia, a także wskazują zakazy i nakazy, których, będąc w lesie, należy przestrzegać. Informują o zagrożeniu pożarowym czy zagrożeniu związanym z występowaniem w lesie kleszczy lub żmij. Wskazują miejsca gdzie można rozpalić ognisko lub grilla, a gdzie zaparkować auto.

W lesie możesz spotkać ZAKAZ WSTĘPU. Tablice z ZAKAZAMI WSTĘPU ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Są stawiane tam, gdzie na przykład jest bardzo duże zagrożenie pożarem, a przebywanie w nim może być niebezpieczne, nie tylko dla lasu, ale także dla ludzi.

Gdzie wejść nie wolno?

Na uprawy leśne i młodniki do 4 metrów wysokości oraz w miejsca ostoi zwierzyny. Wyjątkowym znakiem zakazu wstępu jest znak uwaga ścinka drzew. Jest on wieszany tylko na czas odbywania się prac leśnych związanych z wycinką drzew. Do tego znaku należy bezwzględnie się zastosować.

Fotografia przedstawia znak "zakaz wstępu ścinka drzew". Archiwum Nadleśnictwa Babki.

Wycieczki po lesie

W lesie możemy poruszać się tylko pieszo, rowerem lub konno, po specjalnie do tego wyznaczonych ścieżkach. Rowerzyści znajdą wytchnienie na przygotowanych trasach rowerowych. Na terenie poznańskiej dyrekcji znajduje się prawie 7528 km szlaków rowerowych. Na szczególną uwagę zasługuje trasa w "Księżych Górach", niedaleko Pniew. Łączna długość ścieżek w „Księżych Górach" wynosi ok. 6 km. Podzielone są na dwie trasy wg. stopnia trudności rodzinną i trudną, na której znajdują się single tracki. Na biegaczy, kijkarzy i miłośników orienteeringu czeka 145 ścieżek biegowych.

Na fotografii widzimy pień drzewa przy ścieżce leśnej, z namalowanym szlakiem turystycznym. Archiwum Nadleśnictwa Babki.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji
w Poznaniu leśnicy przygotowali 6 parkingów oraz 347 miejsc postoju.
W lasach są też specjalnie wyznaczone miejsca gdzie można rozbić biwak czy rozpalić ognisko. Dla pragnących, oprócz podziwiania przyrody, zaczerpnąć również trochę wiedzy o lesie, pracy leśnika i zrównoważonej gospodarce leśnej przygotowaliśmy specjalne ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, na naszym terenie znajduje się 81 ścieżek edukacyjnych. Takie ścieżki zawsze są oznakowane, znajdują się na nich tablice z regulaminem ścieżki i mapą przebiegu jej trasy. Przygotowane tablice z pewnością pomogą w rozwiązaniu wielu przyrodniczych zagadek.

 

Fotografia przedstawia tablicę edukacyjną. Archiwum Nadleśnictwa Łopuchówko.

Nowe znaki w lesie

Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 8 października 2019 r. wprowadza nowe oznakowanie ważnych dla lokalnych społeczności dróg, które zostaną udostępnione do ruchu publicznego. Nowe oznakowanie będzie jednakowe na terenie całego kraju.

Głównym aktem prawnym w Polsce regulującym udostępnianie terenów leśnych jest Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku. Wynika z niej, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Takie znaki pojawiły się już w Nadleśnictwie Babki, a do 31 grudnia 2021 roku pojawią się we wszystkich Nadleśnictwach leżących na terenie RDLP w Poznaniu. Zmiana ta dotyczyć będzie 122 dróg.

Zdjęcia przedstawiają nowe wzory znaków, ustawianych w lasach. Archiwum Nadleśnictwa Babki.

Zakaz ten nie dotyczy inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Warto zwrócić uwagę, że na drogach leśnych nie musi być ustawionego szlabanu, czy znaku informującego o zakazie wjazdu, ponieważ wynika on bezpośrednio z ustawy. Nowe tablice informujące o zakazie wjazdu zostały ustawione w miejscach, gdzie kierowca może mieć wątpliwości czy droga, na którą wjeżdża jest drogą leśną, czy publiczną.

Zakaz poruszania się po drogach leśnych pojazdami silnikowymi nie dotyczy osób wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:
1) pracowników nadleśnictw;
2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;
3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie;
4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny;
5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych;
6) właścicieli lasów we własnych lasach;
7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów;
8) pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2) ), w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;
8a) osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku z prowadzeniem zajęć szkoleniowych;
9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych;
10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.
Do zobaczenia w lesie!