Aktualności Aktualności

Powrót

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU PN. „KOMPLEKSOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PROCESOM ZAMIERANIA LASÓW W POLSCE ORAZ DZIAŁAŃ MITYGACYJNYCH W PERSPEKTYWIE DO 2030 ROKU” ORAZ „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SPORZĄDZONEJ DLA PROJEKTU PROGRAMU”

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU PN. „KOMPLEKSOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PROCESOM ZAMIERANIA LASÓW W POLSCE ORAZ DZIAŁAŃ MITYGACYJNYCH W PERSPEKTYWIE DO 2030 ROKU” ORAZ „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SPORZĄDZONEJ DLA PROJEKTU PROGRAMU”

Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o rozpoczęciu konsultacji społecznych ws. „Kompleksowego programu przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 roku”.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Kompleksowy program przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 roku” (KPPPZL) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski, w ramach konsultacji społecznych, w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 21 sierpnia 2023 r.

Podczas konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentów oraz składania uwag i wniosków do projektu KPPPZL i Prognozy oddziaływania na środowisko projektu KPPPZL.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

  • drogą elektroniczną poprzez link do formularza uwag;
  • wypełniając formularz dostępny poniżej, a następnie przesyłając wypełniony formularz na adres: konsultacjeKPPPZL@pectore-eco.pl;
  • pisemnie na adres: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa (sugerowane wypełnienie formularza uwag dostępnego w wersji Word),
  • z dopiskiem „Konsultacje SOOS projektu KPPPZL”;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pod adresem: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

Uwagi i wnioski zgłoszone po 21 sierpnia 2023 r. nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą, o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.