Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Projekty dotowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

 

2023 rok

Przedsięwzięcie pn. „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa na terenie miasta Poznania i nadleśnictw Karczma Borowa, Koło, Konin, Konstantynowo”

Termin realizacji: 30.11.2023 r.

Wartość projektu: 124 570,50 zł

Dofinansowanie: 106 560,00 zł

 

Biuro RDLP

Pozycja II. 1 opracowanie kalendarza edukacyjnego (1 kpl.)

W ramach wniosku zlecono opracowanie kalendarza, na które składało się wykonanie 12 grafik osobliwości przyrodniczych wielkopolski (cenne przyrodniczo rośliny i zwierzęta występujące
na terenie Wielkopolski) oraz skład i opracowanie graficzne. Grafiki wykonała w ramach umowy o dzieło wykonała MMsosenka.

Pozycja II. 2 wydruk kalendarza edukacyjnego (1 000 szt. )

Ścienny kalendarz edukacyjny jest corocznie wydawany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i ściśle nawiązuje do piękna Wielkopolski.

W tym roku kalendarz pn. „Osobliwości przyrodnicze Wielkopolski” obejmuje cenne przyrodniczo rośliny i zwierzęta występujące w naszym otoczeniu. Opisy zostały przygotowane przez leśników w taki sposób, aby przybliżyć odbiorcom piękno wielkopolskich roślin i zwierząt.

W tym roku kalendarz, podobnie jak w ubiegłym posiada oprawę z listwy drewnianej. W kalendarium zaznaczono poza świętami kalendarzowymi również wiele świąt ekologicznych, które mają przypominać każdemu człowiekowi o konieczności ochrony przyrody.

Nadleśnictwo Konstantynowo

Nadleśnictwo Konstantynowo wykonało dodruk mapy leśno- turystycznej
(poz. II.2- 1000 szt. ) oraz opracowało quest.

Mapa kartograficzna z oznakowanymi szlakami turystycznymi, przebiegiem „Borówkowego Szlaku”, infrastrukturą edukacyjno-turystyczną, miejscami atrakcyjnymi turystycznie, formami ochrony przyrody. Na rewersie przedstawiono krótki opis Nadleśnictwa Konstantynowo, omówiono formy ochrony przyrody, wskazano atrakcje turystyczne na terenie Nadleśnictwa, w formie infografik zobrazowano jak powinno ubierać się do lasu, jak należy zachowywać się w lesie, jak zlokalizować swoja pozycję w lesie na podstawie słupków oddziałowych, czym grozi ugryzienie przez kleszcza oraz procentowy udział węgla w składzie poszczególnych elementów środowiska leśnego. Wskazano również działaność edukacyjną Nadleśnictwa oraz przedstawiono działy gospodarki leśnej z krótkim ich omówieniem.

Quest Borówkowy szlak- poz. II. 3 – 1 szt.

W ramach działania wykonano:

- Opracowanie aplikacji mobilnej – dodanie opracowanego Questu do aplikacji „QUESTY – Wyprawy Odkrywców”, opracowanie wersji umożliwiającej rozwiązywanie questu bezpośrednio w aplikacji jak i pobranie w wersji papierowej

- Przygotowanie oraz wydruk kart wypraw – 3000 szt.

- Wykonanie skrzynki z kłódką, w której ukryty jest „skarb wyprawy” – pieczątka potwierdzająca zakończenie questu oraz notatnik umożliwiający wpisanie
się uczestnikom questu

- Opracowanie i wykonanie pieczątki zdobywcy „Quest – Borówkowy Szlak”,
która umieszczona jest w skrzynce

Zainteresowanie wszelkiego rodzaju aktywnością turystyczną w polskim społeczeństwie rośnie rokrocznie. W celu kształtowania odpowiednich postaw
oraz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród osób odwiedzających las znaczenie ma zasięg i sposób przekazywanej wiedzy. Dystrybucja map edukacyjno-turystycznych
oraz questu „Borówkowy Szlak” opracowanych i wydrukowanych pozwala uatrakcyjnić formę przekazu oraz zwiększyć zasięgi działalności edukacyjnej Nadleśnictwa. Mapy
oraz quest stanową doskonałe narzędzie do zachęcania ludzi do aktywnego spędzania czasu na łonie natury, samodzielnego organizowania wypoczynku, a tym samym poznawania lasów i najbliższej ich okolicy. Osoby często korzystające z lasu nabywają większego szacunku
dla otaczającej natury, rozumieją jej prawa oraz wykazują się większą akceptacją dla realizacji prac z zakresu gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Koło- poz. II.2

Nadleśnictwo Koło wydało przewodnik ( 2 000 szt.) z mapą, obiektami turystycznymi i edukacyjnymi w nadleśnictwie. W przewodniku została opisana m.in rola lasów w życiu człowieka oraz ich wpływ na kształtowanie klimatu. W przewodniku znalazły
się informacje związane z leśnym savoir- vivrem.

Nadleśnictwo Karczma Borowa- poz. II.2- 1000 szt.

W ramach umowy nadleśnictwo dokonało wydruku 1000 szt. map w skali 1:50 000. Front mapy zawiera informacje min. dotyczące szlaków turystycznych, ścieżki dydaktycznej, walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych na terenie nadleśnictwa. Rewers
to krótkie informacje leśno- krajoznawcze, ciekawostki o zachowaniu się w lesie, odczytywanie znaków i umiejętność odnajdywania się w terenie, co to jest zrównoważona gospodarka leśna, na czym polega ochrona lasu. Informacje te zostały przygotowane
dla podniesienia świadomości i wiedzy lokalnej społeczności. Mapa to nie tylko przewodnik
ale i kompendium wiedzy z zakresu pracy leśników i odpowiedzialnego korzystania z lasów.

Nadleśnictwo Konin- pozycja II.4- 1 szt.

Częste obcowanie z naturą, przebywanie w lesie pozwoli bowiem
na obserwowanie procesów zachodzących w tym ekosystemie i lepsze zrozumienie konieczności prowadzenia prac z zakresu gospodarki leśnej
oraz płynących z tego korzyści. Monitor pełni również funkcję aktywnej tablicy,
po której można pisać. Nadleśnictwo Konin w ramach wniosku zakupiło monitor interaktywny 86 cali z wbudowanym komputerem, kamerą i podstawą mobilną. Zakupiony monitor został umieszczony na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego w Tokarach będzie wykorzystywany w trakcie zajęć edukacyjnych. Monitor wspomoże realizację tematów związanych z ochroną lasu, bioróżnorodności, wód (małą retencją, ochroną mokradeł)
i zrównoważoną gospodarką leśną.

 

Przedsięwzięcie pn. "Konkursy i warsztaty upowszechniające wiedzę ekologiczną na terenie miasta Poznania i Nadleśnictwa Kościan"

Termin realizacji: 30.11.2023 r.

Wartość projektu: 36 266,13 zł

Dofinansowanie: 20 328,00 zł

W ramach wniosku zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych, poz. II.1  łącznie 1111 sztuk, w tym:

Biuro RDLP:
Budki lęgowe do samodzielnego montażu- 150 szt., Karmniki do samodzielnego montażu- 100 szt. Karmniki i budki lęgowe składane były w ramach prowadzonych warsztatów na stoiskach edukacyjnych biura RDLP w Poznaniu oraz zajęciach edukacyjnych na terenie poznańskich przedszkoli i szkół podstawowych w okresie czerwiec- listopad. Podczas zajęć edukacyjnych była przekazywana wiedza nt. lęgów ptaków, konieczności ich ochrony, dokarmiania ptaków w okresie zimowym.

Modele ptaków- 14 szt. W ramach wniosku zakupiono 6 szt. pluszowych ptaków wydających dźwięki oraz 8 szt. żywicznych. Podczas zajęć zwracano uwagę na różnorodność ptasich dźwięków oraz komunikaty przez nie przekazywane.

Modele gniazd- 5 szt., Modele jaj- 5 szt. dostarczają wiedzy na temat rodzajów gniazd i ptasich jaj. Pomagają w nauce rozpoznawania ptaków. 

Kolorowanki o ptakach- 600 szt. Kolorowanki sa opracowane specjalnie dla najmłodszych. W kolorowance są zawarte podpowiedzi jakimi kolorami powinno się pomalować określone ptaki. Książki i przewodniki- 135 szt.

Nadleśnictwo Kościan:

Książki i przewodniki- 100 szt., Mini księga wiedzy – 1 szt.

Segregacja odpadów- co gdzie wrzucać- 1 szt.

Nadleśnictwo Kościan, poz.II.2: w związku z organizowanym konkursem przygotowało roll-up o tematyce przeciwpożarowej.

Zakup gadżetów promocyjnych poz. II.4 (torba ekologiczna)- 100 szt., które zawierały nagrody dla laureatów konkursu.

Pozycja II.3 wynagrodzenie ornitologa Na Leśnym Pikniku Rodzinnym, który odbył się 7.10.2023 r. zrealizowano ponadto prelekcję ornitologa- 1szt., który zaprezentował łowcze gatunki ptaków.

Przedsięwzięcie pn. Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej nadleśnictw Antonin, Krotoszyn, Piaski, Taczanów, Włoszakowice”

Termin realizacji: 30.11.2023 r.

Wartość projektu: 113 995,99 zł

Dofinansowanie: 83 385,00 zł

Nadleśnictwo Antonin

Zakupione tablice wraz ze stelażem (5 szt.) zlokalizowane zostały wzdłuż Ścieżki przyrodniczej „Moja Wola”. Ścieżka o długości ok 6,5 km, przebiega w całości przez Park Krajobrazowy Dolina Baryczy i podzielona jest na pięć odcinkówz tablicami  tematycznymi. Ścieżka zlokalizowana jest w sąsiedztwie Mojej Woli - osady założonej w 1852 roku przez księcia brunszwicko-oleśnickiego Wilhelma von Braunschweiga położonej na skraju wsi Sośnie - 25 km na południowy zachód od Ostrowa Wielkopolskiego. Dodatkową atrakcją zlokalizowaną w pobliżu ścieżki jest Pałac myśliwski - leśna rezydencja powstała według projektu polskiego architekta inż. Karłowskiego.

Tablice wraz ze stelażami zastąpiły starą, zniszczoną infrastrukturę zlokalizowaną
na terenie ścieżki. W ramach przedsięwzięcia zakupiono nowe tablice zawierające zaktualizowane treści o następującej tematyce: „Funkcje lasu”, „Formy ochrony przyrody”, „Różnorodność biologiczna”, „Zastosowanie drewna”, „Zwierzęta i ich tropy”.

Zakupione w ramach przedsięwzięcia tablice przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej i poszerzania wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej osób odwiedzających ścieżkę. Tematyka tablic treścią nawiązuje dodatkowo
do lokalnych walorów przyrodniczych. Odbiorcami treści są zarówno dzieci, jak i dorośli odwiedzający Park Krajobrazowy Dolina Baryczy oraz lasy Nadleśnictwa Antonin.

Nadleśnictwo Krotoszyn

W ramach przedsięwzięcia Nadleśnictwo Krotoszyn zleciło wykonanie czterech tablic tematycznych (4 szt.). Jedna z tablic posadowiona jest na ścieżce edukacyjnej
w Leśnictwie Rochy i jest licznie odwiedzana w sezonie letnim (ok. 300 osób tygodniowo) oraz w weekendy przez cały rok. Również w ramach zajęć edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez pracowników nadleśnictwa. Pozostałe 3 tablice stoją w miejscach historycznie ważnych na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn.

Tematyka tablic obejmuje zagadnienia przyrodnicze (aleja dębowa, przystanek końcowy Piaski) i historyczne (Kurhany Gliśnica, krzyż jubileuszowy) związane z terenem leśnym przez, który przebiega ścieżka. Jedna z tablic znajduje się na początku ścieżki,
a jej treść obejmuje ogólne informacje o ścieżce wraz z mapą wszystkich
jej przystanków.

