Web Content Display Web Content Display

Projekty dotowane przez WFOŚiGW w Poznaniu

Lista projektów realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu dotowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2017 rok

„Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów”

Umowa dotacji NR 417/U/400/115/2017, z dnia 25.09.2017 r.

Zadanie rozpoczęto: 09.05.2017 r.
Zadanie zakończono: 29.09.2017 r.

Beneficjentami przedsięwzięcia były nadleśnictwa Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn
oraz Przedborów, które dzięki wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 50 000,00 zł doposażyły ścieżki edukacyjne na swoim terenie. Zestawy tablic dydaktycznych i gier terenowych zostały zakupione przez nadleśnictwa Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn oraz Konstantynowo.

Dzięki doposażeniu wspomnianych obiektów terenowych, w skuteczny i zrozumiały sposób przekazywana będzie wiedza z zakresu gospodarki leśnej, budowy piętrowej lasów, gatunków drzew i zwierząt leśnych występujących w lasach nadleśnictw RDLP w Poznaniu. Ponadto nadleśnictwo Konstantynowo wydało folder promujący walory ścieżki edukacyjnej, pozwalający na poszerzenie prezentowanej wiedzy, dzięki technologii kodów QR. Z kolei nadleśnictwo Przedborów zakupiło pomoce dydaktyczne, w postaci przyrodniczego koła wiedzy, labiryntu wiedzy, ula edukacyjnego, które służyć będą bezpośrednio realizacji zajęć z edukacji leśnej.

Zajęcia na ścieżkach edukacyjnych są najpopularniejszą formą prowadzenia zajęć edukacyjnych przez edukatorów leśnych w nadleśnictwach, podlegających poznańskiej dyrekcji . W 2016 roku frekwencja podczas 1831 zajęć wyniosła 63 tys. osób. Wsparcie WFOŚiGW w Poznaniu pozwala na uatrakcyjnienie spotkań z leśnikami w terenie, a zakupione pomoce dydaktyczne pozwalają na łatwiejsze zapamiętanie leśnej wiedzy przez uczestników zajęć.

Więcej na temat projektów, dotowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie pn. „Rozwój Ośrodków Edukacji Leśnej na terenie Nadleśnictw Koło, Karczma Borowa, Kalisz oraz Grodziec”

Umowa dotacji NR 420/U/400/117/2017, z dnia 25.09.2017 r.

Zadanie rozpoczęto: 22.03.2017 r.
Zadanie zakończono: 29.09.2017 r.

Nadleśnictwo Koło, Karczma Borowa oraz Kalisz zrealizowały zadanie w formie zakupu pomocy dydaktycznych. Dzięki temu działaniu wzbogacone zostało wyposażenie ośrodków edukacyjnych w nadleśnictwach Kalisz i Karczma Borowa oraz izby edukacyjnej w nadleśnictwie Koło.

Pomoce dydaktyczne będą narzędziem w przekazywaniu wiedzy uczestnikom zajęć z zakresu gospodarki leśnej, ochrony przyrody, rozpoznawania fauny i flory lasów oraz pracy leśników.

Ponadto nadleśnictwo Karczma Borowa wyposażyło swą izbę w sprzęt komputerowy, który wykorzystywany bezpośrednio podczas zajęć do wyświetlania prezentacji, zdjęć, różnego rodzaju filmów i animacji, podniesie atrakcyjność przekazywanej wiedzy. Z kolei, nagrody rzeczowe, w postaci książek będą stanowiły cenne nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad z wiedzy o przyrodzie.

Nadleśnictwo Koło oprócz zakupu pomocy dydaktycznych sfinansowało również wydanie folderu o walorach przyrodniczych kolskich lasów, a nadleśnictwo Grodziec, zakupiło zestaw przenośnych interaktywnych tablic edukacyjnych.

Z roku na rok następuje wzrost zapotrzebowania na profesjonalną ofertę szkoleniową dotyczącą lasu a sam „Las” wykorzystuje się coraz częściej do celów edukacyjnych w długofalowym rozwoju człowieka. W 2016 roku w zajęciach organizowanych przez edukatorów leśnych z terenu RDLP w Poznaniu wzięło udział ponad 162 tys. osób, ok. 2,2 mln osób w skali całego kraju.

Wsparcie WFOŚiGW w Poznaniu wyniosło 40 000,00 zł i pozwoli na skuteczną realizację działań edukacyjnych w najbliższych latach przez leśników z terenu RDLP w Poznaniu.

Więcej na temat projektów, dotowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).

 

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna w wydarzeniach promocyjnych na terenie miasta Poznania i okolic-publikacje”.

Data rozpoczęcia:
08.05.2017 r.

Data zakończenia:
29.09.2017 r.

W ramach projektu  wydana została publikacja, w ilości 500 egzemplarzy. pt. „Planowanie małej retencji w lasach na przykładzie Puszczy Noteckiej”. Działanie zrealizowano na podstawie umowy dotacji nr 237/U/400/112/2017 z dnia 08.08.2017 r., przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 95%.

