O dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu swoim zasięgiem obejmuje środkową i południową część województwa wielkopolskiego oraz niewielkie obszary województw: dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.

Zasoby leśne

RDLP w Poznaniu swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje teren o powierzchni 2 380,9 tys. ha. W zasięgu terytorialnym RDLP enklawę stanowi Wielkopolski Park Narodowy który obejmuje 7,6 tys. ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu, jako integralna część gospodarki leśnej, ukierunkowana jest na uzyskanie trwałego i wielofunkcyjnego lasu, spełniającego funkcje ekologiczne, produkcyjne i społeczne poprzez kształtowanie różnorodnych jego fragmentów – drzewostanów – od momentu powstania do wieku dojrzałości.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarki leśnej , której głównym celem jest zapewnienie ciągłości ( trwałości ) lasu.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka dąży do pełniejszego wykorzystania możliwości produkcyjnych łowisk i pozyskania dobrej jakości zwierzyny. Obecnie łowiectwo jest nie tylko sposobem gospodarowania populacjami zwierząt dziko żyjących, ale także formą ochrony przyrody, która ma na celu przede wszystkim dostosowywanie liczebności zwierząt, do ciągle zmienianego przez człowieka środowiska ich występowania.

Ochrona przyrody

W lasach zarządzanych przez PGL LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa – to niektóre z nich

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej.

Geomatyka

Geomatyka (geoinformatyka) jest dziedziną wiedzy i technologii zajmująca się problemami pozyskiwania, zbierania, utrzymywania, analizy, interpretacji, udostępniania i wykorzystywania informacji geoprzestrzennej, czyli odniesionej do powierzchni Ziemi.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Projekty i fundusze

Jednostki organizacyjne skupione w RDLP w Poznaniu były i są nadal beneficjentami wielu programów pomocowych. Dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz zrealizowano wiele różnorodnych i interesujących przedsięwzięć, służących poprawie i odtworzeniu naturalnych zbiorowisk roślinnych.