        Nadleśnictwo w ramach pozycji harmonogramu I. 2 zakupiło infrastrukturę edukacyjno- dydaktyczną (1 szt.) - urządzenie do aktywnej nauki przez zabawę
dotyczące bioróżnorodności. Leśna skocznia to urządzenie do wykonywania skoków, które można porównać ze skalą skoków leśnych zwierząt. Na skoczni zaprezentowano gatunki zwierząt związane z wodą i lądem. Leśna skocznia jest wykorzystywana podczas zajęć związanych z biologią płazów, ssaków żyjących w polskich lasów. Skocznia została zainstalowana przy sali edukacyjnej na terenie szkółki leśnej
w Leśnictwie Kuklinów.

Nadleśnictwo Piaski

W ramach przedsięwzięcia Nadleśnictwo Piaski zrealizowało zakup
18 szt. tablic edukacyjnych wraz ze stelażem celem wyposażenia ścieżki pn. „Gatunki drzew leśnych” w leśnictwie Karzec. Posadowione tablice pomogą w przyswojeniu wiedzy na temat rodzimych gatunków drzew, przyczynią się do podniesienia świadomości ekologicznej oraz zachęcą do aktywnego wypoczynku w lesie.

Nadleśnictwo Taczanów

Zakupiono i zamontowało 8 tablic edukacyjnych na 8 nowych stelażach (łącznie
w ramach przedsięwzięcia 16 szt.) o tematyce:  drzewa naszych lasów, retencja wodna, woda w lesie, śmieci w lesie, drewno – surowiec doskonały, ssaki leśne, ochrona lasu, drugie życie drzewa. Tablice zostały posadowione w leśnictwie Taczanów. Renowacja ścieżki ma za zadanie uatrakcyjnić i zwiększyć liczbę prowadzonych zajęć, dostosować je do potrzeb odbiorców  w różnym wieku, podnieść poziom wiedzy związanej z pracą leśnika, środowiskiem naturalnym oraz mieszkańcami lasu
u odbiorców działań edukacyjnych.    

Nadleśnictwo Włoszakowice

Nadleśnictwo Włoszakowice dysponuje obiektami, służącymi do prowadzenia działalności edukacyjnej przez cały rok. Są to m.in. Ośrodek Edukacji Leśnej „Zaskroniec” w Koczurach, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, punkt edukacyjny „Arboretum” w leśnictwie Krzyżowiec. Społeczeństwo chętnie korzysta z oferty edukacyjnej nadleśnictwa, która jest bezpłatna i dostępna dla każdego zainteresowanego. Corocznie ponad 8 tys. osób bierze udział w zajęciach edukacyjnych.

Zakupione tablice (3 szt.) zostały posadowione na ścieżce edukacyjnej, znajdującej
się w Ośrodku Edukacji Leśnej „Zaskroniec” w Koczurach. Tablice o tematyce przyrodniczej pozwolą na lepsze poznanie lasu, ich mieszkańców, a edukatorom dadzą szersze pole wyboru tematyki prowadzonych zajęć.

Przedsięwzięcie pn. Konkursy i warsztaty upowszechniające wiedzę ekologiczną na terenie miasta Poznania i Nadleśnictwa Kościan

Przedsięwzięcie pn. „Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim”

Termin realizacji: 30.11.2023 r.

Wartość projektu: 81 051,76 zł

Dofinansowanie: 56 736,23 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: Zapewnienie ciągłości trwania procesów przyrodniczych, zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt jako przedmiotów ochrony w 5 rezerwatach przyrody i 4 obszarach Natura 2000, znajdujących się na gruntach w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Nadleśnictwo Czerniejewo

Usuwanie podrostu i odrośli gatunków obcych geograficznie i ekologicznie na obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna

Nadleśnictwo Grodzisk

Usuwanie nalotu drzew oraz krzewów na obszarze Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska

Nadleśnictwo Jarocin

 • Pielęgnacja odnowienia oraz konserwacja grodzenia w siedlisku przyrodniczym 91F0 w rezerwacie przyrody „Czeszewski Las”;
 • Jednokrotne koszenie łąk, będących siedliskiem przyrodniczym 6440. Zbiór pokosu i jego usunięcie poza teren rezerwatu przyrody „Czeszewski Las”;
 • Płaty siedliska przyrodniczego 9190: Usuwanie czeremchy amerykańskiej oraz robinii akacjowej na obszarze Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty;
 • Ekstensywne użytkowanie kośne łąk stanowiących siedlisko przyrodnicze 6440 na obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie;
 • Ekstensywne użytkowanie kośne łąk stanowiących siedlisko przyrodnicze 6510 na obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie

Nadleśnictwo Karczma Borowa

Koszenia ekstensywne w rezerwacie przyrody Czarne Doły, zgodnie z zapisami zadań ochronnych

Nadleśnictwo Konstantynowo

Wykonanie i montaż szlabanu w rezerwacie przyrody „Krajkowo” w celu przeciwdziałaniu presji turystycznej – niszczenia roślinności, zaśmiecania, palenia ognisk, ruchu pojazdów

Nadleśnictwo Krotoszyn

Usuwanie gatunków obcych - Usuwanie osobników robinii akacjowej z wyjątkiem drzew martwych lub dziuplastych poprzez wycięcie i/lub za pomocą herbicydów w rezerwacie przyrody „Dąbrowa Smoszew”,
Bieżąca konserwacja szlaku pieszo-rowerowego (koszenie) w rezerwacie przyrody „Baszków”.

Nadleśnictwo Łopuchówko

 • Usuwanie suchych, zamierających, złamanych i pochylonych drzew stanowiących zagrożenie dla przemieszczających się ludzi wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wycięte drzewa pozostaną na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu w rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”;
 • Zakup i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych mających stanowić zabezpieczenie przed nielegalnym penetrowaniem rezerwatu przez ludzi w rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”.
 •  
2022 rok

Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju terenowej
infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Jarocin, Krotoszyn, Piaski”

Termin realizacji: 08.07.2022- 23.09.2022 r.

Wartość projektu: 33 100,64 zł

Dofinansowanie: 20 074,55 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, adaptacji zmian do klimatu za pośrednictwem zrównoważonej gospodarki leśnej. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie
racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Jedną z podstawowych pozaprodukcyjnych funkcji, które spełnia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prócz działań związanych z ochroną przyrody
jest edukacja leśna wraz z aktywnym udostępnianiem lasu społeczeństwu. Lasy stanowią ważny element rozwoju społeczeństwa, zaspakajając liczne potrzeby, promując wiedzę ekologiczną i zachowania proekologiczne w społeczeństwie. Środkiem do ich osiągnięcia jest edukacja leśna przejawiająca się w różnych formach
aktywności, od prowadzenia zajęć w szkołach po zajęcia w terenie, na ścieżkach
edukacyjnych czy specjalnie przystosowanych do tego celu izbach i ośrodkach edukacji przyrodniczo-leśnej. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znajduje się 9 ośrodków edukacji leśnej, 20 izb edukacyjnych i ponad 60 ścieżek edukacyjnych. Corocznie z zajęć z leśnikami korzysta ok. 100 tys. osób. Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju
terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Jarocin, Krotoszyn, Piaski” wspiera działania terenowych edukatorów poprzez lepsze przygotowanie oferty edukacyjnej każdego z nadleśnictw”.

Nadleśnictwo Jarocin


W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia Nadleśnictwo Jarocin wykonało i zamontowało na trasie leśnej ścieżki (m. Słupca – „Kolorowy most”) osiem tablic edukacyjnych na drewnianych stelażach. Tablice o wymiarach 50x80cm (orientacja pionowa) zostały wykonane z litego PCV o grubości 5mm oraz zadrukowane w odpornej na warunki pogodowe technologii UV. Płyty PCV zostały zamontowane
następnie obustronnie na ramach drewnianych stelaży posiadających ochronny daszek. Słupy osadzono dodatkowo na stalowych kotwach, które zostały dla bezpieczeństwa wbetonowane w grunt.
Stelaż nr 1
- „Pies w lesie” – zasady bezpiecznego przebywania z psem w lesie
- „Śmieci w lesie” – zbiór informacji o nakazach i zakazach dotyczących wywożenia
odpadów do lasu. Dodatkowa informacja o rozkładzie poszczególnych produktów
pochodzących z naszych gospodarstw domowych, kosztach porządkowania lasów
oraz wykresem przedstawiającym na przestrzeni 10 lat ilość zinwentaryzowanych
w lasach nielegalnych wysypisk śmieci. Apel o nie śmiecenie.
Stelaż nr 2
- „Jak odnaleźć się w lesie?” – przydatne informacje do nawigacji i odnajdywaniu dróg
i ścieżek w lesie.
- „Czyj to liść” – tablica z ilustracjami pospolitych gatunków drzew leśnych jakie
możemy spotkać podczas wędrówek i spacerów wraz z ich krótkim opisem.
– 3 –
Stelaż nr 3
- „Zabawy i gry w lesie” – zestaw zadań dla najmłodszych. Znajdziemy tutaj zadania
z wiedzy praktycznej, te dotyczące obserwacji lasu oraz ćwiczenia fizyczne pod
okapem drzew.
- „Płazie sekrety” – ze względu na przepływającą w zasięgu wzroku rz. Lutynię oraz
łąki ulegające okresowym podtopieniom, prezentujemy tablicę edukacyjną
przedstawiającą pospolite płazy występujące dziko w naszym środowisku/otoczeniu.
Stelaż nr 4
- „Co grzebie w glebie?” – podział gleb na rodzaje zależne od struktury warstwowej,
zasobności w związki organiczne. Charakterystyka przyrodnicza fauny
i flory występującej na danej glebie.
- „Rogi vs Poroże” – rozwiewamy wątpliwości i tłumaczymy czym różnią się rogi od
poroży i u jakiej zwierzyny w lesie je zaobserwujemy.

Nadleśnictwo Krotoszyn


W ramach przedsięwzięcia Nadleśnictwo Krotoszyn zleciło wykonanie czterech tablic tematycznych Ekologicznej Ścieżki Przyrodniczej. Ścieżka ta przebiega przez teren Leśnictwa Rochy i jest licznie odwiedzana w sezonie letnim (ok. 300 osób tygodniowo) oraz w weekendy przez cały rok. Również w ramach zajęć edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez pracowników nadleśnictwa. Tematyka tablic obejmuje zagadnienia przyrodnicze (Morena – charakterystyczna dla tego obszaru rzeźba terenu, Długosz Królewski – przy Rezerwacie Baszków, utworzonym w związku z ochroną tego gatunku) i historyczne (Krzyż Napoleoński – postawiony w miejscu dawnego lazaretu wojskowego z czasów napoleońskich) związane z terenem leśnym przez który przebiega ścieżka. Jedna z tablic znajduje się na początku ścieżki, a jej treść obejmuje ogólne informacje o ścieżce wraz z mapą wszystkich jej przystanków.

Nadleśnictwo Piaski


W ramach przedsięwzięcia Nadleśnictwo Piaski zrealizowało zakup i posadowienie w terenie 2 ławostołów, 5 ławek z oparciem i 7 koszy zostały zamontowane na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Dębno, w oddz.: 146 – 147,
w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Dębno”. Zamontowana infrastruktura turystyczna wzbogaciła istniejącą ścieżkę. Ławostoły będą mogły być wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych, jako miejsce do wypełniania kart pracy przygotowanych przez edukatora. Dla osób odwiedzających ścieżkę, infrastruktura zapewni miejsce do wypoczynku.

 

Przedsięwzięcie pn.” Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość o roli lasów w postępujących zmianach klimatu na terenie Poznania i okolic”.

