Aktualności Aktualności

Powrót

Lasy warte dialogu

Lasy warte dialogu

22 marca w malowniczej scenerii Ośrodka Naukowo-Dydaktycznym Natura Rerum w Zielonce, odbyliśmy wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości naszych lasów i ochronie przyrody.

W dniu 22 marca 2024 roku w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Natura Rerum w Zielonce odbyło się spotkanie z udziałem reprezentantów organizacji przyrodniczych, ochrony środowiska, instytucji państwowych oraz samorządowych, przedstawicieli przemysłu drzewnego, zakładów usług leśnych, organizacji turystycznych, jak również mieszkańców Poznania i okolic. Łącznie ponad 80 osób.

Zdjęcie przedstawia grupę osób zgromadzoną na sali w ramach debaty. Fot. J. Łoboda

Spotkanie, zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu, miało na celu kontynuację oraz rozszerzenie dialogu na temat zarządzania obszarami leśnymi w kontekście ochrony przyrody, zrównoważonego użytkowania lasu przez społeczeństwo.

Podczas spotkania, które przebiegło w atmosferze wymagającego dialogu, poruszono wiele istotnych tematów, w tym wpływ zmian klimatu na ekosystemy leśne, ochronę bioróżnorodności, a także kierunki zmian gospodarki w lasach będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Prelegenci, wśród których znaleźli się uznani eksperci i naukowcy, przedstawili swoje perspektywy oraz badania, podkreślając znaczenie współpracy między różnymi grupami społecznego interesu.

Zdjęcie przedstawia grupę ludzi na sali biorącą udział w dyskusji. Fot. K. Kapałka

W trakcie spotkania poświęcono również uwagę obszarom zgłoszonym przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody, które są elementem dyskusji o niedostatecznej ochronie naturalnego środowiska oraz przykładem niewłaściwej zdaniem tych organizacji gospodarki leśnej. Uczestnicy dyskusji otwarcie poruszali kwestie dotyczące tych terenów, analizując przyczyny problemów i identyfikując obszary wymagające natychmiastowych działań naprawczych. Dyskusja ta ujawniła szeroki zakres wyzwań, przed którymi stoi współczesna ochrona przyrody oraz gospodarka leśna, jednocześnie podkreślając potrzebę opracowania i wdrożenia skuteczniejszych metod ochrony.

Dzisiejsze spotkanie było kontynuacją i rozszerzeniem wcześniejszych inicjatyw, mających na celu budowanie wspólnoty osób zainteresowanych ochroną naszego naturalnego dziedzictwa. Działania te są odpowiedzią na potrzebę dialogu oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań na rzecz zrównoważonego zarządzania i użytkowania terenów leśnych i przyrodniczych.

W trakcie spotkania oraz wizyty terenowej na powierzchniach leśny, obrazujących główne zagadnienia prezentowane w części wykładowej, zwrócono uwagę na znaczenie otwartego dialogu i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Uczestnicy podkreślali swoją nadzieję na kontynuację spotkań i dalszą współpracę, która umożliwi realizację wspólnych celów.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, pełniąc funkcję doradczą i organizacyjną, zaprezentowała plan działań oraz inicjatyw, które mają zostać podjęte w poszczególnych nadleśnictwach.

Zdjęcie przedstawia grupę ludzi w lesie, słuchających wypowiedzi. Fot. K. Kapałka

Spotkanie było okazją do przedstawienia sposobu organizacji konsultacji na pozostałych obszarach. Zespoły Lokalnej Współpracy będą powoływane przy każdym nowym projekcie Planu Urządzenia Lasu. Równocześnie w innych nadleśnictwach będą kontynuowane rozmowy i konsultacje.
Inicjatywa ta pokazuje, że przez współpracę i wspólne zrozumienie możemy skutecznie chronić nasze naturalne dziedzictwo. Dyrekcja oraz większość uczestników wyraziła głębokie przekonanie, że kontynuowanie takiego dialogu jest kluczem do osiągnięcia trwałych i efektywnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska.

Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za ich cenny wkład. Podkreślono również gotowość do uwzględnienia dodatkowych wymagań uczestników, tak aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w kolejnych ważnych dyskusjach.