Dzień Dzikiej Przyrody

Po raz pierwszy Dzień Dzikiej Przyrody obchodziliśmy 3 marca 2015 roku. Data ta nie jest przypadkowa – tego dnia w 1973 roku przyjęto tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia 2013 roku, aby uczcić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory. Celem wydarzenia jest także, podnoszenie świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami, a także kluczowej roli Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Zapewnia ona zrównoważone pozyskanie dzikiej fauny i flory oraz przyczynia się do ograniczania międzynarodowego handlu jej okazami do poziomu niezagrażającego przetrwaniu gatunków.

Wprowadzenie Światowego Dnia Dzikiej Przyrody sprzyja także zwiększeniu świadomości na temat konieczności przeciwdziałania wszelkim przejawom przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie – szczególnie nielegalnemu pozyskiwaniu i przemytowi okazów gatunków objętych CITES.

Prawie jedna czwarta wszystkich gatunków jest obecnie zagrożona wyginięciem w nadchodzących dziesięcioleciach.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody jest okazją do uczczenia pięknych i różnorodnych form dzikiej fauny i flory. Jest to przypomnienie, że aby przetrwać na tej Ziemii musimy walczyć z „przestępczością środowiskową”, która ma  ogromny wpływ na przyrodę, ale również negatywne skutki ekonomiczne i społeczne. 

Tegoroczne obchody Dnia Dzikiej Przyrody odbywają się pod hasłem „Utrzymanie życia na Ziemi”, obejmując wszystkie gatunki dzikich zwierząt i roślin jako kluczowe elementy różnorodności biologicznej na świecie. Jest to zgodne z celami zrównoważonego rozwoju oraz ich szeroko zakrojonymi zobowiązaniami w zakresie zmniejszania ubóstwa, zapewnienia zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz ochrony życia zarówno na lądzie, jak i pod wodą w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej.

"W Światowym Dniu Przyrody 2020 będziemy obchodzić szczególne miejsce dzikich roślin i zwierząt w ich różnorodnych i pięknych formach, jako składnik różnorodności biologicznej na świecie. Będziemy pracować nad zwiększeniem świadomości na temat mnóstwa korzyści płynących z dzikiej fauny i flory dla ludzi, szczególnie tych społeczności, które żyją w jej bezpośredniej bliskości, i omówimy zagrożenia, z którymi się borykają, oraz pilną potrzebę rządów, społeczeństwa obywatelskiego, podmiotów sektora prywatnego oraz osoby, które dodadzą swój głos i podejmą działania, które pomogą chronić dziką przyrodę i zapewnić jej dalsze użytkowanie w sposób zrównoważony." - mówi Tijjani Muhammada-Bande, przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. 

We wrześniu 2015 r. państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Dokument zawiera 17 głównych celów oraz 169 celów szczegółowych. Celem nr 15 jest „chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów lądowych, gospodarować lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności”. Podpunkt 15.7 mówi o podjęciu pilnych działań w celu zakończenia kłusownictwa i handlu chronionymi gatunkami flory i fauny, dotyczących zarówno ograniczania popytu, jak i  podaży nielegalnych produktów.

Czasu jest coraz mniej, jeśli nie powstrzymamy kłusownictwa, wyginą nie tylko słonie, ale i gepardy, nosorożce, łuskowce, żółwie morskie, rekiny, tygrysy, wieloryby i wiele innych wspaniałych gatunków.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na oficjalnej stronie Światowego Dnia Dzikiej Przyrody.