Termin realizacji: 17.02.2022r.- 25.11.2022r.

Wartość projektu: 101 664,07 zł

Dofinansowanie: 59 238,64 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości
społeczeństwa o roli lasów w adaptacji do zmian klimatu. Kształtowanie postaw
środowiskowych.
W ramach wniosku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zrealizowano
następujące zadania:

Pozycja II. 1 opracowanie kalendarza edukacyjnego (1kpl.)


W ramach wniosku zlecono opracowanie kalendarza, na które składało się wykonanie 12
grafik ptaków drapieżnych, korekta językowa przygotowanych przez leśnika ornitologa
opisów oraz skład i opracowanie graficzne. Grafiki wykonała w ramach umowy o dzieło Anita
Rusiecka.

Pozycja II. 2 wydruk kalendarza edukacyjnego (1000szt. )


Ścienny kalendarz edukacyjny jest corocznie wydawany przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Poznaniu i ściśle nawiązuje do osobliwości przyrodniczych Wielkopolski.
W tym roku kalendarz pn. „Skrzydlaci łowcy Wielkopolski” obejmuje ptaki drapieżne
pospolicie występujące w naszym otoczeniu.
Opisy zostały przygotowane przez leśnika ornitologa w taki sposób, aby przybliżyć odbiorcy
sylwetkę tych pięknych ptaków, ale i konieczność ich czynnej ochrony.
W tym roku kalendarz po raz pierwszy posiada oprawę z listwy drewnianej. W kalendarium
zaznaczono poza świętami kalendarzowymi również wiele świąt ekologicznych, które mają
przypominać każdemu człowiekowi o konieczności ochrony przyrody.

Pozycja II. 3 Opracowanie i wydruk mapy edukacyjno-turystycznej


Nadleśnictwa Grodzisk (1500 szt.)
Mapy są wręczane uczestnikom zajęć edukacyjnych wszystkich grup wiekowych,
w tym przedszkolne, szkolne, harcerskie itp., jak i wykorzystywane indywidualnie
np. w ramach integracji pracowniczej firm wykonujących na terenie nadleśnictwa
zadania proekologiczne jak zbieranie śmieci, sadzenie lasu czy zbiór żołędzi. Mapy
są także dodatkiem do nagród wręczanych uczestnikom zawodów sportowych
odbywających się na terenie lasów Nadleśnictwa Grodzisk. Część map przekazano
do urzędów gmin i powiatów na terenie nadleśnictwa oraz współpracujących, z nim
stowarzyszeń jak: kluby biegacza, koła gospodyń wiejskich, OSP itp.
Mapa jest bardzo dobrym nośnikiem informacji nie tylko kartograficznej,
ale również krajoznawczej, przyrodniczej, historycznej i ekologicznej poprzez
zamieszczone w części opisowej teksty na temat: samego nadleśnictwa i jego
działań w sferach; gospodarki, ochrony środowiska, edukacji itp., gmin znajdujących
się na terenie nadleśnictwa, atrakcji turystycznych, zabytków, tras biegowych, nordicwalking
i rowerowych. Ważne miejsce zajmują informacje teleadresowe
oraz infografiki na temat bezpiecznego i właściwego zachowania się w lesie.

Pozycja II. 4 Zakup pomocy dydaktycznych (łącznie 259 szt.)


W ramach wniosku na potrzeby zajęć edukacyjnych z grupami dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym zakupiono skrzyneczkę z makietami nasion różnych
gatunków drzew liściastych i iglastych (1 szt. ). Makiety nasion zostały wykonane z trwałego
materiału i w rozmiarze umożliwiającym ich obserwację nawet ze znacznej odległości.
Zakupiona makieta pomoże w realizacji tematu związanego z rozpoznawaniem drzew
leśnych. Leśnicy zarządzają lasami w duchu zrównoważonej gospodarki leśnej. Oznacza to, że produkując drewno, działają z poszanowaniem praw natury a także zaspokajają potrzeby społeczne. Temat zrównoważonego rozwoju jest poruszany również podczas zajęć edukacyjnych odbywających się na terenie Poznania i okolic. Aby ułatwić tłumaczenie zależności wyborów konsumenckich i ich wpływu na środowisko, zakupiono drewnianą makietę świata pn. „Kontynenty” (1 szt.). Jest to gra edukacyjna o lasach na świecie i zrównoważonym rozwoju. Nadleśnictwo Karczma Borowa dysponuje obiektami, służącymi do prowadzenia działalności edukacyjnych przez cały rok. Są to m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Wokół Polanych Trzech Dębów”, Punkt turystycznoedukacyjny „Uroczysko Nadolnik” oraz „Kącik edukacyjny” przy siedzibie Nadleśnictwa Karczma Borowa. Wszelkiego rodzaju placówki oświaty, stowarzyszenia, a także indywidualni turyści chętnie korzystają z oferty edukacyjnej nadleśnictwa, która jest bezpłatna i dostępna dla każdego. Corocznie ponad 2 tys. osób bierze udział w zajęciach edukacyjnych.
Interaktywne tablice (4 szt.) przenośne wraz ze sztalugami o tematyce: „Poznajemy zwierzęta”, „Jakie to drzewo?”, „Jaki to ptak?”, „Gady i płazy” zostały umieszczone w Centrum Edukacji Ekologicznej przy biurowcu nadleśnictwa. Jest to najczęściej i najliczniej odwiedzany obiekt edukacyjny w nadleśnictwie. Chętnie goszczą tu grupy zarówno
najmłodsze, jak i te starsze. Zestawy pluszowych zwierząt, a szczególnie ptaków firmy Wild Republic dadzą wiele radości i zabawy zarówno dla młodszych i starszych. Są to ptaki o wys. 13-16 cm, z nagranymi głosami, potwierdzonymi certyfikatem Cornell Lab of Ornithology (USA) i CEntre Bioacoustique, Alpin. Pluszaki są także zaakceptowane przez RSPB (Royal Society for the Protection of Birds). Znakomite dla młodych obserwatorów ptaków i nie tylko. Pomoce dydaktyczne rekomendowane są przez dra Andrzeja Kruszewicza, dyrektora
warszawskiego zoo, który jest autorem i tłumaczem wielu publikacji z zakresu ornitologii.
W ramach wniosku zakupiono 2 zestawy (2 szt.) pluszaków- ptaki i zwierzęta leśne.
Zestaw kształtów liści ze sklejki wraz z kartami w ilości 230 szt. może być wykorzystywany zarówno do nauki rozpoznawania gatunków, jak i rysowania kształtów i kolorowania liści przez najmłodsze dzieci. Dzięki niewielkim kształtom i możliwości przenoszenia zestawów, zakupiony sprzęt i materiały będą mogły być wykorzystywane nie tylko w Centrum Edukacji Ekologicznej przynadleśnictwie, ale również w różnych placówkach oświaty, w których prowadzona jest edukacja leśna, a także podczas festynów i eventów. Materiały uatrakcyjnią nasze centrum i pozwolą edukatorom na szersze i ciekawsze pole wyboru tematyki prowadzonych zajęć. Nadleśnictwo Sieraków zleciło wykonanie puzzli ze sklejki pn. od nasiona do deski”
(10szt.) Puzzle są formatu 130x90 cm z nadrukami przedstawiającymi proces tworzenia
produktów z drewna ,,od nasiona do deski”, mają na celu zapoznanie się z jedną z funkcji
lasu czyli funkcją gospodarczą lasu. Wydruki infografik na sklejce 100x75 cm, mają na celu
ułatwić postrzeganie poszczególnych leśnych problemów oraz pogłębienie wiedzy z zakresu
tematyki leśnej (10szt.)
Twister recyklingowy ma na celu uświadomić osoby biorące udział w grze jak ważne jest
świadome używanie przedmiotów w duchu „Zero Waste” oraz recykling.(1 szt. )

 

2021 rok

1. „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Czerniejewo, Grodzisk, Karczma Borowa, Koło, Kościan, Piaski, Włoszakowice”

Termin realizacji: 16.09.2021 r. – 30.11.2021 r.

Wartość projektu: 79524,26 zł

Dofinansowanie: 60021,09 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Ponadto zwiększenie wiedzy społeczeństwa o roli lasów w kształtowaniu klimatu i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.

Jedną z podstawowych pozaprodukcyjnych funkcji, które spełnia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prócz działań związanych z ochroną przyrody jest edukacja leśna wraz z aktywnym udostępnianiem lasu społeczeństwu. Lasy stanowią ważny element rozwoju społeczeństwa, zaspakajając liczne potrzeby, promując wiedzę ekologiczną i zachowania proekologiczne w społeczeństwie. Środkiem do ich osiągnięcia jest edukacja leśna przejawiająca się w różnych formach aktywności, od prowadzenia zajęć w szkołach po zajęcia w terenie, na ścieżkach edukacyjnych czy specjalnie przystosowanych do tego celu izbach i ośrodkach edukacji przyrodniczo-leśnej.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znajduje się 8 ośrodków edukacji leśnej, 21 izb edukacyjnych i ponad 60 ścieżek edukacyjnych. Corocznie z zajęć z leśnikami korzysta ok. 150 tys. osób

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano elementy infrastruktury edukacyjnej i turystycznej na terenie nadleśnictw Czerniejewo, Karczma Borowa, Koło, Kościan, Piaski oraz Włoszakowice. W sumie w ramach systemu oznaczenia, informacji i edukacji zakupiono 43 tablice oraz 9 elementów wyposażenia ścieżek edukacyjnych takich jak ławki i kosze na śmieci. Zmodernizowana infrastruktura pozwoli na uatrakcyjnienie i zwiększenie liczby odwiedzających je osób, dostosowanie ich do potrzeb odbiorców w różnym wieku, poprawienie efektywności rozpoznawania rożnych gatunków zwierząt, a także podniesienie poziomu ich wiedzy. Ułatwi ona również korzystanie z niej osobom, które z uwagi na panującą pandemię nie zawsze mogą korzystać ze zorganizowanych form edukacji przyrodniczo-leśnej. 

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Nadleśnictwo Czerniejewo

W ramach przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo ustawiono 2 tablice edukacyjne „Remiza dla zwierząt” i „Hotel dla owadów”. Wybrana lokalizacja sąsiaduje z nowo utworzoną remizą dla zwierząt, która powstała na terenie znacznie uszkodzonym w trakcie huraganu tysiąclecia w 2017 r. Na tablicach umieszczono informacje dotyczące celu zakładania remizy oraz dlaczego warto zakładać hotele dla owadów. W kolejnych latach planowane jest organizowanie zajęć edukacyjnych związanych z tematyką tablic i pobliskiej remizy.

Nadleśnictwo Grodzisk

W ramach przedsięwzięcia dokonano modernizacji ścieżki edukacyjnej „Mniszek”. Na jej potrzeby dokonano demontażu starych tablic edukacyjnych, zmieniono przebieg i charakter ścieżki poprzez zamontowanie 2 tablic kierunkowych oraz 10 tablic edukacyjnych z aktualnymi treściami na temat bioróżnorodności fauny leśnej (poszczególne gatunki zwierząt leśnych, rozpoznawanie ich tropów i sylwetek). Nowe tablice będą mogły być wykorzystywane w scenariuszach gier i zabaw o charakterze edukacyjno-leśnym na zasadzie „znajdź i dowiedz się więcej”. Ścieżka adresowana jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III i starszych grup przedszkolnych. Ma ona również służyć szkołom powiatu nowotomyskiego i okolic do przeprowadzania samodzielnych zajęć edukacyjnych w terenie leśnym.

