Aktualności Aktualności

WSPÓŁPRACA WITD Z LASAMI PAŃSTWOWYMI

22 maja 2018 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego Aleksandrem Żołędziowskim a Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomaszem Markiewiczem w sprawie współdziałania w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami przewozu drogowego drewna.

Mając na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie realizacji ustawowych zadań między innymi na podstawie Porozumienia zawartego 7 czerwca 2017 roku pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu porozumieli się co do liku ważnych kwestii dla działalności obu służb.

Współpraca polegać może w szczególności na wymianie informacji i doświadczeń oraz organizowaniu wzajemnych szkoleń i seminariów.

Współdziałanie obejmie między innymi: bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych w związku z przewozami drogowymi drewna, w tym w szczególności w odniesieniu do właściwego zabezpieczenia ładunku, spełnienia przez pojazd wykorzystywany do tego rodzaju przewozu odpowiednich warunków technicznych (konstrukcyjnych i elementów wyposażenia), spełnienia przez kierowcę wymaganych warunków dotyczących kwalifikacji i uprawnień, ochrony nawierzchni dróg publicznych przed ich degradacją związaną z przejazdem pojazdów nienormatywnych, którymi wykonywany jest przewóz drogowy drewna, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie obrotu drewnem i surowcem drzewnym, ich transportu oraz legalności i prawidłowości transportu drogowego drewna i surowca drzewnego oraz innych produktów leśnych.

Inspektorzy transportu drogowego będą prowadzili dla pracowników Lasów Państwowych szkolenia z zakresu:

 • dopuszczalnych wymiarów, mas i nacisków osi pojazdów i zespołów pojazdów, przepisów regulujących prawidłowy przewóz ładunków, w tym ładunków wystających poza obrys pojazdów – z uwzględnieniem specyfiki przewozu drewna;
 • prawidłowego ustalania dopuszczalnej ładowności pojazdów i zespołów pojazdów w celu niedopuszczenia do wywozu z lasów surowca drzewnego o masie przekraczającej wartości dopuszczalne wynikające z określenia normatywnej gęstości dla danego gatunku;
 • zasad zabezpieczenia ładunku drewna przed przemieszczeniem się w trakcie przewozu drogowego;
 • zasad odpowiedzialności uczestników przewozu drogowego za przekroczenie dopuszczalnych parametrów pojazdu z uwzględnieniem specyfiki przewozu drewna, wymaganych warunków technicznych pojazdów, którymi dokonywany jest przewóz drewna;
 • wymagań, które powinien spełniać kierowca wykonujący przejazd w ramach przewozu drogowego drewna, warunków i zasad kontroli dokonywanej przez inspektorów WITD w Poznaniu, w szczególności w zakresie przejazdów pojazdami nienormatywnymi.

Natomiast pracownicy Lasów Państwowych poprowadzą szkolenia dla inspektorów WITD w Poznaniu w zakresie:

 • sposobów rozpoznawania rodzajów sortymentów drewna, cechowania i znakowania drewna;
 • metod określania objętości i masy drewna na środkach transportu drogowego;
 • dokumentacji, która jest sporządzana w związku z wykonywaniem wywozu drewna z lasów, a także sposobów jej prawidłowego wypełniania.

Do tego powinny też dojść działania dla wypracowania wspólnych procedur:

 • załadunku drewna tak, aby pojazd przewożący drewno i surowiec drzewny spełniał dopuszczalne parametry, a podmiot wykonujący przewóz przestrzegał przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie;
 • informowania Lasów Państwowych o przypadkach ujawnionego w wyniku kontroli prowadzonej przez inspektorów WITD w Poznaniu nielegalnego wywozu drewna z lasu, zaniżania ilości wydanego drewna w dokumentach przewozowych w stosunku do stanu faktycznego, stwierdzonego podczas kontroli, nielegalnego wjeżdżania do lasów, niszczenia lasu, jeżeli takie zdarzenie zostanie ujawnione lub zauważone przez inspektorów WITD w Poznaniu, przeprowadzaniu wspólnych akcji kontrolnych i działań w zakresie kontroli pojazdów drogowych i przewożonych ładunków, w szczególności drewna i surowca drzewnego, a także półproduktów i prefabrykatów drzewnych i innych produktów leśnych;
 • wymianie podlegać też będzie informacja odnośnie do kontrolowanych pojazdów drogowych w zakresie: legalności przewożonego drewna lub surowca drzewnego, półproduktów i prefabrykatów drzewnych oraz innych produktów leśnych, dokumentów poświadczających legalność pozyskania i przewozu drewna i surowca drzewnego, prefabrykatów drzewnych oraz innych produktów leśnych, uprawnienia podmiotu wykonującego przewóz i kierującego pojazdem do przewozu drewna i surowca drzewnego, przeprowadzaniu wspólnych akcji promocyjnych i medialnych.

Wyniki współpracy będą omawiane przez strony porozumienia raz w roku i mogą być podstawą do opracowania procedur uściślających współpracę w określonych obszarach zainteresowań obydwu stron.

Tekst i zdjęcia: WITD w Poznaniu