Asset Publisher Asset Publisher

Geomatyka

Geomatyka (geoinformatyka) jest dziedziną wiedzy i technologii zajmująca się problemami pozyskiwania, zbierania, utrzymywania, analizy, interpretacji, udostępniania i wykorzystywania informacji geoprzestrzennej, czyli odniesionej do powierzchni Ziemi.

Zgodnie z zapisami Instrukcji Urządzania Lasu, informacja przestrzenna dla obszarów nadzorowanych gromadzona jest w postaci wektorowej oraz rastrowej. Są  to miedzy innymi dane wektorowe zasięgów wydzieleń, oddziałów, leśnictw czy nadleśnictw. Dane te podlegają rok rocznie aktualizacji o zdarzenia gospodarcze, jak również wykorzystywane są  między innymi przy tworzeniu map, zwalczaniu szkodników biotycznych, analizie i szacunkach klęsk żywiołowych, ochronie pożarowej, planowaniu inwestycji, wspomaganiu wykonywania zabiegów gospodarczych czy udostępniania informacji publicznej.

Fot. Łukasz Walter

Rozwiązania technologiczne

W biurze RDLP oraz nadleśnictwach działa centralna przeglądarka leśnej mapy numerycznej (LIMES), której zasoby dostępne są również dla leśniczych. Serwis ten oferuje szereg map tematycznych takich jak mapa gospodarcza, drzewostanowa, ochrony czy genetyki. Aplikacje mapowe wykorzystujące dane leśnej mapy numerycznej na urządzeniach mobilnych (elas mobile, mlas inżynier), wspomagają pracę leśniczego oraz inżyniera nadzoru. Dla osób szukających informacji  przestrzennej dotyczącej  lasów RDLP w Poznaniu, udostępniono serwis mapa.poznan.lasy.gov.pl , który składa się z map podziału administracyjnego, lasów, ochrony oraz turystyki.

Tekst. Leszek Rząsa