Nadleśnictwo Karczma Borowa:

W Nadleśnictwie Karczma Borowa w ramach przedsięwzięcia zmodernizowano punkt turystyczno-edukacyjny „Uroczysko Nadolnik” zlokalizowany na terenie leśnictwa Nadolnik. Przestarzałe i zniszczone elementy infrastruktury edukacyjnej zastąpiły 4 nowe tablice. Tablice zawierają piktogramy z krótkim opisem działań mających na celu dbanie o nasze lasy, informacje na temat lasów świata i Polski, sposobu ich gospodarowania, zagrożeń i ekologii, jak również ciekawostki dotyczące zwierząt i roślin chronionych. Informacje zawarte na tablicach, ruchome elementy oraz możliwość porównania rozpiętości skrzydeł ptaków do szerokości własnych rąk, będą stanowiły połączenie edukacji i zabawy zarówno dla młodszych, jak i starszych odwiedzających „Uroczysko Nadolnik”. Tym samym wiedza przyrodniczo-leśna zostanie łatwiej przyswojona. Również lokalni edukatorzy będą mieli szersze pole wyboru tematyki prowadzonych  w terenie zajęć. W przyszłości ilość tablic i tematów zostanie poszerzona.

Nadleśnictwo Koło

Rocznie ścieżkę edukacyjną „Grabina” odwiedza blisko 1000 osób (dane na 2020 r.) korzystających z zajęć edukacyjnych Nadleśnictwa Koło. Trudno oszacować ilość osób odwiedzających ścieżkę poza zajęciami, jest ona bowiem ogólnodostępna. Przeprowadzona w ramach projektu modernizacja ścieżki i nowe elementy zwiększą jej atrakcyjność, a przede wszystkim walory edukacyjne. Dzięki dofinansowaniu zakupiono łącznie 10 nowych elementów infrastruktury ścieżki. Ścieżkę rozpoczynają 2 tablice informacyjne, dotyczące jej przebiegu oraz regulaminu korzystania. Dalej ustawiono 5 tablic tematycznych, informujących o lasach i o pracy leśników: „Cykl życia lasu gospodarczego”, „Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Koło”, „Ochrona lasu”, Drzewo-drewno”, „Praca leśnika”. Ponadto na ścieżce znalazły się 3 tablice typu światowid: „Ptaki”, „Ssaki”, „Płazy i gady”. Postawiono również 2 ławostoły w celu wyposażenia ścieżki w miejsca odpoczynku i prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Nadleśnictwo Kościan 

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Leśnictwie Olejnica oraz Szkółka Leśna w Racocie to główne lokalizacje, gdzie prowadzone są zajęcia edukacyjne Nadleśnictwa Kościan. Corocznie odwiedzają te obiekty zarówno grupy zorganizowane oraz w przypadku ścieżki również turyści. Zakupione ławki poprawiły komfort i jakość korzystania ze ścieżki (dodatkowy przystanek/miejsce na odpoczynek), a kosze do segregacji odpadów oprócz funkcji użytkowej, odgrywają rolę edukacyjną. Nowe tablice zamontowanena terenie Szkółki leśnej poruszają aktualne i ważne tematy. Traktują o adaptacji lasów do zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności i ochrony powietrza. Treść tablic dostosowana jest do wszystkich grup wiekowych uczestniczących w zajęciach edukacyjnych. Zakupiona infrastruktura terenowa oraz tablice edukacyjne przyczynią się do wzbogacenia oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Kościan, zwiększając atrakcyjność terenów leśnych oraz poruszając istotne kwestie związane z ekologiczną świadomością społeczeństwa.

Nadleśnictwo Piaski 

W ramach przedsięwzięcia przebudowano i zmodernizowano ścieżkę-przyrodniczo leśną na terenie leśnictwa Dębno. Celem przebudowy było jej odnowienie, a także zmiana tematyki, pozwalająca dostosować ją do szerszego grona odbiorców. Okoliczne tereny umożliwiają prezentacje różnych faz rozwojowych lasu. Dodatkowym walorem jest również niedalekie sąsiedztwo rezerwatu przyrody „Dębno” oraz innych form ochrony przyrody. Lokalizacja sprzyja korzystaniu ze ścieżki ze względu na łatwy dojazd z Rawicza, trasy S5 (Poznań-Wrocław) a także bliskie sąsiedztwo drogi serwisowej, która jest często wykorzystywana do różnego rodzaju form aktywnego wypoczynku. Na ścieżce postawiono 5 nowych tablic edukacyjnych o tematyce leśnej, jak również 2 gry edukacyjne w formie labiryntu natury: „Drzewa lesie”, „Jaki to ptak?”.

Nadleśnictwo Włoszakowice

W ramach dofinansowania na rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej, Nadleśnictwo Włoszakowice zakupiło 4 aktywizujące tablice edukacyjne. Zostały one ustawione w Ośrodku Edukacji Leśnej "Zaskroniec" w Koczurach. Rocznie w zorganizowanych grupach odwiedza to miejsce kilka tysięcy osób. Są to najczęściej przedszkola, szkoły, UTW, które korzystają z zajęć w ramach edukacji leśnej. Nowe elementy infrastruktury uatrakcyjnią ścieżkę wokół leśniczówki w Koczurach i będą umożliwiać edukację poprzez zabawę zarówno dla dzieci oraz młodzieży jak i dorosłych. Ich tematyka związana jest z przyrodą, jak możemy ją chronić i jak rozpoznawać rodzime gatunki zwierząt oraz roślin.

2.  „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość o roli lasów w postępujących zmianach klimatu na terenie miasta Poznania i okolic”

Termin realizacji: 23.08. – 30.11.2021 r.

Koszt projektu: 100 344,72 zł

Kwota dotacji: 68 247,48 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie
i zwiększenie liczby prowadzonych zajęć, dostosowanie ich do potrzeb odbiorców
w różnym wieku, poprawienie efektywności rozpoznawania różnych gatunków zwierząt w tym przedstawicieli owadów, ptaków oraz ssaków, a także podniesienie poziomu wiedzy u odbiorców działań edukacyjnych. Każdego roku na terenie miasta Poznania
i okolic w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych bierze udział 32 400 osób
w różnym wieku. (sprawozdanie z edukacji leśnej 2019 r.). Przeważającą część odbiorców stanowią dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

W ramach wniosku zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zrealizowano następujące zadania:

II.1 Opracowanie kalendarza edukacyjnego

W ramach wniosku zlecono opracowanie kalendarza, na które składało się wykonanie 12 ilustracji gatunków grzybów oraz projekt graficzny.

II.2 Wydruk kalendarza edukacyjnego

Ścienny kalendarz edukacyjny jest corocznie wydawany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i ściśle nawiązuje do osobliwości przyrodniczych Wielkopolski. W tym roku kalendarz obejmuje mniej znane jadalne gatunki grzybów występujące w naszym otoczeniu. W opisach znalazły się również propozycje przyrządzenia grzybów. W kalendarium zaznaczono poza świętami kalendarzowymi również wiele świąt ekologicznych, które mają przypominać każdemu użytkownikowi
o konieczności ochrony przyrody.

II.3 Wydanie animacji o drewnie

Drewno jest ekologicznym surowcem o 30 000 zastosowań, w Polsce pozyskujemy
je zgodnie z międzynarodowymi certyfikatami. Aby zwrócić uwagę na te fakty oraz inne aspekty związane z pracą leśników zlecono opracowanie i wydanie animacji. Trwa ona niecałe 3 minuty, w których trakcie wymienione są niektóre z zastosowań drewna, jak również różnorodność funkcji, które pełnią drzewa i lasy. Przystępna forma animacji
pozwala w prosty i obrazowy sposób przekazać najważniejsze informacje związane
z produkcją i wykorzystaniem drewna. 

II.4 Zakup pomocy dydaktycznych

Na cele prowadzonej w RDLP w Poznaniu edukacji leśnej zakupiono materiały dydaktyczne oraz gadżety edukacyjne. Pozwoliły one uatrakcyjnić zajęcia przygotowane do uczestników zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń, w których udział bierze RDLP w Poznaniu. Część została zakupiona w celu podniesienia wiedzy edukatorów.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono w sumie 1900 szt. różnych zeszytówi kolorowanek edukacyjnych o tematyce przyrodniczej. Stanowią one pomoc przy prowadzeniu zajęć oraz są nagrodą w trakcie konkursów organizowanych w ramach wydarzeń, w których RDLP w Poznaniu bierze udział. Pozwalają zapoznać się z bogactwem polskiej fauny i flory. Uczą jak rozróżniać poszczególne gatunki i co je cechuje. Wśród zakupionych publikacji znalazł się również podręczny przewodnik pomocny w rozpoznawaniu różnych gatunków grzybów. Grzybobranie to niezwykle popularne zajęcie, ale powinno się w jego trakcie przestrzegać pewnych zasad. Pozwalają one zbieraczom zachować bezpieczeństwo, jak również zapobiegać niepotrzebnym szkodom w lesie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 5 książek autorstwa Katarzyny Simonienko „Lasoterapia”. Jej tematem jest pozytywny efekt, jaki las wywiera na naszą psychikę. Jest to cenny nabytek dla pracowników zajmujących się edukacją leśną, którzy po przeczytaniu jej mogą z większym profesjonalizmem opowiadać o terapii lasem, kąpielach leśnych i korzystaniu z lasu. Podobnie w przypadku książki wydawnictwa Multico „Obserwowanie ptaków. Poradnik techniczny”, dzięki której można się dowiedzieć o wielu praktycznych aspektach obserwowania i fotografowania ptaków, co również jest niezwykle popularnym tematem poruszanym przez uczestników spotkań z naszymi edukatorami.  

Pragnąc zaangażować uczestników zajęć i wydarzeń w pomoc wielkopolskim ptakom, zakupiono po 40 szt. budek lęgowych i karmników do samodzielnego montażu. Nasi goście mogą skręcać je zgodnie z dołączoną instrukcją, a następnie zabierać ze sobą i umieścić w ogrodzie. Jest to niezwykle istotny element edukacji, pozwalający przybliżyć kwestie dokarmiania ptaków i tworzenia dla nich bardziej sprzyjających warunków do gniazdowania.

Zakupione w ramach przedsięwzięcia zestawy survivalowe to metalowe blaszki wielkości karty płatniczej wyposażone w różne zakończenia i otwory. To gadżet związany z rosnącą popularnością leśnego bushcraftu i surwiwalu. Pełni on podobną funkcję co scyzoryk, dzięki niewielkim rozmiarom można go mieć zawsze pod ręką. Jako ciekawy gadżet pozwoli on zachęcić obdarzonych nim uczestników zajęć i wydarzeń do spędzania czasu w lesie i lepszego zapoznania się z nim.

Pragnąc pokazać, na jak wiele niezwykłych sposób można korzystać z drewna, w ramach przedsięwzięcia zakupiono 15 zestawów gier drewnianych, 30 kompletów gry memory leśne, jak również leśne tarcze i drewniane kolorowanki. Wszystkie te elementy mają na celu edukację poprzez zabawę. Leśne tarcze to łamigłówki, które należy odpowiednio ułożyć, aby dopasować do siebie na przykład zwierzęta leśne i ich tropy. Kolorowanki to nadrukowane na drewnie obrazki związane z lasami, które najmłodsi mogą kolorować i w ten sposób poznawać ich mieszkańców.

Zakupiona tablica łamigłówka „Ptaki śpiewające” to połączenie nauki i zabawy, czyli najlepsza forma edukacji. Pozwala ona poznać wygląd i nazwy różnych gatunków polskich ptaków śpiewających, jednocześnie angażując ruchowo dzięki przesuwalnym elementom.

 

2020 rok 

1. „Noc CIEMna” organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu w izbach edukacyjnych Nadleśnictw: Łopuchówko, Antonin i Kalisz”

Termin realizacji: 08.07.2020 r. – 25.09.2020 r.

