Asset Publisher Asset Publisher

Staż w Lasach Państwowych

Jednostki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu prowadzą staże dla absolwentów szkół leśnych.

Ubiegając się o staż,wszyscy kandydaci składają w biurze RDLP (Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi) następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na staż (w tym adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu i wskazanie nadleśnictwa do odbycia stażu),
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procedury przyjmowania na staż w RDLP w Poznaniu
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

Ponadto absolwenci szkół wyższych składają:
- odpis dyplomu ukończenia studiów,
- zaświadczenie o ich ukończeniu,

a absolwenci szkół średnich:
- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego.

Wszelkie kopie dokumentów winny być uwierzytelnione. W przypadku dostarczenia dokumentów osobiście w biurze RDLP, po przedłożeniu oryginału do wglądu, uwierzytelnienie następuje bezpłatnie na miejscu.

Termin składania dokumentów przez absolwentów ubiegających się o staż upływa dnia 6 października br.

Jeśli ilość kandydatów na staż przekracza ustalony limit wolnych miejsc, przeprowadzony zostaje dodatkowy egzamin kwalifikujący. Informacja o egzaminie zamieszczona zostanie wyłącznie na stronie internetowej w terminie do 11 października br.

Korespondencja indywidualna w tym zakresie nie będzie prowadzona.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela p. Juliano Jarenczuk (Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, tel. 061-668-44-14).