Łączne koszty wydania publikacji wyniosły 18 900,00 zł. Tematyka książki obejmuje przedstawienie podstaw retencjonowania wody w lasach oraz roli ekosystemów leśnych w gospodarowaniu wodą na obszarze Wielkopolski.

Puszcza Notecka to obszar ubogi w wodę, jest to największy kompleks wydm śródlądowych w Polsce, charakteryzujący się najniższymi opadami w skali kraju. Z tego względu zabezpieczenie wody na takim terenie jest jednym z ważniejszych celów i zadań gospodarki leśnej. Woda, jej życiodajne właściwości i zrównoważone gospodarowanie to jeden z najistotniejszych tematów z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa, natomiast wspominania publikacja stanowi narzędzie edukacyjne wspomagające prowadzenie zajęć. Wydawnictwo pozwoli przekazywaći wyjaśniać zasady gospodarki leśnej w zachowaniu zasobów wodnych mieszkańcom miasta Poznania i okolic.

Więcej na temat projektów, dotowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).

 

 

 

 

Lata 2015-2016

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie Projektu zadań ochronnych w planie urządzania lasu na lata 2017 – 2026 dla obszarów Natura 2000 nie posiadających Planu Zadań Ochronnych na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy".


1.    Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia:    19.05.2015 r.
2.    Termin zakończenia przedsięwzięcia:    30.11.2016 r.
3.    Opis zrealizowanego przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięcia wykonano ocenę stanu siedlisk i gatunków oraz projekt zadań ochronnych dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Ostoja Międzychodzko – Sierakowska PLH300032, Zamorze Pniewskie PLH300036 oraz Grądy Bytyńskie PLH300051 (łączna powierzchnia 2198,66 ha  Dla planu urządzenia lasu, oddzielnie dla każdego obszaru Natura 2000 wykonano  następujące elementy:

1.    Ocena stanu siedlisk i gatunków (prace terenowe)
•    weryfikacja granic obszaru i przedstawienie mapy obszaru Natura 2000;
•    weryfikacja zasięgów i lokalizacji siedlisk naturowych występujących w obszarze;
•    ocenę stanu siedlisk stanowiących przedmioty ochrony wg parametrów monitoringu GIOŚ
•    weryfikacja terenowa reprezentatywnej liczby stanowisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony ostoi – stanowiącą podstawę do oceny jakości istniejących danych;
•    zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, biorąc pod uwagę zagrożenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne – mające źródło poza obszarem;

2.    Sporządzenie projektu zadań ochronnych (prace kameralne)
•    określono cele działań ochronnych:
- konieczność likwidacji lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń,
- konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony, jeżeli został oceniony jako niezadowalający lub zły,
- konieczność osiągnięcia właściwego stanu ochrony, jeżeli został oceniony jako niezadowalający lub zły,
- możliwość ich osiągnięcia w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych tj. 10 lat,
- istniejących i potencjalnych uwarunkowań (w tym społecznych i gospodarczych) oraz ograniczeniami (w tym: technicznymi, finansowymi, organizacyjnymi i wynikającymi z braku wiedzy);
•    zaplanowano konieczne działania ochronne (z podziałem na obligatoryjne i fakultatywne) :  
- ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły,
- utrzymanie określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 został oceniony jako właściwy,
- działania polegające na uzupełnieniu stanu wiedzy o przedmiocie ochrony,
•    zaplanowano monitoring stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych;
•    wykonano projekt zmian granic obszarów;
•    zaproponowano wskazania do zmian w obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierzą, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;
•    analiza wskazania konieczności sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru.

2016 rok

1. Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna w wydarzeniach promocyjnych na terenie miasta Poznania i okolic", dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 59 999,76 zł.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Rozwój ośrodków edukacji leśnej;
 • Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 • Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 • Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 • Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.
2015 rok

1. Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu", dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 178 992,99 zł, w tym:

 • 53 138,54 zł – N. Łopuchówko;
 • 9974,30 zł - N. Oborniki;
 • 15 163,43 zł – N. Pniewy;
 • 34 616,72 zł – N. Jarocin;
 • 14 900,00 zł – N. Kalisz;
 • 15 700,00 zł – N. Kościan;
 • 11 500,00 zł – N. Gniezno;
 • 14 000,00 zł – N. Konin;
 • 10 000,00 zł – N. Konstantynowo

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 • Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 • Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 • Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 • Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 • Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

2. Przedsięwzięcie pn. „Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic", dotacja WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 130 000,00 zł.


Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Rozwój ośrodków edukacji leśnej;
 • Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 • Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 • Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 • Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

3. Przedsięwzięcie pn. Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim. Beneficjenci: RDLP w Poznaniu. Całkowita wartość projektu: 36 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Wykonanie prac w 6 rezerwatach posiadających aktualne Plany Ochronne bądź Zadania Ochronne dla rezerwatu:
 • Usuwanie gatunków obcych (czeremcha amerykańska wokół miejsc występowania goździka sinego) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo);
 • Usunięcie poza rezerwat wszystkich osobników niecierpka drobnokwiatowego Imatiens parviflora w okresie przed jego kwitnieniem w Rezerwacie Wielki Las (Nadleśnictwo Pniewy);
 • Koszenie łąk w celu ich zachowania z pozostawieniem  niekoszonych fragmentów zabagnionych, zarośniętych szuwarami, usunięcie nalotów drzew i krzewów z łąk w Rezerwacie Czeszewski Las (Nadleśnictwo Jarocin);
 • Renaturalizacja drzewostanów (czyszczenie wczesne) w Rezerwacie Czmoń (Nadleśnictwo Babki);
 • Przygotowanie gleby pod odnowienie naturalne w Rezerwacie Majówka (Nadleśnictwo Taczanów);
 • Zabezpieczenie odnowienia przed zwierzyną. Wykonanie nowego ogrodzenia i usunięcie starego w Rezerwacie Majówka (Nadleśnictwo Taczanów);
 • Wycięcie i usunięcie poza rezerwat bzu czarnego i leszczyny w Rezerwacie Dołęga (Nadleśnictwo Oborniki).
Lata 2014 - 2015

1. Przedsięwzięcie pn. Wykonanie Projektu zadań ochronnych w planie urządzania lasu na lata 2016 – 2025 dla obszarów Natura 2000 nie posiadających Planu Zadań Ochronnych na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Sieraków. Beneficjenci: RDLP Poznań. Całkowita wartość projektu: 63 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Wykonanie oceny stanu siedlisk i gatunków;
 • Sporządzenie projektu zadań dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Ostoja Międzychodzko – Sierakowska PLH300032 i Jezioro Mnich PLH300029 (łączna powierzchnia: 2.468,90 ha).
2014 rok

1. Przedsięwzięcie pn. Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim. Beneficjenci: RDLP w Poznaniu. Całkowita wartość projektu: 22 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Wykonano prace w 5 rezerwatach posiadających aktualne Plany Ochronne bądź Zadania Ochronne dla rezerwatu:
 • Usuwanie gatunków obcych (czeremcha amerykańska wokół miejsc występowania goździka sinego, 42g, 43n) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo);
 • Renaturalizacja drzewostanów (usunięcie 30% drzew sosny wokół miejsc występowania goździka sinego, 42g, 43n) w Rezerwacie Goździk Siny (Nadleśnictwo Konstantynowo);
 • Renaturalizacja drzewostanów (czyszczenie wczesne, oddz. 92f, 92k) w Rezerwacie Czmoń (Nadleśnictwo Babki);
 • Usuwanie gatunków obcych (powstrzymanie procesów neofityzacji) w Rezerwacie Bytyńskie Brzęki (Nadleśnictwo Pniewy);
 • Renaturalizacja drzewostanów (stopniowe usuwanie z drzewostanu sosny przy jednoczesnym popieraniu naturalnych odnowień gatunków liściastych, dostosowanie składu gatunkowego do stosunków właściwych dla potencjalnego naturalnego zespołu leśnego) w Rezerwacie Bytyńskie Brzęki (Nadleśnictwo Pniewy);
 • Usuwanie gatunków obcych (eliminacja robinii akacjowej z warstwy zielnej i krzewów, czeremchy amerykańskiej) w Rezerwacie Dębno nad Wartą (Nadleśnictwo Jarocin).

2. Przedsięwzięcie pn, Edukacja leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Poznania i okolic. Beneficjenci: Nadleśnictwo Konstantynowo. Całkowita wartość projektu: 70 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.


Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 • Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 • Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 • Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 • Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 • Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.

3. Przedsięwzięcie pn. Rozwój edukacji leśnej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Beneficjenci: nadleśnictwa Oborniki, Grodziec, Pniewy. Całkowita wartość projektu: 40 tys. zł. Poziom dofinansowania 100%.

 

Cel ogólny (wszystkie grupy wiekowe): uświadamianie, informowanie, kształtowanie postaw, rozwijanie kompetencji i bezpośrednie uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przyrody, środowiska, ekologią, zrównoważoną gospodarką leśną i leśnictwem a także zrównoważonym rozwojem.

Cele szczegółowe: nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska, w tym zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (funkcja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna), trwałości i odtwarzania zasobów leśnych oraz sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska leśnego. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania. Nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska. Uświadamianie roli jednostki - konsumenta w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (myśl globalnie, działaj lokalnie).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 • Rozwój ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych i przyrodniczych;
 • Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej;
 • Realizacja filmów edukacyjnych, publikacji, wydawnictw, spotów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 • Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji lub innych form przekazu wiedzy ekologicznej;
 • Organizacja konkursów, olimpiad, festynów i innych form wydarzeń upowszechniających wiedzę ekologiczną;
 • Działania polegające na upowszechnianiu zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł zrównoważonego rozwoju o zasięgu wojewódzkim.