Wartość projektu: 39 342,17 zł

Dofinansowanie: 19 514,41  zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: uatrakcyjnienie i zwiększenie liczby prowadzonych zajęć, dostosowanie ich do potrzeb odbiorców w różnym wieku, poprawienie efektywności rozpoznawania rożnych gatunków zwierząt w tym przedstawicieli owadów a także podniesienie poziomu wiedzy u odbiorców działań edukacyjnych.

W ramach szkolenia noc CIEMna zorganizowano trzy spotkania:

- 24-25.07.2020 r. Dziewicza Góra (Nadleśnictwo Łopuchówko);

- 30- 31.07.2020 r. Ośrodek Edukacji Leśnej Ogrodówka (Nadleśnictwo Antonin);

- 7-8.08.2020 r. Leśne Centrum Edukacyjne Las Winiarski (Nadleśnictwo Kalisz).

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakupiono min. lampę lepi led do obserwacji motyli nocnych, pudełka do obserwacji owadów, lupy, książki i atlasy. Uczestnicy szkoleń brali udział w warsztatach plastycznych, na które zakupiono niezbędne materiały. Podczas warsztatów dzieki zakupiony okluarom 3D, uczestnicy mogli sprawdzić jak widzą owady. Każdy uczestnik otrzymał pakiet szkoleniowy, na który składała się książka o owadach, notes, ołówek oraz pamiątkowy kubek.Dofinansowanie obejmowało również wynagrodzenie prelegentów, którzy prowadzili część teoretyczną a także warsztaty przy ekranie. Na potrzeby wydarzenia opracowano logotyp, który używany był przy promocji wydarzenia. 

2. „Rozwój edukacji ekologicznej poprzez podnoszenie świadomości na terenie Miasta Poznania i Nadleśnictw Łopuchówko, Krotoszyn, Syców i Taczanów”

Termin realizacji: 03.08.2020- 20.11.2020 r.

Wartość projektu: 82 863,15 zł

Dofinansowanie: 41 323,67 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie i zwiększenie liczby prowadzonych zajęć, dostosowanie ich do potrzeb odbiorców w różnym wieku, poprawienie efektywności rozpoznawania rożnych gatunków zwierząt w tym przedstawicieli owadów, ptaków, ssaków a także podniesienie poziomu wiedzy u odbiorców działań edukacyjnych. Każdego roku na terenie miasta Poznania i Nadleśnictw Łopuchówko, Krotoszyn, Syców

i Taczanów w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych bierze udział 32 400 osób w różnym wieku. (sprawozdanie z edukacji leśnej 2019r.). Przeważającą część odbiorców stanowią dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

W ramach wniosku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zrealizowano następujące zadania:

Pozycja II. 1 zakup pomocy edukacyjnych pokazy dydaktyczne. 

Nadleśnictwo Krotoszyn 

Nadleśnictwo Krotoszyn zakupiło przestrzenną, drewnianą makietę do rozpoznawania rodzimych gatunków drzew. Tablica o nazwie lekcja dendrologii, pokazuje różnorodność gatunków drzew przez pryzmat cech morfologicznych, takich jak kora, liść, owoc. Na wyposażeniu Nadleśnictwa w ramach zakupów znalazła się również skrzynia z tropami. Zestaw składa się z 10 tropów ręcznie rzeźbionych w litym drewnie, malowanych i impregnowanych. Tropy są, zapakowane w drewnianą skrzynię. Dodatkowo do w skrzyni znajduje się pakiet edukacyjny- jednostronnie zadrukowane tablice na nośniku PCV definiujące poszczególne gatunki ssaków. Dzięki zestawowi możliwe jest przybliżenie odwiedzającym tropów: jelenia, dzika, łosia, sarny, daniela, zająca, bobra, borsuka, lisa i wilka.

Nadleśnictwo Łopuchówko 

Nadleśnictwo Łopuchówko prowadząc wiele akcji edukacyjnych o ptakach zakupiło 20 małych  lornetek oraz 20 dużych lornetek do obserwacji ptaków podczas akcji zimowego ptakoliczenia a także wiosennych obserwacji w ramach akcji springe alive. Nadleśnictwo poza uczestnictwem w topowych akcjach przez cały rok prowadzi zajęcia edukacyjne uświadamiające społeczeństwo o potrzebie ochrony ptaków. Znalezione podczas spacerów po lesie pióra, uczestnicy będą mogli dokładnie obejrzeć z pomocą lup (40 szt. ) Poznawanie ptaków umożliwią zakupione książki tematyczne o ptakach. Łącznie zakupiono 30 książek, które zasilą biblioteczkę ośrodków. Dla najmłodszych zakupiono puzzle i gry przyrodnicze (14szt.) dzięki którym będzie możliwe poznanie przedstawicieli awifauny. Poznawanie ptaków mają ułatwić również pluszowe maskotki z dźwiękiem (10 szt.), takich gatunków jak zięba, bogatka, puszczyk, dzięcioł, drozd.  Chusty Klanzy (2 szt.) mają pomóc w części warsztatowej zajęć. Dzięki nim i odrobinie ruchu w łatwy i przystępny sposób można przedstawić wybrane zagadnienia z ekologii ptaków.

Linijki (200 szt.), wykonane z najbardziej ekologicznego materiału jakim jest drewno, pokazują jedno z 30 tys. zastosowań drewna, a przedstawione na nich sylwetki zwierząt zapoznają odbiorców z przedstawicielami rodzimej fauny.

Nadleśnictwo Syców 

W ramach wniosku, nadleśnictwo zaplanowało doposażenie stoiska edukacyjno- promocyjnego Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Zakupiono 3 postery typu roll-up promujących lasy a także 10 tablic magnetycznych z drewnianą sztalugą. Tematyka rzeczowych produktów związana jest z segregacją odpadów, ptakami leśnymi i wodnymi, drzewami, zwierzętami ich tropamia, grzybami, owocami leśnymi, budową warstwową lasu
a także płazami i gadami polskiej fauny. Zakupione materiały wykorzystano już w bieżącym roku podczas akcji pn. „Dereniobranie”, dożynek w Bralinie a także na stoisku Lasów Państwowych podczas ogólnopolskiej akcji #sadziMy zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Nadleśnictwo Taczanów

Do uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych, odbywających się zarówno w terenie jak i w pomieszczeniach zamkniętych zostały zakupione gry edukacyjne: dendrofon wewnętrzny (1 szt.), dający możliwość usłyszenia różnych gatunków drewna oraz poznania po dźwiękach jak rożni się drewno gatunków twardych od miękkich. Dodatkowo zakupiono drewniane łamigłówki (2 szt.), poświęcone doskonaleniu wiedzy z zakresu segregacji odpadów oraz grę poświęconą ssakom parzystokopytnym. Specjalnie dla młodszych zakupiono łamigłówki umożliwiające rozpoznawanie ptaków i ssaków żyjących w naszych lasach (2 szt.)

Chcąc uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne zakupiono budki lęgowe do samodzielnego montażu (100szt.). Budki będą wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych, podczas których będzie przybliżany temat lęgów ptaków. W ramach wniosku zakupiono również domki dla pszczół murarek i innych owadów błonkoskrzydłych. Domki zostaną ustawione w pobliży łąki kwietnej, która dostarczy owadom niezbędnego pożywienia. Obecność domków ma skłonić osoby odwiedzające ścieżkę do poznawania świata dzikich zapylaczy. Poznawanie świata owadów błonkoskrzydłych umożliwia szerzenie wiedzy na temat konieczności ochrony tych cennych owadów.

Pozycja II. 2 zakup pomocy dydaktycznych- programy edukacyjne. 

Zajęcia warsztatowe to najbardziej atrakcyjna forma zajęć. Z wykorzystaniem zakupionych materiałów plastycznych (20 kpl), min. farb, plasteliny, kleju i nożyczek a także różnorodnych materiałów recyklingowych będzie możliwe utrwalenie zdobytej podczas zajęć wiedzy. Podczas zajęć praktycznych będą wykorzystywane również zeszyty edukacyjne „Poznajemy ptaki naszych lasów” a także kolorowanki „Ptaki. Poznaj i pokoloruj”. Łącznie zakupiono 50 kompletów.

Szalki oraz pęsety będą wykorzystywane podczas zajęć o sowach. Dzięki sprzętowi laboratoryjnemu (20 kpl) oraz lupom będzie można badać wylinki tych drapieżników.

Pozycja II. 3  zakup sprzętu elektronicznego. 

Nadleśnictwo Łopuchówko jest unikatowym miejscem na skali naszej poznańskiej dyrekcji a to za sprawą dwóch dużych ośrodków edukacyjnych. W każdym roku w zorganizowanych zajęciach uczestniczy ok. 8200 osób. Zakup mikroskopów diagnostycznych (2 szt.), oraz mikroskopów stereoskopowych (2 szt.) pozwoli na prowadzenie zajęć w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo Leśnej Dziewicza Góra w zakresie budowy owadów, mikroorganizmów żyjących w wodzie i ściółce leśnej. Mikroskopy diagnostyczne będą wykorzystywane podczas zajęć noc sów czy noc ciem.

W ramach wniosku zakupiono 2 głośniki bezprzewodowe, które pomogą w nocnych nasłuchach sów, które od kilku lat są prowadzone w ramach nocy sów.

Pozycja II. 4  opracowanie kalendarza edukacyjnego. W ramach wniosku zlecono opracowanie kalendarza, na które składało się wykonanie 12 opisów roślin zielarskich wraz z ich przeznaczeniem, korekta językowa oraz opracowanie graficzne. W kalendarzu wykorzystano miedzioryty ze zbiorów RDLP autorstwa Adama Półtoraka.

Pozycja II.5 wydruk kalendarza edukacyjnego

Ścienny kalendarz edukacyjny jest corocznie wydawany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i ściśle nawiązuje do osobliwości przyrodniczych Wielkopolski. W tym roku kalendarz obejmuje rośliny zielne pospolicie występujące w naszym otoczeniu a także ich właściwości lecznicze. W opisach znalazły się również przepisy na praktyczne wykorzystanie roślin. W kalendarium zaznaczono poza świętami kalendarzowymi również wiele świąt ekologicznych, które mają przypominać każdemu człowiekowi o konieczności ochrony przyrody.

3. Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup tablic edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych na terenie Nadleśnictw Grodzisk, Jarocin, Karczma Borowa, Koło, Piaski, Włoszakowice

Termin realizacji: 18.08.2020- 09.11.2020 r.

Wartość projektu: 79 020,95 zł

Dofinansowanie: 37 783,95 zł 

Cel ogólny przedsięwzięcia: upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, funkcjach lasu i zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych.

Jedną z podstawowych pozaprodukcyjnych funkcji, które spełnia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prócz działań związanych z ochroną przyrody jest edukacja leśna wraz z aktywnym udostępnianiem lasu społeczeństwu. Lasy stanowią ważny element rozwoju społeczeństwa, zaspakajając liczne potrzeby, promując wiedzę ekologiczną i zachowania proekologiczne w społeczeństwie. Środkiem do ich osiągnięcia jest edukacja leśna przejawiająca się w różnych formach aktywności, od prowadzenia zajęć w szkołach po zajęcia w terenie, na ścieżkach edukacyjnych czy specjalnie przystosowanych do tego celu izbach
i ośrodkach edukacji przyrodniczo-leśnej.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znajduje się 9 ośrodków edukacji leśnej, 20 izb edukacyjnych i ponad 60 ścieżek edukacyjnych. Corocznie z zajęć z leśnikami korzysta ok. 150 tys. osób

Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup tablic edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych na terenie Nadleśnictw Grodzisk, Jarocin, Karczma Borowa, Koło, Piaski, Włoszakowice

wspiera działania terenowych edukatorów poprzez lepsze przygotowanie oferty  edukacyjnej każdego z nadleśnictw”.

