21 marca Międzynarodowy Dzień Lasów

W tym roku hasłem przewodnim Międzynarodowego Dnia Lasów FAO są lasy i ich bioróżnorodność. Lasy pokrywają 30 % powierzchni Ziemi. Zamieszkuje je ponad 80 % wszystkich gatunków zwierząt, roślin i owadów żyjących na lądzie.

Należy wspomnieć, że postęp cywilizacyjny idący w parze ze stale rosnącą liczbą ludności naszej planety, spowodowały w wielu rejonach niekontrolowane wycinki drzew. Mowa tutaj głównie o  krajach globalnego Południa (Ameryka Południowa, Afryka i Azja), gdzie w miejsce lasów, często dziewiczych zakłada się pastwiska lub uprawia się soję i palmy olejowe.

Na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe ponad 3 mln ha lasów (38% powierzchni LP) należy do Europejskiej Sieci Natura 2000. 

Na szczęście w Polsce i w Europie lasów przybywa a ich bogactwo przyrodnicze potrafi wprawić w zachwyt niejednego wędrowca. Leśnicy chronią przyrodę i wspierają różnorodność biologiczną nie tylko tam, gdzie znajdują się obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody lub użytki ekologiczne. Robią to na całym powierzonym sobie obszarze lasów, prowadząc wiele własnych programów
i współuczestnicząc w innych. Przyczyniają się m.in. do powiększania populacji głuszców w Karpatach, ochrony rybołowa i cietrzewia, zajmują się restytucją jodły i cisa czy też reintrodukują rysia, popielicę i  żubra. Rośnie powierzchnia starszych drzewostanów oraz ilość martwego drewna w lasach.

Duża część obszarów Lasów Państwowych objęta jest różnymi formami ochrony przyrody. Na ich terenie jest 1281 rezerwatów przyrody, blisko 11 tys. pomników przyrody oraz prawie 9 tys. użytków ekologicznych.

Źródło: Las Dobre Sąsiedztwo- CILP, Warszawa 2018