Nadleśnictwo Grodzisk 

W dniach 5-9.11.2020 r. na terenie Nadleśnictwa Grodzisk, na położonej w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Porażyn, ścieżce edukacyjnej posadzono 75 szt. roślin wieloletnich rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych: Dęba szypułkowego, Klona pospolitego, Klona Jawora, Klona polnego, Lipy drobnolistnej, Jarzębu pospolitego, Czereśni ptasiej, Czeremchy pospolitej, Derenia jadalnego, i Śliwy tarniny. Rocznie ścieżkę edukacyjną w OSW Porażyn odwiedza około 2500 osób. Posadzone drzewa i krzewy mają być wspomóc realizcję zajęć z zakresu rozpoznawania rodzimych drzew i krzewów. Jest to dziedzina wiedzy, której dzieci i młodzież nie mogą zdobyć w sposób dostateczny podczas zajęć w szkołach.

Usytuowanie tych roślin przy ścieżce i w jej najbliższym sąsiedztwie stwarza też możliwości dalszego jej rozwoju poprzez rozbudowę tematyczną, np.: przy drzewach i krzewach owocodajnych będzie można usytuować tablice i obiekty związane z zapylaczami. Usytuowanie poszczególnych gatunków pozwoli kreować wiele wariantów przeprowadzania ćwiczeń i wzbogacać je o dodatkowe elementy np. konkursy w rozpoznawaniu drzew o podobnej morfologii jak Klon Jawor, Klon Pospolity i Klon polny. Dodatkowym aspektem jest wzbogacenie różnorodności gatunkowej drzew i krzewów na ternie OSW Porażyn.

Nadleśnictwo Jarocin 

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia Nadleśnictwo Jarocin wykonało
i zamontowało w terenie na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Cielcza cztery tablice informacyjne na drewnianych stelażach. Tablice o wymiarach 50x80cm (orientacja pionowa) wykonane z litego PCV #5mm zostały wykonane w technologii nadruku UV. Tablice zostały osadzone na konstrukcji drewnianych stelaży posiadających daszek. Słupy zostały osadzone na stalowych kotwach wbetonowanych na stałe w grunt.

Tematyka tablic jest następująca:

- „Wycieczka do lasu” – infografika prezentująca poprawne przygotowanie ubioru na spacer lub dłuższą wędrówkę w lesie w różnych porach roku oraz co powinien zawierać plecak podróżnika.

- „Trenuj w lesie” – zestaw ćwiczeń nie tylko dla mężczyzn to graficzne przedstawienie wybranych ośmiu ćwiczeń z wykorzystaniem naturalnej infrastruktury dostępnej w lesie.

-  „Leśny savoir-vivre” – grafika przedstawiająca zasady prawidłowego zachowania się w lesie oraz wskazówki korzystania z dóbr i darów lasu.

- „Trenuj w lesie” – zestaw ćwiczeń nie tylko dla kobiet – prezentuje osiem wybranych ćwiczeń z wykorzystaniem naturalnej infrastruktury leśnej tj. pnie drzew lub kłody.

Nadleśnictwo Karczma Borowa 

Nadleśnictwo Karczma Borowa dysponuje obiektami, służącymi do prowadzenia działalności edukacyjnych przez cały rok. Są to m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, Punkt turystyczno-edukacyjny „Uroczysko Nadolnik” oraz „Kącik edukacyjny”. Społeczeństwo chętnie korzysta z oferty edukacyjnej nadleśnictwa, która jest bezpłatna i dostępna dla każdego zainteresowanego. Corocznie ponad 2 tys. osób bierze udział w zajęciach edukacyjnych. Zakupione tablice zostały posadowione w „Kąciku Edukacyjnym” znajdującym się przy siedzibie Nadleśnictwa. Kącik jest ogólnodostępny
w dniach i w godzinach otwarcia nadleśnictwa. Tablice „Zegar przyrody – 100 lat w życiu lasu” oraz „Ptasie mieszkania – budki lęgowe” poszerzyły zakres tematyczny zamontowanych wcześniej już plansz. Informacje na temat faz rozwojowych drzewostanu, a także określonych gatunków ptaków, które zamieszkują wybrane budki lęgowe z pewnością zaciekawią każdego odwiedzającego to miejsce, a edukatorom dadzą szersze pole wyboru tematyki prowadzonych  zajęć. Ruchome elementy „Zegara” zachęcają do nauki poprzez zabawę. Natomiast pełnowymiarowe budki lęgowe namacalnie przybliżają do ich mieszkańców.

Nadleśnictwo Koło: 

W ramach dofinansowania nadleśnictwo zakupiło 4 tablice edukacyjne  o tematyce: budki lęgowe, drzewo tętniące życiem, różnorodność leśnych organizmów oraz wszystko o drzewie. Tablice zawierają najistotniejsze informacje o rodzimych gatunkach drzew, ptaków, ssaków oraz owadów. Tablice zamontowano na drewnianych stelażach. W ramach zadania zamówiono ponadto 4 tablice typu światowid, które poprzez zabawę pozwalają poznać rodzime gatunki drzew, roślin runa leśnego, ptaków oraz ssaków. 

Nadleśnictwo Piaski 

Nadleśnictwo Piaski w ramach zadania posadowiło 7 tablic na drewnianych stelażach oraz jedną tablicę typu kostki wiedzy. Tablice edukacyjne zawierają niezwykle istotne dla przyrodników tematy. Po przejściu ścieżki uczestnik dowie się jak należy zachowywać się w lesie oraz pozna fazy rozwojowe drzewostanu. Ponadto
w Leśnictwie Zawory, w którym znajdują się tablice poruszono tematykę roli wody
w przyrodzie oraz zasadności zachowania mokradeł. Kolejne tablice skupiają się wokół owadów związanych z drewnem w tym owadów ksylobiontycznych i mrówek. Ostatnie tablice nawiązują do gatunków grzybów jadalnych a także pracy leśnika w kontekście zrównoważonego rozwoju. Gra kostki wiedzy pomaga w poznawaniu rodzimych gatunków drzew.         

Nadleśnictwo Włoszakowice 

Nadleśnictwo Włoszakowice dysponuje obiektami służącymi do prowadzenia działalności edukacyjnych przez cały rok. Są to min. Centrum Edukacji Ekologicznej ścieżki przyrodniczo- edukacyjne, punt edukacyjny „Arboretum” w leśnictwie Krzyżowiec. Corocznie ponad 8 tys. osób uczestniczy w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych. Zakupione tablice zostały posadowione na ścieżce edukacyjnej, znajdujące się w leśnictwie Papiernia. Tablice o tematyce przyrodniczej pozwolą na lepsze poznanie lasu, ich mieszkańców, a edukatorom dadzą szersze pole wyboru tematyki zajęć.

Tablice poruszają tematykę:  zwierząt leśnych, ptaków- budki lęgowe,  Budowy piętrowej lasu, Co daje nam las, orientacji w lesie, funkcji lasu, ochrony lasu. Na ścieżce pojawiły się również tablice z opisem ścieżki oraz jej mapą, które zostały umieszczone przy wieży widokowej, w miejscu postoju pojazdów oraz przy letnisku.

                                          

2019 rok

1. Projekt: „Upowszechnienie wiedzy przyrodniczo-leśnej oraz kształtowanie postaw ekologicznych poprzez wydruk publikacji o tematyce ekologicznej oraz wydanie aplikacji mobilnej na terenie RDLP w Poznaniu”

Termin realizacji: 12.11.2019 r. – 29.11.2019 r.

Wartość projektu: 58 203,60 zł

Dofinansowanie: 34 443,30 zł

 

Cel ogólny przedsięwzięcia: podniesienie wiedzy społeczeństwa o ekosystemach leśnych i roli lasów w życiu społeczeństw. Kształtowanie prawidłowych postaw w relacji człowiek-środowisko. Wyjaśnienie podstaw prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Podniesienie świadomości ekologicznej w rozumieniu lokalnym oraz globalnym. Promocja zrównoważonego rozwoju.

W ramach dotacji wykonano dwa zadania:

 

I. OPRACOWANIE I WDRUK PUBLIKACJI O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ- Frygaj z gzubami w las - w ilości 1000 szt.

Przewodnik turystyczny pt. „Frygaj z Gzubami w Las” ma na celu zachęcić rodziny
z dziećmi do aktywnego wypoczynku w lesie oraz poznawania walorów przyrodniczych Wielkopolski. W przewodniku zawarto cztery propozycje na weekend, które obejmują zbiór atrakcji turystycznych z terenu 25 nadleśnictw. Każdy weekend jest poprzedzony wyrysowaną mapą przez Justynę Kierat uzupełnioną o symbole- atrakcje nadleśnictwa. Każda wycieczka kończy się „kartą pracy”, która jest zbiorem praktycznych zadań. Działanie to ma na celu podsumowanie zdobytych informacji w terenie. Na końcu publikacji znajduje się arkusz czerpanego papieru, w który wplotowano nasiona sosny rychtalskiej. Arkusz papieru ozdobiony jest instrukcją sadzenia kartki, z której w przyszłości wyrośnie drzewo

II. OPRACOWANIE I WDRUK KALENDARZA EDUKACYJNEGO- w ilości 1000 szt.

Ścienny kalendarz edukacyjny jest corocznie wydawany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i ściśle nawiązuje do osobliwości przyrodniczych Wielkopolski. Z okazji przypadającego w 2020 roku jubileuszu 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, treści zawarte w kalendarzu związane są z tematem- praca leśnika. Dzięki zestawieniu fotografii teraźniejszych z archiwalnymi zdjęciami możliwe jest przeanalizowanie jak zmieniało się polskie leśnictwo na przestrzeni 100 lat.

 

2. Nazwa przedsięwzięcia: Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Nadleśnictwa: Antonin, Koło, Kościan, Krotoszyn

Koszt  przedsięwzięcia: 29 842,37 zł

% dotacji z WFOŚ: 55,41%

Cel/cele: Utrzymanie we właściwym stanie przedmiotów ochrony 6 rezerwatów przyrody według zapisów zawartych w aktualnych Planach Ochrony i Planach Zadań Ochronnych.

Opis działań:

1. Rezerwat „Wydymacz” w Nadleśnictwie Antonin. W ramach zadania usunięto mechanicznie i zutylizowano rośliny inwazyjne znajdujące się w rozproszeniu na terenie całego rezerwatu. Zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew potencjalnie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. Usunięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu powszechnemu (drzewa z zawansowanymi oznakami zgnilizny, pochylone w kierunku ścieżki dydaktycznej, stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla odwiedzających rezerwat).

2. Rezerwat „Kawęczyńskie Brzęki” w Nadleśnictwie Koło. W ramach przedsięwzięcia usunięto 4 osobniki dębu czerwonego z pozostawieniem drewna w rezerwacie oraz wycięto z podszyt i warstwę drzew robinii akacjowej przed okresem kwitnienia. Usunięto z obrzeża rezerwatu fragmentów konarów i gałęzi drzew ocieniających sąsiednie uprawy rolne.
3. Rezerwat „Wyspa Konwaliowa” w Nadleśnictwie Kościan. Prace polegały na usuwaniu robinii akacjowej.
4. Rezerwat „Mszar Bogdaniec” w Nadleśnictwie Krotoszyn. Prace polegały na porządkowaniu pasa przy drogach publicznych z materiału łatwopalnego.
5. Rezerwat „Baszków” w Nadleśnictwie Krotoszyn. Prace polegały na wykaszanie szlaku turystycznego dla bezpieczeństwa ludzi.
6. Rezerwat „Dąbrowa Smoszew” w Nadleśnictwie Krotoszyn. Prace polegały na usuwaniu robinii akacjowej.

2018 rok

1. Projekt: „Edukacja leśna dla zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic-konkursy”

Termin realizacji: 15.09.2018 r.- 30.11.2018 r.

Wartość projektu: 77 840,47 zł

Dofinansowanie: 53 900,00 zł

 

Cel ogólny przedsięwzięcia: podniesienie wiedzy społeczeństwa o ekosystemach leśnych, pracy leśnika i roli lasów w życiu społeczeństw. Kształtowanie prawidłowych postaw w relacji człowiek-środowisko. Wyjaśnienie podstaw prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Podniesienie świadomości ekologicznej w rozumieniu lokalnym oraz globalnym. Promocja zrównoważonego rozwoju.

W ramach dotacji zrealizowano sześć zadań:

I. Nagrody rzeczowe - wydawnictwa

Zakupiono publikacje wzbogacające ofertę edukacyjną biura RDLP w Poznaniu: tj. zeszyty edukacyjne, encyklopedie przyrodnicze, leksykony do rozpoznawania fauny i flory lasów, książki o tematyce przyrodniczej dla dzieci, albumy przyrodnicze.

II. Nagrody rzeczowe – gry dydaktyczne

Zakupiono drewniane puzzle edukacyjne Stuka - Puka, rozwijające i kształtujące postawy przyrodnicze, podnoszące świadomość o zjawiskach i procesach przyrodniczych, tj. „Nauka poszła w las” (składane drzewo biocenotyczne); „Co z drzewa spadło” (dopasowanie liści i nasion polskich drzew iglastych i liściastych); „Co za łoś” (dopasowanie struktury gatunkowej i płciowej ssaków leśnych); „Jesteś na tropie” (dopasowanie śladów zwierząt); gry dydaktyczne o tematyce biologicznej (m.in. „Fotosynteza”, „Fauna”).

III.  Nagrody rzeczowe – sprzęt sportowo-turystyczny

Zakupiono sprzęt turystyczny, wzbogacający atrakcyjność kampanii „Zapraszamy do lasu”, mającej na celu wzbudzenie u odbiorcy świadomego przekonania o zdrowotnym oddziaływaniu lasu, zachęcając do uprawiania różnych aktywności na specjalnie do tego celu przygotowanych trasach.

IV. Nagrody rzeczowe - sprzęt entomologiczny młodego obserwatora przyrody

Zakupiono dla placówek oświatowych hodowlarki na owady i gablotki entomologiczne w ramach prac warsztatowych, prowadzonych dla dzieci i młodzieży w projekcie „Noc młodego entomologa”. Zakup hodowlarek umożliwi bezpośrednią obserwację stadiów i procesów zachodzących w różnych porach fenologicznych u owadów.

V. Nagrody rzeczowe - budki dla owadów i ptaków 

Zakupiono budki lęgowe dla ptaków, karmniki dla ptaków i hotele dla owadów. W tym część do samodzielnego składania, jako nagrody dla szkół i przedszkoli oraz w konkursach indywidualnych, organizowanych podczas wydarzeń promocyjno-edukacyjnych.

VI. Nagrody rzeczowe - materiały promocyjne wykonane z drewna 

Zakupiono drewniane kształty zwierząt i roślin, drewniane spinki, kolczyki, okulary i inne przedmioty codziennego użytku jako element promocji drewna podczas kampanii „Z drewna - Festiwal doświadczeń”.

2. Projekt:"Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie nadleśnictw Przedborów, Krotoszyn, Kalisz, Grodzisk oraz Łopuchówko"

Termin realizacji: 17.09.2018 r.- 30.11.2018 r.

Wartość projektu: 63 361,60 zł

Dofinansowanie: 57 025,00 zł

W ramach dotacji zrealizowano trzy zadania:

I. Zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych lub innych elementów edukacyjnych umieszczanych na ścieżkach dydaktycznych wraz z montażem.
W realizacji tego zakresu wzięły udział trzy nadleśnictwa: Krotoszyn, Łopuchówko i Kalisz, które wzbogaciły dotychczasowe ścieżki edukacyjne o nowe elementy infrastruktury w postaci tablic edukacyjnych. Nadleśnictwo Krotoszyn zakupiło na swoją ścieżkę 2 tablice typu Światowid o tematyce: owady zapylające i łańcuch pokarmowy, które mają pomóc uczestnikom zajęć w zgłębianiu tajników przyrody.

Nadleśnictwa Kalisz i Łopuchówko wymieniło kolejno 15 i 20 tablic edukacyjnych przybliżających tematykę pracy leśnika i roli lasów w środowisku. Odbiorcami przedsięwzięcia są osoby z różnych grup wiekowych – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, a także całe rodziny. W ramach prowadzonej oferty edukacyjnej, ścieżki w obu nadleśnictwach są odwiedzane przez ok. 3 tysiące osób rocznie. Odnowienie ścieżek przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności zajęć edukacyjnych, a także wpłynęło na wzrost liczby indywidualnych odbiorców ścieżki.

II.Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem, przygotowanie i druk materiałów

Przedborów, Grodzisk i Łopuchówko na potrzeby promocji i edukacji wydały łącznie 15 000 szt. folderów edukacyjnych za łączną kwotę 27 723,00 zł. Foldery ośrodek „Dziewicza Góra” i ścieżka „Dziewcza Góra” są udostępniane w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” i w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”, a także na licznych stoiskach edukacyjnych przygotowywanych przez pracowników Nadleśnictwa Łopuchówko. Foldery umożliwiły promocję Nadleśnictwa i realizowanej w nim oferty edukacyjnej, a także promocję Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” jako miejsca aktywnego wypoczynku.

Nadleśnictwo Grodzisk wydrukowało folder w formie mapy turystyczno-edukacyjnej, promujący naturalne walory przyrodnicze jednostki. Folder jest przeznaczony dla rodzin z dziećmi, chcących aktywnie spędzać czas na łonie przyrody.

III. Zakup infrastruktury szkoleniowo-warsztatowej, służącej edukacji ekologicznej

Zielona Klasa to jeden z przystanków ścieżki edukacyjnej „Dziewcza Góra” w Nadleśnictwie Łopuchówko, położona w otoczeniu starodrzewia. Zanim powstał ośrodek edukacji leśnej Dziewicza Góra, zielona klasa pełniła funkcję edukacyjną, gdzie odbywały się zajęcia z leśnikiem. Dotychczasowa infrastruktura uległa zniszczeniu i stwarzała zagrożenie dla przebywających tam osób. Stare elementy ławek i stołów usunięto, ustawiając 2 ławostoły drewniane, przeznaczone łącznie dla 12 osób.

Zakupione ławki pozwolą na odpoczynek osobom, które zdecydują się na pokonanie całej długości ścieżki przyrodniczo- leśnej Dziewcza Góra (5 km).

W zielonej klasie poza ławostołami zostały umieszczone 4 tablice edukacyjne omawiające tematykę kleszczy, zasad zachowania w lesie.

 

3. Projekt: "Edukacja leśna dla zrównoważonego rozwoju na terenie nadleśnictw Babki oraz Koło- konkursy i warsztaty edukacyjne”

Termin realizacji: 25.05.2018-30.11.2018 r.

Wartość projektu: 18 167, 17 zł

Dofinansowanie: 12 707,02 zł

Cel przedsięwzięcia: upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego  korzystania z wszystkich funkcji lasu oraz budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.

W ramach dotacji wykonano cztery zadania:

I. Zakup nagród rzeczowych- wydawnictwa

II. Zakup materiałów promocyjnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem

III. Zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych oraz usługi fotograficzne związane z realizowanym przedsięwzięciem

IV. Zakup nagród rzeczowych- gry dydaktyczne

 

4. Nazwa przedsięwzięcia: Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Nadleśnictwa: Jarocin, Konstantynowo, Krotoszyn, Oborniki, Pniewy

Koszt  przedsięwzięcia: 14 713,18 zł

% dotacji z WFOŚ: 78,04%

Cel/cele: Utrzymanie we właściwym stanie przedmiotów ochrony 5 rezerwatów przyrody według zapisów zawartych w aktualnych Planach Ochrony i Planach Zadań Ochronnych.

Opis działań:

1. Rezerwat „Goździk Siny w Grzybnie” w Nadleśnictwie Konstantynowo. Prace polegały na usunięciu czeremchy amerykańskiej w miejscach występowania goździka sinego.
2. Rezerwat „Dąbrowa Smoszew” w Nadleśnictwie Krotoszyn. Prace polegały na wycięciu i usunięciu poza teren rezerwatu robinii akacjowej.
3. Rezerwat „Świetlista Dąbrowa” w Nadleśnictwie Oborniki. Prace polegały na założeniu dwóch powierzchni dębowych (gniazd) o łącznej powierzchni 40 arów, które odnowione zostały sadzonkami dębu bezszypułkowego.
4. Rezerwat „Bytyńskie Brzęki” w Nadleśnictwie Pniewy. Prace polegały na usuwaniu okazów sosny ocieniającej rodzime gatunki drzew i krzewów.
5. Rezerwat „Czeszewski Las” w Nadleśnictwie Jarocin. Zadanie polegało na jednokrotnym koszeniu łąk w celu ich zachowania, z pozostawieniem nieskoszonych fragmentów zabagnionych i zarośniętych szuwarami oraz usunięciu nalotów i krzewów.

 

2017 rok

1. Projekt: „Edukacja leśna w wydarzeniach promocyjnych na terenie miasta Poznania i okolic-publikacje”.

Termin realizacji: od 08.05.2017 r. do 29.09.2017 r.

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Wartość projektu: 18 900,00 zł

Dofinansowanie: 95% (17 955,00 zł) 

Cel przedsięwzięcia: przedstawienie podstaw retencjonowania wody w lasach oraz roli ekosystemów leśnych w gospodarowaniu wodą na obszarze Wielkopolski.

Opis działań: Druk wydawnictw ekologicznych (tj. Planowanie małej retencji w lasach na przykładzie Puszczy Noteckiej"). Wydruk publikacji (500 szt.), pozwoli przekazywać i wyjaśniać zasady gospodarki leśnej w zachowaniu zasobów wodnych mieszkańcom miasta Poznania i okolic. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane m.in. podczas Targów Edukacyjnych oraz okolicznościowych akcji na terenie miasta, takich jak Drzewko za makulaturę, Festyny na terenie RDLP w Poznaniu, Konferencje naukowe.

 

2. Projekt: „Rozwój Ośrodków Edukacji Leśnej na terenie Nadleśnictw Koło, Karczma Borowa, Kalisz oraz Grodziec”

Termin realizacji: od 22.03.2017 r. do 29.09.2017 r.

Jednostki realizujące przedsiewzięcie: Nadleśnictwa Koło, Karczma Borowa, Kalisz oraz Grodziec

Wartość projektu: 56 500,48 zł

Dofinansowanie: 70,8% (40 000,00 zł)

Cel przedsięwzięcia: Upowszechnanie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i  zasadach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego wykorzystania funkcji lasów, zbudowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników.

Opis działań: Nadleśnictwo Koło: zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia, w tym zestawu tablic – Świat Leśnych zwierząt oraz Gospodarka Leśna. Figury Zwierząt Leśnych. Druk wydawnictw ekologicznych tj. przygotowanie i wydruk folderu Nadleśnictwa Koło. Nadleśnictwo Karczma Borowa: zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia, w tym tropy zwierząt, ABC Przyrody w pytaniach i odpowiedziach, Zestaw małego drwala. Nagrody rzeczowe tj. książki o tematyce przyrodniczej pt.  „Ptaki. Przewodnik na wycieczki”, „O rety zabawy młodych przyrodników”, „Z tata w przyrodę”, „ Tato, a dlaczego”, Tato, a po co to?” „Młody ornitolog. Encyklopedia dla całej rodziny”,  „Andrzej Kruszewicz opowiada o zwierzętach”, „Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach”, „Młody obserwator przyrody .Encyklopedia”. Zakup sprzętu audio-video tj. Komputer Notebook. Nadleśnictwo Kalisz: zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia w tym, gra przyrodnicze koło wiedzy, labirynty wiedzy. Nadleśnictwo Grodziec: zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych,  w tym m.in. tablica dźwiękowa-odgłosy lasu, tablica dźwiękowa-odgłosy ptaków, tablica interaktywna jaki to owoc?, Tajemniczy Świat roślin leczniczych, Ptaki drapieżne.

3. Projekt: „Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów”

Termin realizacji: od 09.05.2017 r. do 29.09.2017 r.

Jednostki realizujące przedsiewzięcie: Nadleśnictwa Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy, Przedborów.

Wartość projektu: 54626,16 zł

Dofinansowanie: 91,53% (50 000,00 zł)

Cel przedsięwzięcia: Upowszechnanie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym
i  zasadach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, poprzez rozwój ścieżek edukacyjnych.

Opis działań: Nadleśnictwo Przedborów: zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia, w tym przyrodnicze koło wiedzy, labirynty wiedzy, ul edukacyjny. Nadleśnictwo Konstantynowo: druk wydawnictw ekologicznych tj. przygotowanie i wydruk folderu- informator terenowy z QR kodami dla Nadleśnictwa Konstantynowo, Zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami, w tym tablice kierunkowe
oraz brama witacz. Nadleśnictwo Grodzisk: zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami „Piętrowa budowa lasu”, „Główne gatunki drzew leśnych występujących w Polsce” , „Polskie ssaki leśne”. Nadleśnictwo Jarocin: Zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami „Tropem leśnych zwierząt”. Nadleśnictwo Krotoszyn:  zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami „Leśne pary”, „Co ze mnie wyrośnie?”. Nadleśnictwo Pniewy: zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem i stelażami pn. „Dolina Samy”.

 

4. Nazwa przedsięwzięcia: Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Nadleśnictwa: Babki, Kościan, Koło, Krotoszyn, Oborniki

Koszt  przedsięwzięcia: 7 962,67 zł

% dotacji z WFOŚ: 95%

Cel/cele: Utrzymanie we właściwym stanie przedmiotów ochrony 5 rezerwatów przyrody według zapisów zawartych w aktualnych Planach Ochrony i Planach Zadań Ochronnych.

Opis działań:

1. Rezerwat „Kawęczyńskie Brzęki” w Nadleśnictwie Koło. Zadanie polegało na usunięciu  7 osobników dębu czerwonego z pozostawieniem drewna w rezerwacie.
2. Rezerwat „Dołęga” w Nadleśnictwie Oborniki. Prace polegały na wycięciu i usunięciu poza rezerwat wszystkich osobników leszczyny i bzu czarnego ocieniających stanowiska skrzypu olbrzymiego.
3. Rezerwat „Wyspa Konwaliowa” w Nadleśnictwie Kościan. Prace polegały na usuwaniu odrośli robinii akacjowej.
4. Rezerwat „Czmoń” w Nadleśnictwie Babki. Zadanie polegało na realizacji prac pielęgnacyjnych, mających na celu przywrócenie zdegenerowanym postaciom grądu składu gatunkowego drzewostanu zbliżonego jak najbardziej do naturalnego.
5. Rezerwat „Mszar Bogdaniec” w Nadleśnictwie Krotoszyn. Zadania polegało na usunięciu nalotów i podrostów drzew i krzewów na powierzchni torfowiska.

2016 rok

1. Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna w wydarzeniach promocyjnych na terenie miasta Poznania i okolic" ,dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 59 999,76 zł.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ośrodków edukacji leśnej;
 2. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 3. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 4. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 5. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

 

2. Nazwa przedsięwzięcia: Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Nadleśnictwa: Kalisz, Konstantynowo, Jarocin, Oborniki, Pniewy, Kościan, Koło, Syców

Koszt  przedsięwzięcia: 65 793,45 zł

% dotacji z WFOŚ: 100%

Cel/cele: Utrzymanie we właściwym stanie przedmiotów ochrony 9 rezerwatów przyrody według zapisów zawartych w aktualnych Planach Ochrony i Planach Zadań Ochronnych.

Opis działań:

1. Rezerwat „Olbina” w zarządzie Nadleśnictwa Kalisz. Prace polegały na powstrzymaniu procesów neofityzacji flory rezerwatu.
2. Rezerwat „Wyspa Konwaliowa” w zarządzie Nadleśnictwa Kościan. Prace polegały na pielęgnacji podsadzeń dębowo-bukowych.
3. Rezerwat „Świetlista Dąbrowa” w zarządzie Nadleśnictwa Oborniki. Prace polegały na usuwaniu podszytu i podrostu, usunięciu czeremchy amerykańskiej, wykonaniu i ustawieniu rogatek zabezpieczających wjazd do rezerwatu.
4. Rezerwat  „Mszar Bogdaniec” w zarządzie Nadleśnictwa Krotoszyn. Prace polegały na porządkowaniu z drzew nadłamanych, wywrotów, złomów i drzew suchych w  pasie szerokości 30m, wzdłuż drogi ze względu na ochronę przeciwpożarową.
5. Rezerwat „Kaweczyńskie Brzęki” w zarządzie Nadleśnictwa Koło: Prace polegały na poprawie warunków wzrostu młodego pokolenia jarzębu brekini Sorbus torminalis, usunięciu gatunków obcych.
6. Rezerwat „Goździk Siny” w zarządzie Nadleśnictwa Konstantynowo (gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Goździk siny Dianthus gratianopolitanus). Prace polegały na usunięciu czeremchy amerykańskiej wokół miejsc występowania goździka sinego.
7. Rezerwat „Bytyńskie Brzęki” w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy. Prace polegały na stopniowym usuwaniu z drzewostanu sosny przy jednoczesnym popieraniu naturalnych odnowień gatunków liściastych. Prace miały na celu stopniową renaturalizację drzewostanów i dostosowanie ich składu gatunkowego do stosunków właściwych dla potencjalnego naturalnego zespołu roślinnego.
8. Rezerwat „Jakubowo” w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy. Prace miały na celu poprawę warunków wzrostu młodego pokolenia jarzębu brekini Sorbus torminalis.
9. Rezerwat „Dębno nad Wartą” w zarządzie Nadleśnictwa Jarocin (gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi – Poczwarówka zwężona, Vertigo angustior). Prace polegały na eliminacji gatunków obcego pochodzenia na obszarze całego rezerwatu, z pozostawieniem biomasy usuniętych drzew i krzewów: usunięcie robinii akacjowej z warstwy zielnej i krzewów poprzez wycięcie bądź wyrwanie, z pozostawieniem starszych osobników do ich naturalnego obumarcia; czeremchy amerykańskiej – usunięcie siewek i niewielkich krzewów przez wyrwanie, dużych krzewów i odrostów korzeniowych poprzez wycinanie tak, aby pojawiające się osobniki usunąć przed osiągnięciem przez nie wieku kwitnienia i owocowania.

2015 rok

Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu", dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 178 992,99 zł, w tym:

 • 53 138,54 zł – N. Łopuchówko;
 • 9974,30 zł - N. Oborniki;
 • 15 163,43 zł – N. Pniewy;
 • 34 616,72 zł – N. Jarocin;
 • 14 900,00 zł – N. Kalisz;
 • 15 700,00 zł – N. Kościan;
 • 11 500,00 zł – N. Gniezno;
 • 14 000,00 zł – N. Konin;
 • 10 000,00 zł – N. Konstantynowo

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 2. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 3. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych
  i telewizyjnych;
 4. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 5. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 6. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic", dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 130 000,00 zł.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ośrodków edukacji leśnej;
 2. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych
  i telewizyjnych;
 3. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 4. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 5. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

 

Przedsięwzięcie pn. Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim. Beneficjenci: RDLP w Poznaniu. Całkowita wartość projektu: 36 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Główne działania realizowane w ramach projektu:

Wykonanie prac w 6 rezerwatach posiadających aktualne Plany Ochronne bądź Zadania Ochronne dla rezerwatu:

 1. Usuwanie gatunków obcych (czeremcha amerykańska wokół miejsc występowania goździka sinego) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo).
 2. Usunięcie poza rezerwat wszystkich osobników niecierpka drobnokwiatowego Imatiens parviflora w okresie przed jego kwitnieniem w Rezerwacie Wielki Las (Nadleśnictwo Pniewy).
 3. Koszenie łąk w celu ich zachowania z pozostawieniem  niekoszonych fragmentów zabagnionych, zarośniętych szuwarami, usunięcie nalotów drzew i krzewów z łąk w Rezerwacie Czeszewski Las (Nadleśnictwo Jarocin).
 4. Renaturalizacja drzewostanów (czyszczenie wczesne) w Rezerwacie Czmoń (Nadleśnictwo Babki).
 5. Przygotowanie gleby pod odnowienie naturalne w Rezerwacie Majówka (Nadleśnictwo Taczanów).
 6. Zabezpieczenie odnowienia przed zwierzyną. Wykonanie nowego ogrodzenia
  i usunięcie starego w Rezerwacie Majówka (Nadleśnictwo Taczanów).
 7. Wycięcie i usunięcie poza rezerwat bzu czarnego i leszczyny w Rezerwacie Dołęga (Nadleśnictwo Oborniki).
lata 2014 - 2015

Przedsięwzięcie pn. Wykonanie Projektu zadań ochronnych w planie urządzania lasu na lata 2016 – 2025 dla obszarów Natura 2000 nie posiadających Planu Zadań Ochronnych na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Sieraków. Beneficjenci: RDLP Poznań. Całkowita wartość projektu: 63 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Wykonanie oceny stanu siedlisk i gatunków;
 2. Sporządzenie projektu zadań dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Ostoja Międzychodzko – Sierakowska PLH300032 i Jezioro Mnich PLH300029 (łączna powierzchnia: 2.468,90 ha).
2014 rok

Przedsięwzięcie pn. Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim. Beneficjenci: RDLP w Poznaniu. Całkowita wartość projektu: 22 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

Główne działania realizowane w ramach projektu:

Wykonano prace w 5 rezerwatach posiadających aktualne Plany Ochronne bądź Zadania Ochronne dla rezerwatu:

 1. Usuwanie gatunków obcych (czeremcha amerykańska wokół miejsc występowania goździka sinego, 42g, 43n) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo).
 2. Renaturalizacja drzewostanów (usunięcie 30% drzew sosny wokół miejsc występowania goździka sinego, 42g, 43n) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo).
 3. Renaturalizacja drzewostanów (czyszczenie wczesne, oddz. 92f, 92k)
  w Rezerwacie Czmoń (Nadleśnictwo Babki).
 4. Usuwanie gatunków obcych (powstrzymanie procesów neofityzacji) w Rezerwacie Bytyńskie Brzęki (Nadleśnictwo Pniewy).
 5. Renaturalizacja drzewostanów (stopniowe usuwanie z drzewostanu sosny przy jednoczesnym popieraniu naturalnych odnowień gatunków liściastych, dostosowanie składu gatunkowego do stosunków właściwych dla potencjalnego naturalnego zespołu leśnego) w Rezerwacie Bytyńskie Brzęki (Nadleśnictwo Pniewy).
 6. Usuwanie gatunków obcych (eliminacja robinii akacjowej z warstwy zielnej
  i krzewów, czeremchy amerykańskiej) w Rezerwacie Dębno nad Wartą (Nadleśnictwo Jarocin).

Przedsięwzięcie pn, Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic. Beneficjenci: Nadleśnictwo Konstantynowo. Całkowita wartość projektu: 70 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 2. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 3. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych
  i telewizyjnych;
 4. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 5. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 6. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

Przedsięwzięcie pn. Rozwój edukacji leśnej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Beneficjenci: nadleśnictwa Oborniki, Grodziec, Pniewy. Całkowita wartość projektu: 40 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 2. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 3. Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych
  i telewizyjnych;
 4. Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 5. Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 6. Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

Projekty dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu